top of page
20230508170333_[fpdl.in]_futuristic-wave-dark-cyberspace-abstract-music-sound-wave-with-do

УСТОЙЧИВА ЕВРОПА

20230508172608_[fpdl_edited_edited.png

БАЛАНСИРАНА

Устойчива Европа се отнася до визия за европейско общество и икономика, които са в състояние да посрещнат нуждите на настоящото поколение, без да компрометират способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди. Това включва балансиране на икономическия растеж, социалното благосъстояние и опазването на околната среда и гарантиране, че всички те са взаимосвързани и взаимозависими.

ЗЕЛЕНА

Устойчива Европа има за цел да постигне високо качество на живот за всички европейци, като същевременно намалява въглеродните емисии, защитава биоразнообразието и запазва природните ресурси. Това включва насърчаване на устойчиво развитие във всички сектори на икономиката, от енергетиката през селското стопанство до транспорта.

СВЪРЗАНА

За да се постигне Устойчива Европа, е необходимо да се работи за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие, които имат за цел премахване на бедността, защита на планетата и гарантиране, че всички хора се радват на мир и просперитет. Това изисква прилагането на политики и стратегии, които насърчават устойчивостта, като възобновяема енергия, кръгова икономика, устойчиво селско стопанство и екологичен транспорт.

РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И
ПОЛИТИКИ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ УСТОЙЧИВА ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ : Това е водеща инициатива на Европейския съюз, която има за цел да направи Европа неутрална по отношение на климата до 2050 г. Тя включва широк набор от политики и мерки, като увеличаване на дела на възобновяемата енергия, подобряване на енергийната ефективност, насърчаване на устойчив транспорт и опазване на биоразнообразието.

ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ.

Тази директива определя задължителни цели за всяка държава-членка на ЕС за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в техния енергиен микс. Целта е да се достигнат най-малко 32% от крайното потребление на енергия от възобновяеми източници до 2030 г.

ПАКЕТ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА.

Този пакет включва набор от законодателни предложения, насочени към насърчаване на кръгова икономика в ЕС. Той включва мерки за намаляване на отпадъците и насърчаване на рециклирането и повторната употреба, както и инициативи за насърчаване на екодизайна и ефективността на ресурсите.

20230508172841_[fpdl.in]_milky-way-galaxy-night-sky_361360-1692.jpg

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
Общата селскостопанска политика на ЕС има за цел да подкрепи устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони. Тя включва мерки за опазване на околната среда, насърчаване на биологичното разнообразие и подпомагане на биологичното земеделие.

РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
Тази директива определя основните концепции и определения, свързани с управлението на отпадъците в ЕС. Тя има за цел да насърчава предотвратяването на образуването на отпадъци, рециклирането и възстановяването на ценни ресурси от отпадъци.

ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ
Тази директива има за цел да подобри енергийната ефективност на сградите в ЕС. Директивата изисква държавите-членки да установят минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите и да гарантират, че всички нови сгради са сгради с почти нулево потребление на енергия до 2021 г..

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие има за цел да спре загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги в ЕС до 2030 г. Тя включва мерки за защита и възстановяване на местообитанията, насърчаване на устойчиво селско и горско стопанство и намаляване на въздействието на инвазивните чужди видове.

black_mulecule-01.png

ОКОЛНА
СРЕДА

Опазване на околната среда: Устойчива Европа насърчава опазването на природната среда и биоразнообразието, които са от съществено значение за дългосрочното здраве и благополучие на нашата планета. Чрез намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на възобновяемата енергия и възприемане на практики за кръгова икономика, Европа може да помогне за смекчаване на въздействието от изменението на климата и да защити природни ресурси.

ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОСПЕРИТЕТ

Устойчивата Европа може също да допринесе за икономическия просперитет чрез насърчаване на устойчив икономически растеж и създаване на работни места. Например преходът към икономика с ниски въглеродни емисии може да създаде нови възможности за бизнес и да стимулира иновациите, докато устойчивото селско и горско стопанство може да помогне в подкрепа на селските общности и да насърчи регионалното развитие.

20230508172638_[fpdl.in]_natural-wood-hardwood-charcoal-close-up_185193-91469.jpg

СОЦИАЛНА
СПРАВЕДЛИВОСТ

Устойчива Европа има за цел да гарантира, че всички ще се възползват от прехода към устойчива икономика, включително уязвимите и маргинализирани общности. Това включва насърчаване на социалното равенство и приобщаване, защита на правата на работниците и гарантиране, че ползите от устойчивото развитие се споделят справедливо.

ГЛОБАЛНО
ЛИДЕРСТВО

Европа също може да играе водеща роля в насърчаването на устойчивостта на световната сцена. Чрез приемането на амбициозни цели в областта на климата и околната среда Европа може да вдъхнови други страни да последват примера и да помогнат за прехода към по-устойчиво бъдеще за всички.

20230508172841_[fpdl.in]_milky-way-galaxy-night-sky_361360-1692.jpg

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1

НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Това включва намаляване на емисиите на парникови газове, защита на природните ресурси, опазване на биоразнообразието и смекчаване на въздействието от изменението на климата. Устойчива Европа има за цел да насърчава устойчиво развитие, което балансира икономическия растеж, социалното благополучие и опазването на околната среда.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРОСПЕРИТЕТ 
Устойчива Европа се стреми да насърчава икономическия растеж и създаването на работни места чрез устойчиви средства, като възобновяема енергия, практики на кръгова икономика и устойчиво земеделие. Това включва гарантиране, че икономическото развитие е устойчиво, приобщаващо и е от полза за всички членове на обществото.

2

3

ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ
Устойчива Европа има за цел да насърчава социалната справедливост и приобщаване, като гарантира, че ползите от устойчивото развитие се споделят справедливо между всички членове на обществото. Това включва защита на правата на работниците, насърчаване на достъпа до образование и здравеопазване и намаляване на неравенствата.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНО ЛИДЕРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Устойчива Европа се стреми да играе водеща роля в насърчаването на устойчивостта на глобалната сцена, като си сътрудничи с други държави и международни организации за справяне с глобалните предизвикателства като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и влошаването на околната среда.

4

КЛЮЧОВИ ТЕМИ

Устойчива Европа се фокусира върху няколко ключови теми, за да насърчи устойчивостта, да намали въздействието върху околната среда и да подкрепи икономическото и социално развитие. Тези теми включват:

1

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА
Това включва намаляване на емисиите на парникови газове, защита на природните ресурси, опазване на биоразнообразието и смекчаване на въздействието от изменението на климата. Устойчива Европа има за цел да насърчава устойчиво развитие, което балансира икономическия растеж, социалното благополучие и опазването на околната среда.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА
Устойчивата Европа има за цел да премине към кръгова икономика, където ресурсите се използват възможно най-дълго и отпадъците са сведени до минимум. Това включва насърчаване на устойчиви модели на производство и потребление, подобряване на управлението на отпадъците и насърчаване на повторната употреба, ремонт и рециклиране на продукти и материали.

3

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
Устойчива Европа признава значението на опазването на биоразнообразието и естествените екосистеми, които предоставят основни услуги като чист въздух и вода, опрашване и плодородие на почвата. Това включва опазване и възстановяване на естествените местообитания, насърчаване на практики за устойчиво горско стопанство и селско стопанство и намаляване на въздействието на човешките дейности върху екосистемите.

2

УСТОЙЧИВИ ХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
Устойчива Европа признава значението на насърчаването на устойчиви хранителни системи, които гарантират продоволствена сигурност, подпомагат развитието на селските райони и намаляват въздействието на селското стопанство върху околната среда. Това включва насърчаване на устойчиви земеделски практики, подобряване на етикетирането и проследимостта на храните и намаляване на хранителните отпадъци.

4

5

УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ
Устойчива Европа има за цел да насърчава устойчиви транспортни системи, които намаляват емисиите, подобряват качеството на въздуха и подпомагат икономическото и социално развитие. Това включва насърчаване на видове транспорт с ниски въглеродни емисии, като обществен транспорт, колоездене и ходене, и преминаване към електрически и други превозни средства с ниски емисии.

20230508172841_[fpdl.in]_milky-way-galaxy-night-sky_361360-1692.jpg
overheating-planet-earth-global-warming-campaign-mixed-media_edited.png

ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ

ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА
Това е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия за насърчаване на устойчивостта на околната среда и повишаване на осведомеността относно проблемите на околната среда. Събитието включва конференции, семинари и изложби и обединява заинтересовани страни от цяла Европа, за да обсъдят и покажат най-добрите практики в екологичната устойчивост.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА
Това е годишна кампания, организирана от Европейската комисия за насърчаване на устойчивата мобилност и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Събитието включва дейности като дни без автомобили, колоездачни събития и промоции на обществения транспорт и има за цел да повиши осведомеността за ползите от устойчивия транспорт.

СЕДМИЦА НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ
Това е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия за насърчаване на устойчивата енергия и повишаване на осведомеността относно енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Събитието включва конференции, изложби и други дейности и обединява заинтересовани страни от цяла Европа, за да обсъдят и покажат най-добрите практики в устойчивата енергия.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Това е годишна инициатива, която има за цел да насърчи устойчивото развитие и да повиши осведомеността относно целите на ООН за устойчиво развитие. Събитието включва набор от дейности като работни срещи, семинари и кампании за повишаване на обществената осведоменост и обединява заинтересовани страни от цяла Европа за обсъждане и насърчаване на устойчивото развитие.

ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА
Това е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да насърчи устойчивото градско развитие и да подкрепи прехода към нисковъглеродни градове с ефективно използване на ресурсите. Инициативата включва набор от дейности като партньорства на градско ниво, техническа помощ и изграждане на капацитет и има за цел да популяризира най-добрите практики в устойчивото градско развитие.

black_planet_2-01.png

ПРОГРАМИ

СЪБИТИЯ

1

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ
Европейския зелен пакт е цялостен план за по-устойчива икономика на ЕС и намаляване на въглеродния отпечатък. Планът включва политики и инициативи, свързани с изменението на климата, кръговата икономика, биоразнообразието и устойчивите хранителни системи, наред с други.

3

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА
Хоризонт Европа е водещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която има за цел да подкрепя проекти за научни изследвания и иновации, които насърчават устойчивото развитие и се справят с глобалните предизвикателства като изменението на климата, енергийния преход и ефективността на ресурсите.

4

ПРОГРАМА LIFE 
Програмата LIFE е инструментът за финансиране на ЕС за действия в областта на околната среда и климата. Програмата предоставя финансова подкрепа за проекти, които насърчават устойчивостта на околната среда, опазването на природата и действията в областта на климата.

5

ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ

Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС, която има за цел да намали икономическите и социалните различия между регионите на ЕС и да насърчи устойчивото развитие. Политиката осигурява финансиране за проекти, свързани с инфраструктурата, научните изследвания и иновациите, образованието и обучението и социалното включване, наред с други.
 

ЕРАЗЪМ+
Еразъм+ е програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Програмата подкрепя проекти, които насърчават екологичната устойчивост, социалното включване и междукултурния диалог, наред с други цели.

6

СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ЕС (СТЕ НА ЕС)
СТЕ на ЕС е система за ограничаване и търговия, предназначена да намали емисиите на парникови газове от енергийния сектор и енергоемките индустрии. Системата поставя таван на емисиите и позволява на компаниите да търгуват с квоти за емисии, което стимулира компаниите да намалят своите емисии.

2

ФИНАНСИРАНЕ

20230508172608_[fpdl_edited_edited.png

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)
ЕСИФ е програма за финансиране, която подкрепя икономическото и социално развитие в регионите на ЕС. Програмата осигурява финансиране на проекти, свързани с устойчиво развитие, иновации, образование, обучение и социално включване.

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА 
Хоризонт Европа е водещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която осигурява финансиране за проекти за научни изследвания и иновации, свързани с устойчивото развитие и глобалните предизвикателства, като изменението на климата и енергийния преход.

ПРОГРАМА LIFE
Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действията в областта на околната среда и климата, който предоставя финансова подкрепа за проекти, които насърчават устойчивостта на околната среда, опазването на природата и действията в областта на климата.

ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ЕИБ) 

ЕИБ е финансовата институция на ЕС, която предоставя заеми и друга финансова помощ за устойчиви инфраструктурни проекти, като възобновяема енергия, енергийна ефективност и устойчив транспорт.

20230508172841_[fpdl.in]_milky-way-galaxy-night-sky_361360-1692.jpg

ХРОНОЛОГИЯ

2000г.

Европейският съюз приема Стратегията за устойчиво развитие, която определя рамка за насърчаване на устойчивото развитие в ЕС.

2007г.

ЕС създава Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за да осигури научна и техническа подкрепа за разработването и прилагането на политиката за околната среда.

2009г.

ЕС приема стратегията „Европа 2020“, която излага визия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика в ЕС.

2015г.

ООН приема Целите за устойчиво развитие (ЦУР), глобална програма за устойчиво развитие, която включва 17 цели.

2018г.

ЕС приема Пакета за кръгова икономика, набор от политики и мерки, предназначени да насърчават практиките на кръговата икономика и да намалят отпадъците в ЕС.

2019г.

ЕС приема Европейския зелен пакт, всеобхватен план за по-устойчива икономика на ЕС и намаляване на въглеродния отпечатък.

2020г.

Пандемията от COVID-19 смущава глобалните икономики и общества, подчертавайки важността на устойчивото развитие и необходимостта от устойчиви и устойчиви системи.

2021г.

ЕС приема Закона за климата, който поставя цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. и установява рамка за постигането на тази цел.

2021г.

ЕС стартира пакета Fit for 55, набор от политики и мерки, предназначени да намалят емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

20230508172608_[fpdl_edited.jpg

Урсула фон дер Лайен,
Председател на Европейската комисия

“Европейският зелен пакт е нашата пътна карта за превръщането на икономиката на ЕС в устойчива. Това е амбициозен, дългосрочен план, който ще промени начина, по който произвеждаме и консумираме, живеем и работим и се движим.” 

166411516771627_edited.jpg
20230508172841_[fpdl.in]_milky-way-galaxy-night-sky_361360-1692.jpg

Виргиниус Синкявичюс, Европейски комисар за околната среда

“Трябва да преминем към модел на кръгова икономика, при който отпадъците са сведени до минимум и ресурсите се използват по по-устойчив начин, за да постигнем целите за устойчивост на Европейския зелен пакт.” 

20230508172638_[fpdl.in]_natural-wood-hardwood-charcoal-close-up_185193-91469.jpg

Паскал Канфин
председател на комисията по околна среда на Европейския парламент

“ЕС има уникалната възможност да поведе пътя към устойчиво и справедливо бъдеще с амбициозни политики и инвестиции, които подкрепят екологично и цифрово възстановяване от пандемията.” 

leurodepute-LREM-ancien-membre-dEELV-Pascal-Canfin-lenjeu-transformer-fracturer-coordonner
20230508205433_[fpdl.in]_natural-wood-hardwood-charcoal-black-background_185193-91475.jpg
Iskra_Mihaylova_pic_1.jpg

Искра Михайлова
зам.президент на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент 

"Като докладчик на многогодишната финансова рамка за следващите 7 години успях да поставя концепцията за устойчивост и Европейската зелена сделка в основата на бюджета на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да гарантира, че финансира политики, които са екологосъобразни, социално справедливи и икономически жизнеспособни. Зелената сделка и Инвестиционният план за устойчива Европа са нашата пътна карта за устойчиво и устойчиво бъдеще. Трябва да гарантираме, че бюджетът е разпределен за инициативи, които са в съответствие с тези цели, за да можем да посрещнем предизвикателствата на 21-ви век."

20230508205433_[fpdl.in]_natural-wood-hardwood-charcoal-black-background_185193-91475.jpg

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Европейска комисия: Официалният уебсайт на Европейската комисия предоставя информация за политиките и инициативите на ЕС, свързани с устойчивото развитие, както и доклади, проучвания и данни по въпроси, свързани с устойчивостта. https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development_en 

Европейска агенция по околна среда: Европейската агенция по околна среда (EEA) предоставя независима и надеждна информация за околната среда в Европа, включително данни, оценки и показатели по широк кръг от теми за устойчивост. https://www.eea.europa.eu/ 

Действия на ЕС за климата: Уебсайтът за действия на ЕС за климата предоставя информация за политиките и инициативите на ЕС за климата, както и ресурси за гражданите, бизнеса и политиците да предприемат действия по отношение на изменението на климата. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets_en 

Инвестиционен план за устойчива Европа: Инвестиционният план за устойчива Европа има за цел да мобилизира публични и частни инвестиции в подкрепа на прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова и цифровизирана икономика в ЕС. Уебсайтът предоставя информация за плана и неговото изпълнение. https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/european-fund-sustainable-development-plus-efsd_en 

Споразумението на кметовете за климата и енергията: Споразумението на кметовете за климата и енергията е мрежа от местни и регионални власти, поели ангажимент да намалят своите емисии на парникови газове и да увеличат устойчивостта си на изменението на климата. Уебсайтът предоставя ресурси и инструменти за местните власти за разработване и изпълнение на планове за действие за устойчива енергия и климат. https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home
 
Програма LIFE: Програмата LIFE е инструментът за финансиране на ЕС за действия в областта на околната среда и климата. Уебсайтът предоставя информация за програмата и нейните проекти, както и ресурси за кандидати и бенефициенти. https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en 

Платформа за знания за Целите за устойчиво развитие: Платформата за знания за Целите за устойчиво развитие е уебсайт на ООН, който предоставя информация и ресурси за Целите за устойчиво развитие, включително казуси, данни и инструменти. https://sustainabledevelopment.un.org/index.html 

Европейска седмица на устойчивото развитие: Европейската седмица на устойчивото развитие е годишна инициатива, която има за цел да насърчи устойчивото развитие в цяла Европа. Техният уебсайт съдържа информация за събития, дейности и ресурси, свързани с устойчивото развитие. https://esdw.eu/ 

Програма на ООН за околната среда: Програмата на ООН за околната среда е агенция на ООН, която насърчава устойчивото развитие и опазването на околната среда. Техният уебсайт съдържа информация за широк спектър от въпроси, свързани с околната среда, включително такива, свързани с устойчивото развитие. https://www.unep.org/ 

The Ellen MacArthur Foundation: The Ellen MacArthur Foundation е организация с нестопанска цел, която насърчава прехода към кръгова икономика. Техният уебсайт съдържа ресурси, казуси и инструменти, свързани с кръговата икономика. https://ellenmacarthurfoundation.org/ 

Climate Action Network Europe: Climate Action Network Europe е мрежа от неправителствени организации, работещи по въпросите на климата и енергията в Европа. Техният уебсайт съдържа информация за климатичните политики и кампании в Европа. https://caneurope.org/ 
 

bottom of page