top of page
French Flag

Франция

BIJOUX Stephane.png

BIJOUX

Stéphane

Партия: La République en marche

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член      

 • Съвет на председателите на делегации, член

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, член

 • Комисия по развитие, заместващ член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум – ЕС, председател

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

BOYER Gilles.png

BOYER

Gilles

Партия: Indépendant

Отговорности в ЕП

 • ЕП, квестор

 • Бюро на Европейския парламент, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, координатор, член

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, член

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместващ член

CANFIN Pascal.png

CANFIN

Pascal

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, председател

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), заместващ член

CHABAUD Catherine.png

CHABAUD

Catherine

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по развитие, член

 • Комисия по рибно стопанство, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с Палестина, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

CICUREL Iliana.png

CICUREL

Ilana

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по култура и образование, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Израел, член

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, заместващ член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

DECERLE Jeremy.png

DECERLE

Jérémy

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

 • Комисия по международна търговия, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия, член

 • Делегация за връзки с Панафриканския парламент, заместващ член

DURAND Paskal.png

DURAND

Pascal

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по конституционни въпроси, член, координатор

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, член

FARRENG Laurence.png

FARRENG

Laurence

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по култура и образование, член, координатор

 • Комисия по регионално развитие, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Индия, член

 • Делегация за връзки с Корейския полуостров, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

GOZI Sandro.png

GOZI

Sandro

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, член

 • Комисия по конституционни въпроси, член

 • Комисия по регионално развитие, заместващ член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Машрек, член

 • Делегация за връзки с Индия, заместващ член

GRUDLER Christophe.png

GRUDLER

Christophe

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, заместващ член

Делегации

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) , член

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан, ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркемистан и Монголия, заместващ член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместващ член

GUETTA Bernard.png

GUETTA

Bernard

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Подкомисия по правата на човека, заместник- председател

 • Комисия по култура и образование, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, член

 • Делегация за връзки с държавите от Машрек, заместващ член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

HAYER VAlerie.png

HAYER

Valerie

Партия: La République en marche

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по бюджети, координатор, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили, заместващ член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

KARLESKIND Pierre.png

KARLESKIND

Pierre

Партия: La République en marche

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Комисии

 • Комисия по рибно стопанство, председател

 • Комисия по бюджетен контрол, член

 • Комисия по транспорт и туризъм, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико, заместващ член

 • Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия, заместващ член

KELLER Fabienne.png

KELLER

Fabienne

Партия: Agir - La Droite constructive

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по бюджети, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Машрек, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, заместващ член

LOISEAU Nathalie.png

LOISEAU

Nathalie

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, председател

 • Комисия по външни работи, член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, координатор, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО, заместник-председател

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

RIQUET Dominique.png

RIQUET

Dominique

Партия: Mouvement Radical Social-Libéral

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, член

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, заместващ член

SEJOURNE Stephane.png

SÉJOURNÉ

Stéphane

Партия: La République en marche 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегацията в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по правни въпроси, член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Меркосур, председател

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико, заместващ член

TOLLERET Irene.png

TOLLERET

Irène

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член 

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, член

 • Делегация за връзки с Палестина, заместващ член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

TRILLET-LENOIR Veronique.png

TRILLET-LENOIR

Véronique

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, член

Делегации

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместващ член

VEDRENNE Marie-Pierre.png

VEDRENNE

Marie-Pierre

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по международна търговия, заместник-председател

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по петиции, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС, заместващ член

YON-COURTIN Stephanie.png

YON-COURTIN

Stéphanie

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместник-председател, заместник-координатор,

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

 • Комисия по рибно стопанство, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Канада, председател

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

ZACHAROPOULOU Chrysoula.png

ZACHAROPOULOU

Chrysoula

Партия: La République en marche

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по развитие, заместник-председател

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Комисия за защита на животните по време на траснспорт, член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместник-председател

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили, заместващ член

 • Делегация за връзки с Панафриканския парламент, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

BRUNET Sylvie.png

BRUNET

Sylvie

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член и заместник-координатор

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Палестина, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

bottom of page