top of page

 резолюции

предложения

за 

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание.  


Изготвянето на Предложения за резолюции е важна част от дейността на евродепутата в Европейския парламент. Предложенията за резолюции са документи, които съдържат позициите и препоръките на парламентарците по конкретни въпроси или проблеми относно политиките на Европейския съюз или на световно равнище.


Тези предложения могат да бъдат свързани с различни теми, като например икономическо развитие, социални въпроси, права на човека, околната среда, външна политика и др. Евродепутатите могат да представят предложения за резолюции по собствена инициатива или да участват в работата на комисии, които се занимават с конкретни въпроси и да допринасят за формулирането на резолюциите.


Изготвянето на Предложения за резолюции включва анализ на съществуващата ситуация, консултации със заинтересовани страни и колеги, обсъждане на предложенията в съответните комисии или работни групи и подготовка на текстовете на резолюциите. Тези предложения след това се представят за гласуване на пленарното заседание на парламента, където евродепутатите могат да изразят своите позиции и да гласуват за приемането или отхвърлянето на предложените резолюции.

head3EP.png

12-10-2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство

08-02-2017  DEVE

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно забавянето на изпълнението на оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия

29-06-2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно полезните взаимодействия за целите на иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации

18-11-2015  REGI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.

05-04-2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно закрилата от страна на ЕС на децата и младите хора, бягащи от войната в Украйна

28-11-2016 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Италия след земетресенията

03-05-2016  REGI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване

25-11-2014 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

21-10-2019 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“

23-11-2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Италия след земетресенията

01-02-2016  ENVI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

24-11-2014 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

26-09-2018  REGI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони

04-07-2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно полезни взаимодействия за иновации: европейски структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове и програми на ЕС за иновации

27-01-2016  REGI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно специалното положение на островите

bottom of page