top of page

делегации

и други управленски  

органи 

комисии

KOMISII.png

Бях председател на Комисията по регионално развитие (REGI) в Европейския парламент през 8-мия парламентарен мандат на ЕП.  Избирана съм два пъти, през 2014 г. и преизбрана през 2017 г. REGI е отговорна за въпросите, свързани с политиката на регионално развитие и кохезията на ЕС, както и за управлението на структурните фондове и инвестиционните инструменти на Съюза, предназначени за подобряване на икономическото и социалното сближаване в различните региони на ЕС. 

Комисията по регионално развитие

Комисията REGI играе ключова роля в разработването и надзора на политиката на кохезия на ЕС, която има за цел да намали икономическите и социалните различия между регионите на ЕС и да насърчи реалното сближаване. Тя се занимава с разработването на стратегии за устойчиво регионално развитие, които включват подкрепа за иновации, заетост, конкурентоспособност и управление на природните ресурси.

Станах член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика през 2020 г.

ITRE е една от ключовите комисии в Европейския парламент, тя работи по широк спектър от въпроси, които са от основно значение за подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаване на иновациите и гарантиране на устойчиво и сигурно енергийно снабдяване. 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията разработва и надзирава изпълнението на политики, които целят да подкрепят промишленото развитие и конкурентоспособността на ЕС. Това включва насърчаване на иновациите, подобряване на бизнес средата, улесняване на достъпа до пазарите и стимулиране на инвестициите в ключови сектори. ITRE също така се фокусира върху цифровизацията на промишлеността и насърчаването на нови технологии, които могат да доведат до повишаване на производителността и иновациите.

Комисията по развитие (DEVE) в Европейския парламент е ключов орган, отговарящ за формулирането на политики и надзора върху въпросите, свързани с развитието и сътрудничеството за помощ. DEVE играе централна роля в усилията на Европейския съюз да насърчава устойчивото развитие, борбата с бедността и защитата на правата на човека в развиващите се страни. Комисията работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС, международни организации, правителства и неправителствени организации за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН.

Комисията по развитие

DEVE участва в разработването и формулирането на политики на ЕС в областта на международното развитие и сътрудничеството за помощ. Това включва изготвянето на законодателни предложения, препоръки и становища по различни теми, като хуманитарна помощ, устойчиво развитие, изменение на климата, защита на правата на човека и демокрацията.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент е една от най-важните и активни комисии, като има широк обхват на отговорности и влияние върху законодателството на ЕС. ENVI играе централна роля в разработването и формулирането на политики в областите на околната среда, здравеопазването и безопасността на храните. 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI разработва и надглежда политиките на ЕС, свързани с околната среда, включително управление на отпадъците, защита на биоразнообразието, контрол на промишлените емисии, и качество на въздуха и водите. Комисията също така се фокусира върху мерки за борба с климатичните промени, които са от ключово значение за постигането на целите на Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт.

Членувах в Специалната комисия по въпросите на външната намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз, включително дезинформацията (INGE). Тя е създадена в Европейския парламент с мандат да разглежда и анализира влиянието на външните действия върху демократичните процеси в ЕС и да предлага мерки за борба с дезинформацията и други форми на намеса.

Специална комисия по въпросите на външната намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз, включително дезинформацията

Комисията изследва и анализира случаите на външна намеса във важни демократични процеси в ЕС, като избори, референдуми и обществени дебати. Основен фокус се поставя на разпространението на фалшиви новини и дезинформация, които могат да бъдат използвани от външни сили за манипулиране на общественото мнение и нарушаване на демократичната почтеност.

Бях член на Делегацията в Парламентарната асамблея Евронест (DEPA). Тя играе ключова роля в рамките на Европейския парламент за насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, което включва Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна и през двата си мандата в ЕП. Парламентарната асамблея Евронест е уникален многостранен форум, създаден с цел укрепване на политическите, икономическите и културните връзки между ЕС и тези страни, както и за насърчаване на реформите, демокрацията, стабилността и просперитета в региона. Парламентарната асамблея Евронест провежда редовни заседания, където представители на Европейския парламент и парламентите на страните от Източното партньорство обсъждат различни въпроси, свързани със сътрудничеството между ЕС и тези страни. Асамблеята дава възможност за обмен на мнения и най-добри практики, както и за формулиране на съвместни препоръки за бъдещи действия. Асамблеята работи чрез няколко комисии и работни групи, които се фокусират върху специфични тематични области, като демокрация и управление, икономическа интеграция, енергетика и социални въпроси. Тези структури улесняват по-дълбокото сътрудничество и специализирания диалог между ЕС и страните от Източното партньорство. DEPA и Парламентарната асамблея Евронест играят съществена роля в подкрепата за прехода към по-отворени и демократични общества в страните от Източното партньорство, като същевременно насърчават регионалното сътрудничество и европейската интеграция.

DEPA Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

DEPA работи за насърчаване на демократичните процеси, укрепване на институционалните структури и подкрепа за правата на човека и основните свободи в страните от Източното партньорство.

Бях член на Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан, и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия (DSCA) в Европейския парламент и през двата си мандата в ЕП. Тя изпълнява важна роля в поддържането и развитието на отношенията между Европейския съюз и тези три страни от Южен Кавказ. Тази делегация е ключов инструмент за насърчаване на диалога, разбирателството и сътрудничеството в различни области, като по този начин допринася за политическата стабилност, демократичното развитие и икономическия прогрес в региона. Членовете на делегацията участват в редовни срещи, работни групи и официални визитации, за да поддържат и разширяват диалога и сътрудничеството между ЕС и тези страни от Южен Кавказ, като по този начин допринасят за общите цели на Европейския съюз в региона.

Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан, и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия (DSCA) 

Комитет за парламентарно партньорство ЕС – Армения

Този комитет работи за засилване на отношенията между ЕС и Армения, особено след подписването на Споразумението за всеобхватно и разширено партньорство (CEPA) между ЕС и Армения. Чрез редовни срещи и обмен на мнения, комитетът насърчава политическия диалог и сътрудничеството в области като демокрацията, правата на човека, икономическото развитие и сигурността.

Комитет за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан

Този комитет служи като платформа за диалог между ЕС и Азербайджан, като се стреми да насърчава и подкрепя политическите и икономическите реформи в Азербайджан, както и да засили отношенията в ключови сектори като енергетиката, търговията и инвестициите. Сътрудничеството в областта на енергийната сигурност е от особено значение, като Азербайджан е важен партньор за диверсификацията на енергийните доставки за ЕС.

Парламентарен комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Този комитет играе централна роля в наблюдението и подкрепата на изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия, включително Зоната за свободна търговия. Комитетът насърчава демократичния диалог, реформите в правосъдната система, укрепването на правата на човека и основните свободи, както и икономическото сближаване с ЕС. Той също така разглежда въпроси, свързани с регионалната сигурност и стабилност.

Развиване на диалога между ЕС и всяка от страните с цел подкрепа на демократичните институции, политическите реформи и регионалната стабилност.

Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия (D-RS) е отговорна за поддържането и развитието на парламентарните отношения между Европейския съюз и Сърбия. Тя играе ключова роля в процеса на европейска интеграция на Сърбия, като подкрепя демократичните реформи, принципите на правовата държава, защитата на правата на човека и основните свободи, както и икономическото развитие на страната. Работата на D-RS включва редовно организиране на заседания и срещи между членовете на Европейския парламент и техните колеги от Народното събрание на Сърбия. Тези взаимодействия позволяват на двете страни да обменят мнения относно процеса на европейска интеграция и да обсъдят двустранни или регионални въпроси от общ интерес.
Чрез своята дейност, D-RS допринася за засилването на политическите и икономическите връзки между Европейския съюз и Сърбия и играе важна роля в подкрепата на страната по пътя ѝ към европейска интеграция.

Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия (D-RS)

D-RS активно подкрепя Сърбия в нейния път към членство в Европейския съюз. Това включва подкрепа за изпълнението на необходимите реформи в съответствие с критериите за членство и преговорната рамка на ЕС.

Съвместният парламентарен комитет (СПК) между ЕС и Северна Македония има за цел да подпомага и насърчава процеса на политически и икономически реформи в Северна Македония, което е особено важно в контекста на стремежа на страната към членство в Европейския съюз. Комитетът служи като форум за регулярен диалог между парламентаристи от ЕС и Северна Македония, като обсъжда широк спектър от теми, включително политически, икономически и социални въпроси. Работата на делегацията е от решаващо значение за поддържането на ангажираността на ЕС към Западните Балкани и конкретно към Северна Македония. Тя допринася за укрепване на стабилността, демократичните институции и икономическото развитие в региона, което е в стратегически интерес на Европейския съюз.

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония (D-MK)

Основната цел на делегацията е да подпомага и насърчава Северна Македония в нейния процес на европейска интеграция, като се фокусира върху съответствието с критериите и стандартите на ЕС.

В качеството си на председател на комисия, аз участвах в Съвета на председателите на комисии (Conference of Committee Chairs - CCC) в Европейския парламент. Този орган играе важна роля в координирането на законодателната работа между различните парламентарни комисии. Съветът на председателите на комисии е ключов за ефективното функциониране на Европейския парламент, тъй като осигурява структуриран подход към законодателната дейност. Чрез координация и стратегическо планиране, Съветът допринася за ускоряване на законодателния процес и повишава качеството и последователността на приетите закони. Той също така гарантира, че парламентът остава ангажиран и реактивен към променящите се нужди и предизвикателства пред Европейския съюз.

Съвет на председателите на комисии (CCC)

Съветът на председателите на комисии осигурява координация между различните парламентарни комисии, улеснявайки обмена на информация и най-добри практики. Това помага за гарантиране на последователност и ефективност в законодателния процес.

Бях член на Антикорупционната интергрупа в Европейския Парламент, посветена на борбата с корупцията в цяла Европа, която уврежда демократичните принципи в страните-членки на Съюза и вътрешния пазар, генерира огромни публични загуби и намалява доверието на гражданите в институциите. Състои от 129 евродепутати, представители на различни политически групи. 

Борба с корупцията (Intergroup on Anti-Corruption) 

Една от основните цели на Антикорупционната интергрупа е да повиши осведомеността относно корупцията, нейните форми и въздействието й върху обществото и демокрацията. Групата стреми да информира както колегите си в Европейския парламент, така и по-широката общественост.

Бях член на Неформалната група в Европейския парламент. Тази група се създаде с идеята членовете и активно да участват в дизайнерската фаза като партньор на инициативата Нов Европейски Баухаус, чрез улесняване на дебата в етапа на съвместното проектиране, като се събират примери, идеи и предизвикателства и за целта се определиха  три работни групи, за да се подготвят материали  и изпратят до Комисията.

Неформална група на членове на ЕП, посветена на проекта  Нов Европейски
Баухаус  (New European Bauhaus Friendship Group)

Групата работи за насърчаване на мултидисциплинарен подход в разработването и изпълнението на проекти, които могат да трансформират ежедневните животни пространства в по-естетически приятни, устойчиви и инклузивни места.

Бях член на Европейския Енергиен форум (ЕЕФ) от ноември 2020 г. Европейският Енергиен Форум (ЕЕФ) е значима платформа, която улеснява диалога между членовете на Европейския парламент и различни заинтересовани страни от енергийния сектор. Форумът играе ключова роля в обсъждането и формирането на енергийната политика на Европейския съюз, като насърчава сътрудничеството и обмена на идеи между политици, регулатори, представители на индустрията и неправителствени организации.

Европейския Енергиен форум(ЕЕФ)

Форумът подкрепя иновациите в енергийния сектор, като обръща специално внимание на развитието и внедряването на нови технологии, които могат да допринесат за прехода към по-чиста и по-ефективна енергийна система.

bottom of page