top of page

доклади

становища

и

C2.jpg

доклади

Дейността на евродепутата като докладчик е ключова част от законодателния процес в Европейския парламент. Докладчикът е отговорен за подготовката на доклад по определено законодателно предложение или друг въпрос, който е отнесен до парламентарната комисия, в която той или тя участва. Тази роля е от съществено значение за формулирането на позицията на Европейския парламент по различни теми. Ролята на докладчика е изключително важна за формирането на законодателството на ЕС и изисква значителни умения за анализ, преговори, комуникация и дипломация. Докладчикът трябва да балансира между различните интереси и виждания в рамките на Европейския парламент, както и между институциите на ЕС, за да гарантира, че предложеното законодателство е ефективно, справедливо и отговаря на нуждите на европейските граждани.

Освен това, докладчикът трябва да има дълбоко познание в областта, която обхваща докладът, и да може да аргументира защо определени изменения или предложения са необходими. Това изисква постоянно обновяване на знанията и ангажираност към последваните разработки и изследвания.

В края на процеса, успехът на доклада често зависи от способността на докладчика да убеди колегите депутати в значимостта и ползите от предложените промени, както и от уменията му да води конструктивен диалог и да намира решения на конфликтни ситуации.

Чрез тази отговорна дейност, докладчиците в Европейския парламент допринасят значително за законодателния процес и играят ключова роля в оформянето на бъдещето на Европейския съюз. Тяхната работа е съществена за развитието на политики, които отразяват общите цели на ЕС за мир, стабилност и благоденствие на всички европейски граждани.

Подготовка на доклади

Докладчикът подготвя писмен доклад, който обобщава и представя становището на комисията по дадено законодателно предложение. Този документ включва анализ на предложението, предложения за изменения на текста и обосновки за тези предложения. Докладът може също така да съдържа препоръки за приемане или отхвърляне на предложението.

Търсене на компромис

Докладчикът работи за постигането на компромис между различните политически групи в парламента и между парламента и другите институции на ЕС, като Европейската комисия и Съвета на ЕС. Той или тя провежда преговори и срещи с цел съгласуване на позиции и формулиране на текст, който може да получи широка подкрепа.

Представяне на доклада

След като докладът е подготвен, докладчикът го представя на комисията за обсъждане. Той или тя участва активно в разискванията, отговаря на въпроси и предлага изменения, с цел усъвършенстване на документа преди гласуването му от комисията.

Защита на позицията на комисията

След като комисията приеме доклада, докладчикът го защитава пред пленарната заседание на Европейския парламент. Той или тя представя аргументите в подкрепа на доклада и участва в разискванията с цел убеждаване на останалите депутати в полза на приетата от комисията позиция.

Следене на процеса

Докладчикът следи процеса на преговори между Европейския парламент и другите институции на ЕС, особено ако предложението влезе в процедура на съвместно вземане на решения. Той или тя може да участва в тристранни диалози (трилози) между Парламента, Комисията и Съвета, за да се постигне окончателно споразумение по текста.

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание.

доклади

като докладчик

01

ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“

28-02-2019  

REGI

02

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

22-02-2019 

REGI

03

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

23-01-2019 

REGI

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. За всеки доклад политическите групи могат да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка на съответния доклад и да търси компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията.  Докладчик в сянка е депутат в Европейския парламент, който е назначен от политическа група, различна от тази на официалния докладчик по конкретно законодателно предложение или доклад. Докладчикът в сянка играе ключова роля в процеса на законодателно обсъждане и формулиране на позицията на своята политическа група относно предложението. Той следи развитието на дадената законодателна инициатива, участва в срещи с официалния докладчик и представители на други политически групи, подготвя алтернативни предложения и изменения и координира дейността на своята група във връзка със законодателния акт. Докладчикът в сянка е важен фактор за осигуряване на прозрачност, диалог и представляване на различните гледни точки по време на процеса на законодателно обсъждане в Европейския парламент.

като докладчик в сянка

доклади

01

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г.

 25-03-2019

REGI

02

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

27-02-2019

REGI

03

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите 

29-01-2019 

REGI

04

ДОКЛАД относно новия европейски Баухаус

19-07-2022 

CULT

ITRE

05

ДОКЛАД относно проекта на решение на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

 14-04-2021    

ITRE

06

ДОКЛАД относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС

13-07-2020 

ITRE

като докладчик в сянка

становища

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище.  За всеки доклад политическите групи могат да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка на съответния доклад и да търси компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията. 


Докладчик в сянка е депутат в Европейския парламент, който е назначен от политическа група, различна от тази на официалния докладчик по конкретно законодателно предложение или доклад. Докладчикът в сянка играе ключова роля в процеса на законодателно обсъждане и формулиране на позицията на своята политическа група относно предложението. Той следи развитието на дадената законодателна инициатива, участва в срещи с официалния докладчик и представители на други политически групи, подготвя алтернативни предложения и изменения и координира дейността на своята група във връзка със законодателния акт. Докладчикът в сянка е важен фактор за осигуряване на прозрачност, диалог и представляване на различните гледни точки по време на процеса на законодателно обсъждане в Европейския парламент.

1649987968602_20190702_EP-090231A_MCU_00

01

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011

15-05-2023

ITRE

02

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци

29-03-2023

ITRE

03

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета

24-05-2022 

DEVE

04

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата

21-04-2022

ITRE

05

СТАНОВИЩЕ относно по-доброто регулиране: обединяване на силите за по-добро законотворчество

21-04-2022

ITRE

06

СТАНОВИЩЕ относно план за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС

15-07-2021

DEVE

07

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

02-10-2020

ITRE

08

 СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: подготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.

11-10-2017 

REGI

09

 СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

27-04-2017

REGI

10

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

28-03-2017 

REGI

11

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестици

13-10-2016

REGI

12

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г.

13-09-2016

REGI

13

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

08-09-2016 

REGI

14

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

13-09-2016

REGI

15

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

17-02-2016

REGI

като докладчик

становища

01

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

18-02-2019 

REGI

02

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2019

REGI

03

 СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

19-12-2018

REGI

04

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

26-11-2018 

REGI

05

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

23-11-2018

REGI

06

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година: раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

21-02-2018

REGI

07

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

20-02-2018 

REGI

08

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

08-09-2017

REGI

09

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

25-01-2017

REGI

10

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г.

17-02-2016 

REGI

11

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г.

18-09-2015 

REGI

12

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

20-01-2015

REGI

bottom of page