президенство

Първи вице-президент

Вице-президенти

RIES Frederique.png

RIES

Frédérique

Партия: Mouvement Réformateur

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по петиции, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 •  Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по правата на човека, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Израел, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

RIQUET Dominique.png

RIQUET

Dominique

Партия: Mouvement Radical Social-Libéral

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, член

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, заместващ член

BEER

Nicola

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, заместник-председател

 • Бюро на ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател на ЕП

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Израел, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

CHARANZOVÁ

Dita

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

Президент

CIOLOS Dacian.png

CIOLOŞ

Dacian

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Председателски съвет, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа , председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

Делегации

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки с Южна Африка, заместващ член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, заместващ член

AZMANI Malik.png

AZMANI

Malik

Партия: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

BRUNET Sylvie.png

BRUNET

Sylvie

Партия: Mouvement Démocrate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Палестина, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

CSEH Katalin.png

CSEH

Katalin

Партия: Momentum

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • Комисия по регионално развитие, заместващ член

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместващ член

FEDERLEY Fredrick.png

FEDERLEY

Fredrick

Партия: Centerpartiet

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по рибно стопанство, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

Делегации

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

GARCIANO Luis.png

Garicano

Luis

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегацията в „Обнови Европа“

 • „Обнови Европа“, координатор

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член, координатор

 • Комисия по бюджети, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член
   

LOKKEGAARD Morten.png

LØKKEGAARD

Morten

Партия: Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии:

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, член

 • Комисия по международна търговия, заместващ член

 • Комисия по култура и образование, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, член

 • Делегация за връзки с Меркосур, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

MIHAYLOVA Iskra.png

MIHAYLOVA

Iskra

Партия: Movement for Rights and Freedoms

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по развитие, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, член

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

BEER Nicola.png
CHARANZOVA Dita.png

contact Iskra:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design