top of page
170102883_1405332093135278_970744104754373043_n.jpg

 писмени 

 обяснения 

 на

 вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Писмените обяснения на вот представляват възможност за депутатите в Европейския парламент да изложат причините за своя избор при гласуване по конкретни законодателни предложения, резолюции или други въпроси, разглеждани от Парламента. Тази процедура дава възможност на евродепутатите да представят подробно мотивите зад своето решение, да изразят своите виждания и да обяснят своята позиция на избирателите и широката общественост. Писмените обяснения на вот се публикуват в официалните документи на Европейския парламент и са достъпни за всички граждани, което спомага за повишаване на прозрачността и отчетността на парламентарната дейност.но заседание. 

AEnB2Up9-ypQh8_j2IWivp6_t-nYWhnaC6M29ALqNiGJPqw4p5Yxb1GvaS-QW0uJc8p8kPwSCe9Y8iZaVIJsid539Z

Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)

12-03-2024

Във вторник подкрепих съгласуваните със Съвета планове на вече преразгледаната директива относно енергийните характеристики на сградите, част от пакета „Подготвени за цел 55“.

От 15 декември 2021 г. активно работя и участвам в дебатите по основните промени.

След 2030 г. всички нови сгради следва да бъдат с нулеви емисии, а новите сгради, които се ползват от публични органи или са тяхна собственост, следва да бъдат с нулеви емисии от 2028 г.

Според новата директива, като прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики, до 2030 г. държавите членки следва да санират 16% от нежилищните сгради, които са с най-лоши характеристики, а до 2033 г. – 26% от сградите с най-лошите характеристики.
Ако е технически и икономически удачно, до 2030 г. държавите членки ще трябва постепенно да разположат слънчеви инсталации в обществени и нежилищни сгради, в зависимост от техния размер, и във всички нови жилищни сгради.

От новите правила могат да бъдат изключени селскостопанските сгради и сградите, които са част от културното наследство. Държавите от ЕС могат да решат да изключат и защитени сгради със специална архитектурна или историческа стойност, както и временни сгради, църкви и места за поклонение.Приетите промени налагат редица бъдещи законодателни изменения и мерки, които Държавите членки ще трябва да въведат.

bottom of page