top of page
169517501_2945638499095011_8038808020681379747_n.jpg

мандатен отчет

2019 -2021

Здравей, 

       казвам се Искра Михайлова и съм Европейски депутат от групата на "Обнови Европа". Член съм на Председателството на групата „Обнови Европа, което се състои от председател и заместник-председатели на групата. Също така съм член и на Бюрото на групата „Обнови Европа“, което включва председателя и заместник -председателите на групата, ръководителите на всички национални делегации на Renew Europe, членовете на Renew Europe на Бюрото на ЕП и председателите на комисии на Renew Europe. Заместник-председател, отговарящ за Работна група „Устойчивост и структурни политики“

 

    Ключовата дума, която описва дейностите на един евродепутат е синергия, защото има взаимовръзка между различните елементи, които  изграждат цялото.

           Аз съм на мнение, че всеки аспект, който е на дневен ред на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло - сигурност, образование, развитие на технологиите и иновациите, зелена и цифрова трансформация, подобряване на устойчивостта на ЕС към кризи, независимо дали икономически или здравни, борба с дезинформацията, свободни медии, борба с корупцията, върховенство на закона, честни избори, укрепване на ролята на гражданското общество и всичко постигнато като еманация на европейската демокрация ми e дало знание и ми е показало различните инструменти, чрез които можем да допринесем за изработването на работещи и смислени политики за осъществявяне на положителни промени и устойчив растеж.

Основни документи на Групата „Обнови Европа“ подкрепени от мен в периода януари 2019 - декември 2021

2020
02.2020

Документ за изразяване на позицията на групата „Renew Europe“ относно изкуствения интелект

Документ за изразяване на позицията на Групата „Renew Europe“ относно „Условност свързана с върховенството на закона: Как Европейската комисия би могла централизирано да управлява Европейските фондове  чрез директен и индиректен мениджмънт.“ /юли 2020/

07.2020

Консолидиран документ на Групата „Renew Europe“ отразяващ предложенията на членовете на парламентарните комисии и работните групи на RE за реакция на кризата, причинена от COVID-19 /април 2020/

04.2020
06.2020

Документ за изразяване на позицията на групата „Renew Europe“ относно европейско културно възстановяване /юни 2020/

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно туризма /юни 2020/

06.2020

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно „Малките и средни предприятия нашият ангажимент към МСП в Европа“ /юли 2020/

07.2020

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно „Приоритети за политиката на ЕС за Източното партньорство през настоящия парламентарен мандат“

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно „Бъдещето на промишлеността в Европа, нашата визия за иновациите и промишлеността, която е подготвена за зелената и цифровата ера“ /април 2021/

04.2020

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно „Бъдещето на промишлеността в Европа, нашата визия за иновациите и промишлеността, която е подготвена за зелената и цифровата ера“ /април 2021/

04.2020
04.2020

Документ за изразяване на позиция на групата „Renew Europe“ относно „Бъдещето на промишлеността в Европа, нашата визия за иновациите и промишлеността, която е подготвена за зелената и цифровата ера“ /април 2021/

EP Plenary session - Commission Work Programme 2020 - Commission statement_30_01_2020.JPG

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ – определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите - Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа - Европейски институт за иновации и технологии - Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (разискване)
26 април 2021 г. - Брюксел 

Изказване по време на разискванията на Пленарното заседание /30 януари 2020 г./ относно Работна програма на Комисията за 2020 г.

ИЗКАЗВАНИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) извършва законодателна дейност по няколко от най-важните области на политиките на Европейския съюз, като отговаря за промишлената политика, политиката на ЕС за научни изследвания и иновации, космическата политика, енергийната политика и прилагането на нови технологии. Ето защо това, нашата работа, оказва пряко въздействие върху живота на гражданите и поради тази причина трябва да използваме тези правомощия, за да насърчаваме и да извършваме положителни промени. Освен това трябва да гарантираме прехода на нашите енергийни системи, за да постигнем стратегическата цел за декарбонизация.

committee

ITRE

От името на групата Обнови Европа, бях докладчик в сянка по ДОКЛАД
относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС 
/приет на 17 септември 2020 г. - Брюксел/

Докладчик в сянка на най-важната важната научноизследователска програма „Хоризонт Европа“ с общ бюджет от 95,5 млрд. евро, включително 5,4 млрд. евро от плана за възстановяване Next Generation EU. 
/ Приет на 27 април 2021 г. - Брюксел/

Докладчик в сянка по 
становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

Докладчик в сянка от името на групата "Обнови Европа" по становище  на комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата

Комисия   по  Развитие - Committee   on  Development (DEVE )
заместващ  член

        В комисията по развитие се обсъждат и се търсят решения на глобалните въпроси, пред които е изправено човечеството - конфликтите, нарушенията на правата на човека, бедността, детската смъртност, изменението на климата и последиците от него върху живота на хората и биоразнообразието, нуждата от хуманитарна помощ, ролята на ЕС при използване на фондовете на ЕС и оформянето на политиките, които засягат развиващите се страни. 
       В комисията  се работи по различни доклади и становища и аз подкрепих като съавтор множество предложения за изменения.  Част от разгледаните в комисията досиета бяха: нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие; за третия план за действие на ЕС относно равенството между половете; относно  приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа; за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция; положението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС, във връзка със здравето на жените; относно свързаните с търговията аспекти и последици от COVID-19; ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19; относно нови насоки за хуманитарната дейност на ЕС; въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни; от “Фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система и други.
         От името на групата Обнови Европа, бях докладчик в сянка по становище относно План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС (OPINION on an intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience). 
       В становището направих предложения, които  дават  перспективата на DEVE в доклада на JURI(Комисия по правни въпроси): нашите изменения призовават Европейския Съюз да поеме ролята на ключов глобален играч в областта на интелектуалната собственост и да ръководи международните усилия в постигане на устойчиво развитие на страните с ниски и средни доходи; Европейската Комисия да продължи да засилва защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост в страни извън ЕС, да подпомага и предоставя на политиците и правоприлагащите органи знания за справяне с нарушаването на правото на интелектуална собственост; приветстваме създаването на проекта за сътрудничество в Африка по правата на интелектуална собственост, което ще доведе до по-добър микроклимат за малките и средни предприятия(МСП), работещи в развиващите се страни, и в дългосрочен план ще допринесе за повишаването на тяхната конкурентоспособност и гъвкавост. В становището бяха включени редица изменения на групата Обнови Европа (Renew) и ние ги подкрепихме изцяло.
      Представих своето виждане и по отношение на ефектите от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос, като депозирах изменения, с които изразих притеснение, че изменението на климата ще има опустошителен ефект през следващите години и ще доведе до унищожаване на обитаеми земи, погиване на екосистемите и увеличаване на обезлюдяването на определени територии, особено в развиващите се страни; призовах Европейската Комисия да предвиди адекватна подкрепа за местни, регионални и международни мрежи за защитниците на околната среда, за да се улесни тяхното сътрудничество и която подкрепа би им позволила да засилят своите дейности и принос за опазване на природните екосистеми, тъй като действията, предприети от защитниците на околната среда имат съществено значение, защото те търсят, създават и разпространяват жизнеспособни решения и механизми за предотвратяване, устойчивост и адаптиране към изменението на климата сред хората, живеещи в засегнатите територии.
    Бях определена от колегите си да следя въпросите и инициативите, свързани с малките и средни предприятия(МСП), като представител на комисията по развитие, във връзка с неформалната работна група, създадена от екипа на ITRE (Комисия по промишленост, изследвания и енергетика) на групата Обнови Европа (Renew Europe).

committee

DEVE

Докладчик в сянка от името на групата "Обнови Европа" по становище

на комисията по развитие за комисията по правни въпроси относно план за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването на ЕС и
устойчивост

Докладчик в сянка от името на групата "Обнови Европа" по становище на комисията по развитие на вниманието на комисията по правни въпроси относно по-доброто регулиране: обединяване на силите за по-добро законотворчество

Докладчик в сянка от името на групата Обнови Европа на становище на комисията по развитие към комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Работим съвместно с Парламентарния комитет за партньорство между ЕС и Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество между ЕС и Азербайджан и Комитета за парламентарно асоцииране между ЕС и Грузия. Тези три държави - Армения, Азербайджан и Грузия - са част от политиката на ЕС за Източното съседство.
Парламентарното разширяване на нашите отношения беше установено чрез двустранни споразумения, сключени с Азербайджан през 1999 г., Грузия през 2014 г. и Армения през 2017 г. Съвместните ни срещи се организират на  ротационен принцип като се осъществяват на официалните работни места на Европейския парламент и съответно в парламентите на нашите страни партньори.


Основната цел на нашата съвместна дейност е, че  допълнителното укрепване на  двустранни отношения ще насърчи просперитета и ще допринесе за разрешаването на конфликти, особено за обикновените хора, живеещи в засегнатите райони. Южен Кавказ може да е далеч от ЕС в чисто географски аспект, но регионът е близо до сърцата и интересите ни. Пътят към европейската интеграция може да обогати всички нас, като насърчи икономическите възможности, традициите, културите, религиите и историческото наследство. 

Делегацията  в  Парламентарната асамблея Евронест (DEPA)
член

Делегацията на Европейския парламент в Парламентарната асамблея  Евронест (DEPA) представлява Парламента на форума, създаден да събере заедно представители на ЕС и повечето от страните източни партньори на Съюза: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна и  спомага за изпълняване на необходимите условия за ускоряване на политическото сближаване и по-нататъшната икономическа интеграция между Европейския съюз и източноевропейските партньори. Делегацията допринася за укрепването, развитието и популяризирането на Източното партньорство в качеството си на институция, отговаряща за парламентарните консултации, контрола и мониторинга на партньорството.      
      DEPA участва в редовните сесии на Асамблеята и работата на четирите постоянни комисии на Асамблеята(съответно политически, икономически, енергийни и социални въпроси), на своята работна група за Беларус, на  ad hoc работна група по споразумения за асоцииране и на  Форума на жените-членове на   Евронест.
      На 19-20 април 2021 г. се състоя  деветата редовна сесия на Парламентарната Асамблея Евронест.  В комисията по политически въпроси, човешки права и демокрация на Асамблеята на Евронест,  на която съм заместник председател, беше изготвен  Доклад за укрепване на демократичните процеси: ролята на политическите партии, гражданското общество, справедливата  избирателна среда и свободните  и плуралистични медии. Аз участвах с предложения за изменения, защото вярвам, че това е част от диалога, част от плурализма и допринася за развитието на партньорствата.
   Приемам всеотдайно идеята за Европейския съюз като обединение на различностите в името на просперитета  и подкрепям всички общи европейски инициативи и програми за обмен и сътрудничество.
    Вярвам, че синергия  може да бъде изградена успешно чрез укрепване на икономическите, социалните и правните връзки. Държавите от Източното партньорство  имат различни цели и амбиции като приоритети в отношенията си с Европейския съюз. Важно е,  взаимодействието да е  изградено върху споделени ценности и интереси, при очертаване на разбирането и значението на  основните демократични принципи, свободи и права на човека.  

delegation

DEPA

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Делегацията заседава два пъти годишно, но работата ни надхвърля тези двугодишни срещи. Ние сме активно ангажирани в процеса и подготвяме срещи по теми, важни както за Сърбия, така и за Европейския парламент. Нашата работа обхваща всички аспекти на присъединяването на Сърбия към Съюза. По-специално, ние се фокусираме върху функционирането на демократичните институции, върху подобряването на избирателната среда и засилването на междупартийния диалог, върху защитата на основните права, върху регионалното сътрудничество и диалога Белград-Прищина. Стремим се да помогнем на Сърбия да се подготви за членство в ЕС, като същевременно работим заедно за амбициозна пътна карта за присъединяване.

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE)

заместващ член на комисията

      В  специалната  комисия на Европейския парламент усилията са насочени да се изготви реална и всеобхватна оценка на заплахите, които идват от страна на чужди сили и целят намеса в демократичните институции и процеси на ЕС и неговите държави-членки, както и в национални и европейски избори; провеждането на кампании за дезинформация в традиционните и социалните медии за оформяне на общественото мнение; кибератаки, насочени към критичната инфраструктура; пряка и косвена финансова подкрепа на политически участници и  отслабването на гражданското общество.

     Бяха поканени редица експерти, представители на европейските институции,  гражданското общество и социални платформи и беше дискутирано въздействието на дезинформацията върху основните права и свободата на словото, за външната намеса в изборния процес, като заплаха за демокрацията, каква превенция е необходима срещу фалшивите новини, острата нужда от медийна грамотност, необходимостта от засилване на сътрудничеството между онлайн-платформите и правоприлагащите органи, възможните мерки, които следва де се предприемат и много други. 
    
     В обобщение на заключенията по различните проблеми бяха изготвени четири работни документа относно: положението с външната намеса, включително дезинформация, в Европейския съюз; относно скритото финансиране на политически дейности от чуждестранни донори; външната намеса чрез използване на онлайн платформи – заплахи, рискове и средства;  изграждане на устойчивостта на ЕС срещу хибридните заплахи.

 

committee

INGE

                     Борба с корупцията (Intergroup on Anti-Corruption) 

     Член съм на Антикорупционната Интергрупа в Европейския Парламент, посветена на борбата с корупцията в цяла Европа, която уврежда демократичните принципи в страните-членки на Съюза и вътрешния пазар, генерира огромни публични загуби и намалява доверието на гражданите в институциите. Състои от 129 евродепутати, представители на различни политически групи. 
   Провеждани бяха редовни срещи между членовете на Интергрупата, но се организираха дискусии както с представители на европейски институции, така и с неправителствени организации, журналисти и експерти. Бяха посочени практики и модели, които са в пряка релация с нарушаването на закона, медийната свобода и корупция. Без претенция за изчерпателност, ще маркирам някои от темите, проблемите и инициативите, намерили място в дневния ред на Интергрупата за Борба с корупцията: дебатира се необходимостта от обвързването за ползване на отпускани средства от ЕС с условност по отношение на върховенството на закона, за да се защитят парите на данъкоплатците. Изрази се становище, че спешните фондове, които се създадоха с цел преодоляване на последиците от пандемията, налагат да се вземат подходящи мерки, които да препятстват измамите и неправомерно отклонение на средства. Подчертано беше голямото значение и ролята на Европейската прокуратура, като първата по рода си независима служба на ЕС за разследване и преследване по наказателен ред на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. При разискванията в Интергрупата се изрази подкрепа за това, че институциите, които следят за адекватното разходване на европейски средства, съгласно закона и се борят срещу корупцията и измамите, трябва да са обезпечени с достатъчно ресурси и персонал, както и за необходимостта от създаване на единна и стандартизирана информационна система за страните-членки на EС относно крайните бенефициери на европейски фондове. Членовете на групата подкрепиха изменение 9а по Многогодишната финансова рамка на ЕС, в този смисъл.
    От името на Интергрупата беше изпратено писмо до Урсула фон дер Лайен относно Конвенцията на ООН за борба с корупцията(UNCAC), към която ЕС се е присъединил  преди 12 години, но без да има по-нататъшно развитие по тази тема. Обсъдено беше, че Конвенцията предоставя добър набор от стандарти, мерки и правила с цел укрепване на правните и регулаторни режими за борба с корупцията и представлява важен инструмент в борбата с нея, поради което е наложително  да се започне работа по този въпрос и да се изпълнят правните задължения по Конвенцията. По този и други релевантни въпроси беше инициирана среща с членове на Антикорупционната Интергрупа и Комисар Илва Йохансон, с ресор Вътрешни работи. Поставено за разискване беше и предложението за присъединяването на ЕС към GRECO- група на страни срещу корупцията. 
     Проведено беше и разискване относно задължението за съобразяването с нормите от Правилника за персонала при приключване на мандата на служители, заемали висшестоящи позиции в йерархията на европейските институции. 
    Състоя се дискусия с организация, която подчерта важността на обществените поръчки, в контекста на това, че ще инвестират много средства във възстановителните програми на ЕС за справяне с последиците от Ковид-19, като 14% от тях ще бъдат изразходвани чрез обществени поръчки. Именно обществените поръчки са корупционен риск №1 за правителствата, като загубите се изразяват в порядъка на 30% всяка година. Беше посочено значението да има открити и ясно обявени данни при провеждането на такива поръчки, да има състезателност, малките и средните предприятия да имат достъп до тях, като дигитализацията и прозрачността на обществените поръчки ще спомогне да има визия за публичното разходване на средствата. 
       Имаше  среща между членове на Антикорупционната Интергрупа и представители на научните среди и гражданското общество, посветена на сътрудничеството между НПО и европейските институции в контекста на Доклада на ЕК за върховенството на закона от 2020 г., както и за възможността за използване на базата данни и изкуствения интелект като алтернативни контролни механизми по отношение на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС  и за NextGenEU.

Неформална група на членове на ЕП, посветена на проекта  Нов Европейски
Баухаус  (New European Bauhaus Friendship Group)
член

         Новият Европейски Баухаус (НЕБ ) е екологичен, икономически и културен проект на Европейската Комисия, чиято основна идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции да се реализират задачите на Зеления пакт, но по иновативен и интересен начин, в основата на който са хората на Европа.
        НЕБ е амбиция за  нов мироглед, с откъсване от догмите и стереотипите. Този проект е създаден поради необходимостта от промяна на начина на мислене за това как да изградим бъдещия си живот, в светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация, технологичното и научното развитие .
       Проектът Bauhaus е много важен, тъй като показва човешкия аспект на Зелената сделка и е необходимо  присъединяване към фазата на проектиране - чрез процеса на съвместно създаване, в търсене на съмишленици и партньори за тази жива и динамична инициатива, която дава платформа и насърчава дебатите със заинтересовани страни на местно, регионално и  европейско ниво, за  да се улови пулса на търсенето на иноватори и творчески мислители, интегриране на визии и амбиции, за да се помогне за създаването на „облак“ от идеи и ефективни решения, обмен на най-добри практики,  да се представи  потенциала на нашите общества, частния сектор, учени и изобретатели, но също така да се разпространят и споделят откритите решения -  да се направи възможно оригиналните идеи, родени в дадена част на Европа, да станат достъпни до възможно най-широка аудитория и да се намерят начини за тяхното приложение в ежедневието, с надеждата, че те ще направят света, в който  живеем  много по-зелен, по -устойчив и социално приобщаващ.
      Неформалната група в Европейския парламент се създаде с идеята, членовете на тази група активно да участват в дизайнерската фаза като партньор на инициативата Нов Европейски Баухаус, чрез улесняване на дебата в етапа на съвместното проектиране, като се събират примери, идеи и предизвикателства и за целта се определиха  три работни групи, за да се подготвят материали  и изпратят до Комисията.
      Аз представих виждането си за предизвикателство: изграждане на цялостна стратегия за приобщаващо развитие с културно измерение. Да се предложат инициативи за опазване на ресурсите и да се извърши обновяване на нашето културно наследство чрез включване на цифрови технологии и иновации, както и да се търси синергия между политиките на ЕС относно съществуващите инициативи, които са свързани помежду си, за да се избегне фрагментацията, да се предвидят промени в европейските и националните разпоредби, да се подобрят и планират финансовите инвестиции по начин, който ускорява екологичния, икономическия и културен растеж.
      Проведоха се семинари, които поставиха във фокуса регенериране на строителните екосистеми, преоткриване на духа на дадено място и нова връзка с природата.
       След фазата на съвместното проектиране, фазата на изпълнение се осъществява чрез комбинацията от няколко инструмента за финансиране на ЕС с допълващи се области. Съобщението на Комисията представя планове за мобилизиране на общо 85 милиона евро от фондовете на ЕС за подпомагане на пилотни проекти, проучване на нови възможности и реализиране на идеите на новото европейско движение Bauhaus. 

Европейския Енергиен форум(ЕЕФ)
активен член на ЕEF от ноември 2020 

Европейския Енергиен форум (ЕЕФ) е организация с нестопанска цел, чрез която се осъществява постоянен диалог между членовете на Европейския парламент и частни и публични заинтересовани страни, както и институционални представители относно енергетиката, дава се възможност да се споделят научни факти и най-съвременни достижения и идеи по енергийни, климатични и транспортни теми. 
      Моята позиция е, че развитието изисква да трансформираме всичко, което е остаряло, да определим нови политики, които ще стимулират напредъка - с технологична революция, цифрови иновации и използване на възобновяеми енергийни източници. Това ще бъде фундаментът, който ще ни позволи да поемем по коренно различен път в процеса на индустриално производство, да запазим природните ресурси, да повишим енергийната ефективност и ефективността на транспорта и сградите, но също така да  подобрим качеството на живот и  да създадем  здравословна среда за всеки индивид.           
     Дебатите, организирани в ЕЕФ по тези жизненоважни теми имат роля за укрепване на способността ни да предизвикваме положителни промени, тъй като позволяват обмен на мнения между различни експерти и тези, които се занимават с политика.

Сътрудничество с Бюрото на Европейския парламент в София, чрез участия в  организирани събития и инициативи.

През 2021 г., за мен беше чест да бъда член на българското национално жури за Наградата за европейски гражданин, която се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки. 
        Българското национално жури излъчи 5 номинации измежду подадените 12 кандидатури  и определи българския лауреат: TheMayor. - Европейският портал за градове и граждани, чрез който се дава знание за различни европейски инициативи и практики от европейските градове и региони, както и възможни решения за ежедневните предизвикателства и актуални теми. Той е един от първите официални партньори на проекта на Европейската Комисия- Нов Европейски Баухаус.

Предложения за резолюции

Предложение за резолюция за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесенo съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността относно закрилата от страна на ЕС на децата и младите хора, бягащи от войната в Украйна

Въпроси задавани по време на парламентарни заседания

Въпрос:

Въпрос с искане за устен отговор до Комисията по член 136 от Правилника за дейността на 11 октомври 2019 г.

 Относно: Функциониране на вътрешния пазар

Въпрос с искане за писмен отговор 
Относно: Избор на Валери Симеонов за заместник-председател на българското Народно събрание и справяне с езика на омразата
            /27 ноември 2019г./ до Съвета и Комисията

Въпрос:
Отговор:
Въпрос:
Отговор:

Въпрос относно: Мерки относно дезинформацията на ниво ЕС до Комисията / 19 юни 2020 г./

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор до Комисията

Относно:    Извънтериториални последици от законодателство, прието от държави извън ЕС, за държавите – членки на ЕС, и техните граждани
 

Въпрос:
Отговор:
Въпрос:

Въпрос с искане за писмен отговор Относно: Повишаващите се цени на строителните материали, засягащи европейския строителен сектор

Отговор:

Въпрос с искане за писмен отговор

Относно: Предоставяне на европейско гражданство срещу инвестиции („златни европейски

паспорти“)

Въпрос:
Отговор:

Въпроси задавани по време на парламентарните комисии

Изслушване на Тиери Бретон, кандидат за член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар на 14 ноември 2019 г. по време на съвместното заседание на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Въпрос:

Събития

1.jpg

Евродепутатът Искра Михайлова бе избрана за един от заместник-ръководителите на либералната група в Европарламента „Обнови Европа“ с най – много гласове

„Изборът е успех за ДПС, което последователно издига своя авторитет в ЕП. Като заместник-председател на групата Обнови Европа, ще мога да работя за по-ефективен и близък до гражданите ЕС.“, заяви Искра Михайлова, непосредствено след гласуването. За председател очаквано беше избран бившият еврокомисар по земеделието и експремиер на Румъния Дачиан Чолош. За първи път председателят и на европейските либерали са от страни от Източна Европа.

Групи от Търговище и Разград посетиха Брюксел на 13 септември и на 13 ноември 2019

По време на посещението си в Европейския парламент, групите се запознаха с работата на европейските институции и политиките на ЕС, ролята на парламента и начинът му на работа.

Разказвайки за новосъздадената група „Обнови Европа“, Искра Михайлова, която бе избрана за заместник-председател на парламентарната групата през юни с най-голям брой гласове, подчерта, че доверието към делегацията на ДПС се дължи както на работата на нейните представители в европарламента, така и на престижа на партията на международно ниво. “ДПС е част от групата на либералите откакто България има представители в ЕП. Ние имаме ясни принципи, ясни позиции и политика, диалогичен партньор сме и никога не сме се разминавали в позициите си тук, в Брюксел и в България.“, допълни тя.

Участниците в посещението обсъдиха и важните събития от дневния ред на ЕС, свързани с номинациите и избора на нови членове на Комисията, както и работата на евродепутатите от Движението за права и свободи в сферата на енергетиката и иновациите, земеделието и транспорта.

Като част от програмата си, групата посети и културни и научни забележителности на Брюксел.

2.jpg
3.jpg

Среща с членове на Делегацията от Националния Парламент на Армения

На 4-ти декември 2019г.  се проведе среща с членове на Делегацията от Националния Парламент на Армения. Сред гостите бяха г-н Рубен Рубинян, Председател на Ппостоянната Комисия по външни отношения, г-н Арман Ягхоян, Председател на постоянната Комисия по Европейска интеграция, г-жа Гаян Абрахамян, Председател на Парламентарната Делегация "Юронест"

Въпрос до Мария Габриел, Еврокомисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта по време на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

 

На 18.02.2020 г. Въпрос до Мария Габриел, Еврокомисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта по време на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно намаляването на различията между държавите членки с по-нисък научноизследователски и иновационен интензитет. Темата е важна, защото е необходимо да се преодолеят различията в научните изследвания и иновациите, за да се засили конкурентоспособността. Програма „Хоризонт Европа“ предвижда 3,3 % от бюджета за действия по разширяване на участието за тези държави, което е 3 пъти повече от Хоризонт 2020. Надявам се научните среди в България да се възползват от възможностите.

4.jpg
5.jpg

Видеоконферентна връзка и среща на Клъстър Инвестиционни политики

На 30 март 2020 се проведе видеоконферентна връзка и среща на Клъстър Инвестиционни политики на Групата Обнови Европа в ЕП. За мен беше удоволствие да модерирам срещата и да работя ефективно с повече от 50 колеги от цяла Европа.
 

Въпрос до Мария Габриел, Еврокомисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта по време на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

 

На 18.02.2020 г. Въпрос до Мария Габриел, Еврокомисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта по време на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно намаляването на различията между държавите членки с по-нисък научноизследователски и иновационен интензитет. Темата е важна, защото е необходимо да се преодолеят различията в научните изследвания и иновациите, за да се засили конкурентоспособността. Програма „Хоризонт Европа“ предвижда 3,3 % от бюджета за действия по разширяване на участието за тези държави, което е 3 пъти повече от Хоризонт 2020. Надявам се научните среди в България да се възползват от възможностите.

4.jpg
knijka2.png

Видеоконференция, посветена на предизвикателствата и възможностите за дигитализацията и иновациите на културното наследство

В нея участие взеха комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, председателят на комисията по културата и медии в Народното Събрание – Вежди Рашидов, министърът на Културата - Боил Банов, зам. Председателят на БАН - Чл.-кор. проф. Васил Николов, председателят на НСОРБ и кмет на община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, представители на неправителствени и международни организации и на научната общност в областта на културата в страната.

„Идеята за тази конференция се породи още по време на изслушванията на комисари миналата година, когато стана ясно, че един от основните приоритети на ЕК в този мандат ще бъде дигитализацията, чрез която да модернизираме и направим по - по-конкурентоспособни всички сектори на европейската икономика. Отражение на този приоритет е както включването на дигиталната трансформация и в Работната програма на Европейската комисия, в предложението за нова Многогодишна финансова рамка и в амбициозния План за възстановяване, така и подкрепата за гъвкава, ефективна и финансово обезпечена политика на дигитализация от страна на Европейския парламент. Дигитализацията е основен приоритет на групата „Обнови Европа“, като преди дни одобрихме своята политическа позиция за ролята на културата за възстановяването на Европейската икономика и значението на дигитализацията и иновациите за валоризиране на културното наследство и развитие на туризма“ - изтъкна българският евродепутат.

„Целта на проведения днес дебат бе да чуем позицията на националния законодател, на изпълнителната власт, научните среди, международните организации в областта на културното наследство, академичните среди, на библиотеките, на местните власти, като обсъдим и обменим опит относно дигитализацията на паметници на културата, опазването, експонирането, валоризирането и дигитализирането на културното наследство и чуем представяне на европейската перспектива за възможности за дигитализация и иновации в областта на културното наследство от Комисар Габриел. Убедена съм, че днешната ни дигитална среща ще бъде полезна за очертаване на мерките и възможностите, които ще допринесат за това българското културно наследство да намери своето място в дигиталното пространство за културно наследство на Обеднена Европа като ключов елемент в развитието на България.“ – допълни Михайлова.
 

6.jpg

Участие във видео дискусия организирана от FIEC /Европейска федерация на строителната индустрия/ на тема: Европейска строителна промишленост - осигуряване на ясни и честни отношения със софтуерните фирми

Петнадесетата гoдишнa ĸoнфepeнция „Cтpaтeгичecĸa инфpacтpyĸтypa и инвecтиции 2020“ 

Πoлитиĸи зa paзвитиe нa cтpaтeгичecĸa инфpacтpyĸтypa и пoдoбpявaнe нa peгиoнaлнaтa cвъpзaнocт. Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия нe oтcтъпи oт пpиopитeтитe cи зa зeлeнaтa иĸoнoмиĸa, oт cтpaтeгиятa зa мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия, зa изĸycтвeния интeлeĸт. Учacтиeтo нa Бългapия в зeлeния пpexoд e oт изĸлючитeлнo знaчeниe. Oĸoлo 70% oт инвecтициитe в Бългapия ca в peзyлтaт oт eвpoпeйcĸитe фoндoвe. Бългapия нe ce възпoлзвa дocтaтъчнo дoбpe oт Фoндa зa cтpaтeгичecĸи инвecтиции, ĸoйтo ce yпpaвлявa oт EИБ. Oчaĸвaниятa ca зa мнoгoплacтoв плaн зa възcтaнoвявaнe нa cтpaнaтa ĸaтo нeoбxoдимo ycлoвиe зa пoлyчaвaнe нa финaнcиpaнe. 30 млpд. eвpo щe бъдaт инвecтиpaни в cтpaнитe oт EC чpeз Фoндa зa cпpaвeдлив пpexoд пpeз 2021-2022 г.

7.jpg
8.jpg

Участие в онлайн дискусия за необходимостта от реновиране на сградния фонд в Европа за постигане на целите на Зеления пакт, създаване на нови работни места и развитие и прилагане на иновативни технологии.

Уебниар посветен на "Вълната от саниране" 

„Реновирането на сградния фонд в ЕС е ключов инструмент в реализирането на дългосрочните цели на Зеления пакт. То е инструмент с ясни цели и стъпки за реализация, достъпно финансиране, социален и икономически потенциал и се радвам, че е ключов елемент и от предложения от Правителството на България План за възстановяване и развитие.

Дискусията е крайъгълен камък в почти едногодишни усилия за подкрепа на българското участие във „Вълната за реновиране“. Като докладчик за групата „Обнови Европа“ по доклада за Максимализиране на енергийната ефективност на сградния фонд бях подкрепена относно важността на „Вълната за саниране“, като инициатива, която има потенциала да допринесе и за икономическо възстановяване след кризата с КОВИД-19.

9.jpg

Също така е и възможност например за строителната индустрия, за модернизиране на процесите, подобряване ефективността на материалите, за повишаване на квалификацията, а и за откриване на нови, добре платени работни места в строителството за работещите до този момент в минната индустрия. Намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии, подобряване на средата за живот, създаване на работни места, икономически растеж, иновативни технологии. Всичко това можем да постигнем с Вълната за реновиране.“

Дискусия с участието на Изпълнителния Вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс "Една година Зелен пакт - уроците, които научихме. Следващи стъпки за да превърнем визията в реалност. Дискусията беше организирана от Energy Solutions, на която съм член

10.jpg
11.jpg

Участие в онлайн дискусия, на тема: „Какви са бъдещите решения в областта на енергетиката, за постигане на "зелено бъдеще“. Темите, по които говорих бяха - Вълната от реновиране, новите технологии и възможности за потребителите.

Участие в онлайн семинар, на тема "Ролята на строителния сектор в Националните планове за възстановяване". Част от темите, които засегнахме включват, Вълната на саниране, ускоряване темпа на реновиране на публичните и частни сгради, повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на сградния фонд, което ще доведе до подобряване качеството на живот на хората и ще създаде нови работни места.

12.jpg
13.jpg

Онлайн дискусията се провежда след като в края на декември 2020г. бе приета многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и инструмента за възстановяване Next Generation EU, които ще позволят на ЕС да предостави безпрецедентно финансиране през следващите години в подкрепа за възстановяването и развитието на конкурентоспособността на Европейската икономика с акцент върху новите приоритети на ЕС свързани с екологичния и цифровия преход.

Целта на уебинара е да постави актуални теми относно свързаните със Зеления пакт и дигитална трансформация възможности за българската икономика и да предостави платформа за обсъждане, както с Изпълнителния заместник-председател на Европейската Комисия с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера" - Mаргрете Вестагер, така и с представители на българското правителство, сред които заместник министър-председателят на Република България, г-н Томислав Дончев, представители на Европейския парламент и на национални браншови организации.

По време на заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

По време на заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, се проведе представяне на програмата на председателството на Съвета и се осъществи размяна на мнения с г-н Мануел Ейтор, министър на науката, технологиите и висшето образование и г-н Жуан Педру Матуш Фернандеш, министър на околната среда и на действията в областта на климата (енергетика) на Португалия, на които зададох въпрос относно приоритетите свързани с енергийния преход, енергийната ефективност, вълната за реновиране, зеления водород, възобновяемите енергийни източници, които ще направят възможна реализацията на Зеления пакт на ЕС.

14.jpg
15.jpg

Участие като говорител в панел "Откриването на таланти: Разполагаме ли с тези иноватори, които са ни необходими за разрешаването на глобални проблеми?" на Годишната среща на Наука и бизнес.

Панелът е част от годишната Конференция на високо ниво между науката и бизнеса на тема "Научни изследвания и иновации във времена на възстановяване: Какъв е приноса на Хоризонт Европа?"

ALDE Party and Renew Europe organised an Environment Ministerial meeting to discuss key issues ahead of tomorrow’s Environment Council with the presence of 🇪🇺 Commissioner Kadri Simson.

Participants included Artūrs Toms Plešs, Simonas Gentvilas, Vladislav Smrž, Alda Ozola, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds and Pascal Canfin.

16.jpg
17.jpg

Участие в дебат, организиран от Европейската асоциация на наемодателите (ERA), събитието е част от Европейската седмица на индустрията. Темата на събитието е „Изграждане на устойчиво бъдеще - преход към кръгов и нисковъглероден строителен сектор"

Комисията по промишленост, енергетика и иновации в ЕП проведе интересна дискусия с Дите Юл Йоргенсон, главен директор на Диреция Енергетика на ЕК, посветена на енергийните измерения на възстановяването на европейската икономика.

От името на групата Обнови Европа имах възможност да коментирам ролята на енергийния преход в националните планове за възстановяване и устойчивост, важността на синергията между плановете и финансовите инструменти на ЕС, зеления водород и значението на възобновяемата енергия, необходимостта от инвестиции в научни изследвания за енергиен зелен преход.

Участие в уебинар, който има за цел да подчертае  морския потенциал на ЕС, от Балтийско и Северно море до Средиземно и Черно море, за да се гарантира, че всички части на Европа ще се възползват от успешното изграждане и увеличаването на мащаба на мощностите за енергия от инсталации в морето.

18.jpg
19.jpg

Публикувана статия в списанието The Parliament Magazine

“Ако успеем да постигнем координация с инициативата „Нов европейски Баухаус“, ще гарантираме високи нива на екологични стандарти заедно с естетически и архитектурно издържана градска среда.“

Отчитайки, че за да бъде постигната климатична неутралност до 2050 г. в съответствие със Зелената сделка, е необходимо намаляване на емисиите от транспортния сектор с 90%, центристката група „Обнови Европа“ в Европейския парламент се проведе уебинар на тема „Алтернативни горива: устойчиви, насочени към бъдещето решения за европейския сектор на горивата и транспорта“.

Като съ-инициатор на събитието, заместник-председателят на „Обнови Европа“ и член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Искра Михайлова подчерта, че провеждането на дискусията е навременно с оглед на амбициите и залегналите в работната програма на Комисията предложения за декарбонизация на сектора на транспорта, поведението на страните членки и очакванията на бизнеса и научните среди. Тя припомни приоритетното за политическата си група значение на алтернативните горива като елемент на Европейската зелена сделка, чиято цел е да даде амбициозен отговор на изменението на климата и опазването на околната среда.

20.jpg

„Със своето комунике от декември 2019 г. Комисията предложи да се преразгледа директивата за инфраструктурата за алтернативни горива, която беше приета през 2014 г., за да насърчи разгръщането на станции и пунктове за зареждане на алтернативни горива в Европейския съюз, изисквайки от държавите-членки да изготвят планове и национални рамки в тази насока. Текущата правна рамка обаче не осигури желания темп на разгръщане на необходимата инфраструктура и наблюдаваме дисбаланс в Европа. 

Това не може да бъде индивидуално начинание на европейско ниво. Само с общи усилия и добро сътрудничество с бизнеса и държавите - членки, с подкрепата на наличните финансови инструменти можем да допринесем за осъществяване на тези цели.“, изтъкна по време на събитието българският евродепутат.

За дискусията, събитието събра онлайн европейски и национални политици, представители на Европейската комисия, на представени в Брюксел европейски браншови организации и бизнеса.

21.jpg

Дискусия относно разгръщане на потенциала на кръговата икономика в контекста на интердисциплинарната инициатива на Европейската комисия „Нов европейски Bauhaus“ организира групата „Обнови Европа“ по предложение на заместник-председателя на групата - Искра Михайлова, евродепутатите Мортен Локегаард (Дания) и Мартин Хойсик (Словакия).

Събитието се проведе онлайн, с цел да бъдат обсъдени креативни решения за устойчива, ресурсноефективна архитектура, местната перспектива, очаквания и трудности и възможностите за съживяване на културния и творчески сектор и културното наследство през призмата на Европейската зелена сделка и инициативата „Нов европейски Bauhaus“, събирайки за идеен обмен представители на архитектурностроителния бранш, местни и европейски политици от Дания, Словакия и България.

При откриване на събитието, Искра Михайлова заяви, че „За групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, Зелената сделка и цифровия преход са от особена важност, затова насърчаваме всяко от измеренията на тези стратегии, настоявайки за по-амбициозни цели и мерки при интегрирането им. В началото на 20-ти век архитектурното движение Bahuhaus съчетава изкуството и практичността за новия по това време начин на живот. Новият европейски Bauhaus е свързан с изграждане на устойчивост и стил, поставяйки целите на Зелената сделка и принципите на кръговата икономика в умовете, домовете и ежедневието на хората.

Инициативата има за цел да включи дизайнери, художници, учени, архитекти, строители, местни власти и граждани в съвместното създаване на идеи и прилагането им в реалния живот в Европа.

 

Европейският Bauhaus се стреми да вдъхнови нов дизайн и инициативи за опазване на ресурсите и да осъществи обновяване на културното наследство в европейските градове.“ 
 

Събитието на група „Обнови Европа“ се проведе в контекста на приключващата първа фаза на новия европейски Bauhaus, който е индустриален, екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия. Чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции, той има за цел постигане на целите за нулеви въглеродни емисии на Европейската зелена сделка, поставяйки основите на нов начин на мислене за това как да бъде изграден бъдещия европейски начин на живот в светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация, иновациите и новата реалност и предизвикателства, породени от COVID-19.
 

Участие в уебинар на тема "Процеса на саниране в страните от Централна и Източна Европа"

Дискусията е съсредоточена върху многобройните възможности за финансиране на ниво ЕС, които произтичат от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за устойчивост и възстановяване, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация и други. Прилагането на всички налични потоци на финансиране да работят за енергийно обновяване и декарбонизиране на сградния фонд е от съществено значение. Сградният фонд е не само сегмент, който е от решаващо значение за постигането на климатичните цели на ЕС, но също така и е генератор на добавена стойност за всички икономики в ЕС.

22.jpg
23.jpg

Участие в Конференцията "Дни на климата и енергията", която се проведе на 24 и 25 юни 2021г.

Сред презентаторите бяха Марку Маркула - заместник-председател на Комитета на регионите, Хелмут Щрасер - заместник-председател на Европейската енергийна награда, Фредерик Бойе, оглавяващ секретариата на Споразумението на кметовете, кметове на европейски градове и много др.

Станахме свидетели на добри практики, нови идеи, бъдещи планове и успешни инициативи, говорихме с термини като нов европейски Баухаус, вълна на саниране, енергийна бедност, енергийни кооперативи, зелена сделка, декарбонизация, план за възстановяване и устойчивост.

Съвместно участие с моите колеги депутати от Европейския парламент в уебинар „Зелената сделка и бизнесът в България“, на който представихме очакваните ефекти на новите европейски природозащитни политики и стандарти върху различни бизнес сектори в България.

По време на дискусията засегнахме пакета от предложения, който беше приет от Европейската комисия на 14 юли, който представя законодателните инструменти за постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата и които съчетават политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030.

 

Засегнахме основни теми, като Вълната за реновиране на сградния фонд, предизвикателствата пред строителния сектор в България, приемане и съобразяване с основните принципи на кръговата икономика, дигитализацията на строителния сектор, трансформирането на транспортния сектор, разпределение на средствата от фонда за справедлив преход и плановете за развитие на районите в преход.

24.jpg
23.jpg

Модератор на панел "Европейски Баухаус - културните институции в умните градове, възможности за дигитализация на регионите" по време на форум  "Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят".

Участие в панела за възможностите, които дава новият европейски Баухаус, имаха Весела Кондакова, зам.министър на културата, архитект Георги Коларов, съветник в МРРБ, Пийт Ясперт, вицепрезидент на Европа Ностра - най-уважаваната европейска организация за опазване на културното наследство, Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Сдружението на общините, арх. Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите в България.

 

Ще има награждаване на три общини за техните дигитални проекти, обяви Искра Михайлова.

"Ще имаме възможност да дискутираме комплексни решения, основани на синергия, баланс", посочи г-жа Михайлова.

 

Тя обяви, че новият европейски Баухаус е отговор на очакванията на ЕК. "В новия Зелен пакт липсваше елементът на културата и той дойде с новия Баухаус. За европейските граждани опазването на околната среда и изменението на климата е приоритет. Политиците отговориха с извеждането на политиката "Зелен пакт". В момента ние сме участници в процеса на промяна на мисленето. Зеленият пакт е стратегия на ЕС, но тя дава отражение и на нашето ежедневие, на нашия всекидневен живот", заяви Искра Михайлова.

 

По думите й новият европейски Баухаус не е идея за споделяне между творчески елити. Той изисква мултидисциплинарен подход, който да привлече институции, строителен сектор, образование и т. н. "Новият европейски Баухаус идва с предизвикателствата на 21 век, когато европейските граждани поемат отговорност за своята планета", категорична е Искра Михайлова. И посочи, че в тази връзка трябва да се потърси мястото на културното наследство, къде е културата в цялата промяна на мисленето на европейския гражданин и в цялостния модел на новия свят. "Това е въпросът, на който ще търсим отговор днес. Ще успеем ли да защитим културното наследство, но не само да го опазим, но и да до развием", посочи Искра Михайлова.

Групата „Обнови Европа“ проведе своето заседание в Париж. По покана на Президента на Френската република г-н Макрон

25.jpg

Групата „Обнови Европа“ проведе своето заседание в Париж. По покана на Президента на Френската република г-н Макрон имахме възможност за открита и конструктивна дискусия в Елисеевския дворец. Делегацията на ДПС обсъди с г-н Макрон въпросите за гарантирането на демокрацията, необходимостта от диалог между проевропейските партии, реализацията на Зеления пакт, бъдещото френско председателство на Съвета на Европа на ЕС.

26.jpg

„От Новия Европейски Баухаус към Нов Европейски Ренесанс“ главния акцент от участието ми на 24 септември 2021г в най- голямата европейска неправителствена организация, посветила се на културното наследство - Europa Nostra

„От Новия Европейски Баухаус към Нов Европейски Ренесанс“ главния акцент от участието ми на 24 септември 2021г в най- голямата европейска неправителствена организация, посветила се на културното наследство - Europa Nostra, проведе своята годишна среща във Венеция. Гости и говорители на форума бяха Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли, заместник председателите на Европейската комисия Дубравка Шуйца и Маргаритас Шинас, министърът на културата на Италия и министърът на културата на Словения, представляващ Словенското председателство на Съвета на ЕС.

Аз участвах в дискусията по първия панел на срещата “Наследството в сърцето на Европейския зелен пакт”. Говорих за партньорството с местните власти и културните институти - библиотеки, музеи, архиви, за диалога, който и чрез Новия Европeйски Баухаус ще доведе до трансформация на европейското общество за красива, устойчива и приобщаваща Европа.

На 08 октомври 2021 г. бях част от панелистите на събитие, посветено на срещата на върха ЕС – Западни Балкани

На 08 октомври 2021 г. бях част от панелистите на събитие, посветено на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, на което основен домакин беше Илхан Кючюк, член на Европейския парламент. Проведохме ползотворна дискусия с останалите участници  Мустафа Карадайъ, председател на ДПС, Майлинда Брегу, главен секретар на Регионалния съвет за сътрудничество, Роман Якич, председател на Либералната мрежа на югоизточна Европа, Емил Киря, вицепрезидент на Либералния интернационал.

27.jpg
28.jpg

На 12.10.2021 г. проведох уебинар на тема "Кръговата икономика в строителния сектор: Иновационен процес, законодателни инициативи и добри практики''

По време на уебинара се дискутираха важни теми касаещи бъдещите политики в сферата на кръговата икономика в сектор строителство и необходими реформи. Уебинара се организира с подкрепата на групата  "Обнови европа" в Европейския парламент.

Локални асистенти

IMG-0940_edited.jpg

Албена Джамбазова

Организира и провежда многобройни срещи в информационния център на Искра Михайлова, запознава всички заинтересовани граждани с текущата работа на евродепутата по ресорните политики

1103B74A6-0C50-42A6-A6C4-AE021DB09AEC_edited.jpg

Соня Панаьотова

Като най-възрастен и опитен член на екипа винаги се старая да бъда в помощ на по-младите ми колеги

79B3C36B-7F1F-4AAA-8563-A4E678441621.jpeg

Камелия Петрова

Организира и провежда срещи с граждани  от област Кюстендил, с цел  запознаване с  актуалните  промени в законодателството на европейско ниво, както и с работата на г-жа Михайлова в Европейския парламент

Европейски офис на Искра Михайлова

Гр. Велинград, ул. Винчо Горанов-2

Координатор на офисите

 гр. София

Европейски офис на Искра Михайлова

Гр. Кюстендил

Галерия

bottom of page