top of page

REPowerEU

REPowerEU

REPowerEU

REPowerEU

REPowerEU

Възобновяема енергия за Европа (REPowerEU) е план, разработен от Европейския съюз за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници в Европа и подпомагане на прехода на ЕС към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии. Планът включва набор от инициативи и политики, предназначени да насърчават развитието и използването на технологии за възобновяема енергия, като вятърна, слънчева, водна, геотермална и биомаса, в Европа. Крайната цел на REPowrEU е да осигури достъпна, сигурна и устойчива енергия за Европа, като същевременно намали емисиите на парникови газове и засили енергийната независимост. Планът е тясно свързан с плановете за устойчивост на възстановяване на ЕС, които имат за цел да стимулират икономическия растеж и да подкрепят държавите членки при възстановяването им от пандемията COVID-19.

Целта на инициативата е да гарантира, че енергията в Европа е достъпна за всички, като същевременно се поддържа високо ниво на сигурност и устойчивост. Това ще включва прилагане на стратегии за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници като вятърна, слънчева и водна енергия, като същевременно се насърчават мерки за енергийна ефективност за намаляване на потреблението на енергия. Целта на това усилие ще бъде да се създаде по-устойчиво енергийно бъдеще за Европа, което е не само екологично отговорно, но и икономически жизнеспособно и достъпно за всички граждани.

ЦЕЛИ

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

Пренасочване на енергийните източници на Европа към възобновяема енергия и намаляване на нейната зависимост от изкопаеми горива, за да се смекчи ефектът от изменението на климата и да се насърчи устойчивостта на околната среда.

СИГУРНА ЕНЕРГИЯ

Гаранция, че енергийните доставки в Европа са надеждни и устойчиви, с въведени мерки за предотвратяване на енергиен недостиг или прекъсвания.

ДОСТЪПНА ЕНЕРГИЯ

Гаранция, че цените на енергията са разумни и достъпни за всички европейци, независимо от техния доход или местоположение.

ЗАЩО REPowerEU Е ВАЖНА?

Смекчаване на ефекта от изменението на климата: Преходът към възобновяеми енергийни източници е от решаващо значение за смекчаване на ефектите от изменението на климата, включително повишаване на глобалните температури, покачване на морското равнище и по-чести и тежки метеорологични явления. Използването на възобновяеми енергийни източници може да помогне за намаляване на емисиите на парникови газове и други вредни замърсители, като по този начин намали въздействието на изменението на климата.

Енергийна сигурност: Използването на възобновяеми енергийни източници може да увеличи енергийната сигурност в Европа чрез намаляване на зависимостта от чужди енергийни източници и увеличаване на разнообразието на енергийния микс. Това може да помогне за смекчаване на въздействието на колебанията в цените и прекъсванията на доставките.

Създаване на работни места и икономически растеж: Развитието и внедряването на възобновяеми енергийни източници може да създаде работни места и да стимулира икономическия растеж в Европа. Проектите за възобновяема енергия изискват значителни инвестиции и могат да създадат работни места в различни области, включително строителство, инженеринг и поддръжка..

Подобряване на общественото здраве: Използването на възобновяеми енергийни източници може също да подобри общественото здраве чрез намаляване на замърсяването на въздуха и други вредни замърсители, които допринасят за респираторни заболявания и други здравословни проблеми.

Опазване на околната среда: Използването на възобновяеми енергийни източници може да помогне за опазването на околната среда чрез намаляване на използването на невъзобновяеми ресурси и минимизиране на въздействието на производството на енергия върху естествения свят.

Европейски законодателства и политики, които насърчават REPowerEU

Няколко са ключовите законодателни акта и политики на ниво Европейски съюз (ЕС), които насърчават развитието и внедряването на възобновяеми енергийни източници като част от прехода към възобновяема енергия за Европа (REPowerEU)

Директива за възобновяема енергия (RED) - RED е директива на ЕС, която определя задължителни цели за дела на възобновяемата енергия в общия енергиен микс на страните-членки на ЕС. Настоящата цел е енергията от възобновяеми източници да представлява най-малко 32% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС до 2030 г. Директивата също така определя правила за развитието и насърчаването на енергията от възобновяеми източници, включително механизми за подпомагане на проекти за енергия от възобновяеми източници.

Image by Nick Nice
Rough Surface

КЛЮЧОВИ ТЕМИ

декарбонизация

Преходът към нисковъглеродна икономика е централна тема на REPowEU. Това включва намаляване на използването на изкопаеми горива и увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници за намаляване на емисиите на парникови газове и смекчаване на ефектите от изменението на климата.

НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Националните планове за възстановяване и устойчивост се отнасят до набор от мерки и инвестиции, прилагани от Европейския съюз и неговите държави-членки за справяне с икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19. Плановете имат за цел да подкрепят възстановяването и устойчивостта на европейските икономики, както и да ускорят прехода към по-устойчива, цифрова и приобщаваща икономика. Плановете за възстановяване и устойчивост се основават на три стълба: зелен преход, цифрова трансформация и социално сближаване. Плановете включват инвестиции в области като възобновяема енергия, енергийна ефективност, устойчива мобилност, цифрова инфраструктура, научни изследвания и иновации и социални политики. Европейският съюз създаде Механизъм за възстановяване и устойчивост, фонд от 672,5 милиарда евро, за да подпомогне изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост в държавите-членки. Плановете са тясно свързани с дългосрочната стратегическа визия на ЕС, като Европейския зелен пакт и стратегията за цифровия единен пазар.

За да получи достъп до това финансиране, всяка държава членка трябваше да представи план за възстановяване и устойчивост (RRP), очертаващ предложените от тях реформи и инвестиции. Тези планове имат за цел да подкрепят устойчив и приобщаващ растеж, да повишат устойчивостта на бъдещи кризи и да допринесат за постигане на целите на ЕС в областта на климата и цифровите технологии. Очаква се плановете да се съсредоточат върху области като създаване на работни места, социална защита, здравеопазване, образование, научни изследвания и иновации и устойчивост на околната среда.

Целта на националните планове за възстановяване и устойчивост е да помогне на държавите-членки на ЕС да се възстановят от икономическото въздействие на пандемията COVID-19 и да изградят по-устойчива и приобщаваща икономика за бъдещето.

ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF) е фонд, създаден от Европейския съюз в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на икономиките на ЕС след пандемията от COVID-19. RRF е част от пакета за възстановяване на ЕС от следващо поколение, който има за цел да предостави общо 750 милиарда евро подкрепа на държавите-членки. RRF има бюджет от 672,5 милиарда евро, с 312,5 милиарда евро безвъзмездни средства и 360 милиарда евро заеми.

Компонентът за безвъзмездни средства предоставя общо 312,5 милиарда евро невъзстановими средства на държавите членки, които могат да бъдат използвани за финансиране на широк спектър от дейности, свързани със зеления и цифров преход, както и социалното и икономическо възстановяване на членката държави. Безвъзмездните средства се разпределят въз основа на прозрачен и справедлив механизъм за разпределение, който отчита икономическите и социални нужди на държавите-членки, както и техните реформи и инвестиционни приоритети.

Компонентът за заеми предоставя общо 360 милиарда евро нисколихвени заеми на държавите-членки, които са предназначени да подкрепят техните инвестиции в зеления и цифровия преход, както и техните структурни реформи. Заемите се предоставят при изгодни условия, с дълъг срок на погасяване и ниска лихва, което ги прави привлекателна възможност за финансиране за страните членки.

За да получат достъп до финансирането от RRF, от държавите членки се изисква да представят планове за възстановяване и устойчивост, които очертават техните приоритети за инвестиции и реформи, които трябва да са в съответствие със стратегическите цели на ЕС, като Европейския зелен пакт и Цифровия единен пазар. Плановете се оценяват от Европейската комисия, за да се гарантира съответствието им с правилата и целите на ЕС, и след като бъдат одобрени, финансирането се изплаща на страните членки на траншове, въз основа на постигането на конкретни етапи и цели.

REPowerEU в контекста на Националните планаове за възстановяване и устойчивост

REPowerEU в контекста на Националните планаове за възстановяване и устойчивост се отнася до усилията за използване на възобновяема енергия като ключов компонент в икономическото възстановяване и дългосрочната устойчивост на Европейския съюз (ЕС) след пандемията от COVID-19.

Плановете за възстановяване и устойчивост са набор от планове, разработени от държавите-членки на ЕС за използване на ресурсите, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС (RRF), за инвестиране в ключови области като изменението на климата, цифровата трансформация и социалното сближаване. Плановете са предназначени да подкрепят устойчиво възстановяване от пандемията и да помогнат за смекчаване на дългосрочните икономически и социални въздействия.

REPowerEU е ключова част от много от тези планове, тъй като има за цел да насърчи прехода към възобновяеми енергийни източници, като същевременно създава работни места и стимулира икономическия растеж. Плановете може да включват инициативи като увеличаване на инвестициите в инфраструктура за възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност и мерки за опазване и прилагане на политики в подкрепа на внедряването на технологии за възобновяема енергия.

Общата цел на REPowerEU в контекста на плановете за възстановяване и устойчивост е да насърчи устойчиво икономическо възстановяване, което подкрепя прехода към по-чиста и по-устойчива енергийна система.

ПОЛЗИ

Има много предимства от прилагането на REPowerEU в контекста на Плановете за възстановяване и устойчивост като например:

Намаляване на въглеродните емисии:

Едно от основните предимства на REPowEU е намаляването на въглеродните емисии. Възобновяеми енергийни източници като вятърна, слънчева и водна енергия генерират електричество, без да произвеждат емисии на парникови газове, което спомага за смекчаване на изменението на климата и намаляване на въглеродния отпечатък на енергийния сектор на Европа.

Енергийна сигурност

REPowEU също така помага за подобряване на енергийната сигурност в Европа чрез намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, които са обект на нестабилност на цените и геополитически рискове. Възобновяемите енергийни източници като цяло са по-надеждни и по-малко уязвими от прекъсване на доставките от изкопаемите горива, което помага да се гарантира по-стабилно и сигурно енергийно снабдяване.

Създаване на работни места

REPowEU също има потенциала да създава нови работни места и да стимулира икономическия растеж. Развитието на инфраструктурата за възобновяема енергия, като вятърни и слънчеви паркове, създава нови работни места в строителството, монтажа и поддръжката. Растежът на индустрията за възобновяема енергия също създава нови възможности за иновации и предприемачество, които могат да стимулират икономическия растеж.

Иновации и технологичен напредък

REPowEU също така стимулира иновациите и технологичния напредък, като насърчава разработването на нови технологии и решения за възобновяема енергия. Това помага за създаването на нови бизнес възможности, стимулира икономическия растеж и подобрява енергийната ефективност.

Подобрено обществено здраве

Намаляването на въглеродните емисии от REPowEU също може да има значителни ползи за общественото здраве. Замърсяването на въздуха от изгарянето на изкопаеми горива допринася за редица здравословни проблеми, включително респираторни заболявания и сърдечни заболявания. Чрез намаляване на използването на изкопаеми горива REPowEU може да помогне за подобряване на качеството на въздуха и намаляване на честотата на тези здравословни проблеми.

Серия от конференции и семинари се организират, за да съберат политици, изследователи и експерти от индустрията, за да обсъдят политики, технологии и иновации за възобновяема енергия. Тези събития предоставят платформа за споделяне на най-добри практики, обмен на знания и насърчаване на сътрудничеството.

Конференции и семинари

Проекти за възобновяема енергия

Плановете за възстановяване и устойчивост включват финансиране за проекти за възобновяема енергия в цяла Европа, като вятърни и слънчеви паркове, съоръжения за съхранение на енергия и инфраструктура за интелигентна мрежа. Тези проекти са предназначени да насърчават използването на възобновяема енергия, да създават работни места и да стимулират икономическия растеж.

Образователни кампании

Организират се образователни кампании за повишаване на осведомеността относно ползите от възобновяемата енергия и насърчаване на промяна в поведението сред потребителите. Тези кампании включват социални медии, информационни уебсайтове и обществени събития.

Инициативи за устойчиво финансиране се разработват в подкрепа на прехода към възобновяема енергия. Те включват зелени облигации, устойчиви заеми и други финансови инструменти, които насърчават инвестициите в инфраструктура за възобновяема енергия.

Инициативи за устойчиво финансиране

Иновационните предизвикателства се организират, за да се насърчи разработването на нови технологии и решения за възобновяема енергия. Тези предизвикателства предлагат парични награди и други стимули за предприемачи, стартиращи фирми и изследователи, които предлагат иновативни решения.

ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ
КАТО ЧАСТ ОТ
REPowerEU

Иновационни предизвикателства

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ​

REPowEU може да помогне за стимулиране на икономическия растеж в Европа чрез създаване на работни места и стимулиране на инвестиции в инфраструктура за възобновяема енергия. Плановете за възстановяване и устойчивост включват значително финансиране за проекти за възобновяема енергия, които могат да създадат възможности за работа в различни области и да допринесат за икономическото възстановяване.

ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

Развитието и внедряването на възобновяеми енергийни източници може да увеличи енергийната сигурност в Европа чрез намаляване на зависимостта от чужди енергийни източници и увеличаване на разнообразието на енергийния микс. Това може да помогне за смекчаване на въздействието на колебанията в цените и прекъсванията на доставките, които могат да допринесат за икономическа нестабилност.

СМЕКЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Смекчаване на ефектите от изменението на климата: Преходът към възобновяеми енергийни източници е от решаващо значение за смекчаване на ефектите от изменението на климата, което може да има значително икономическо и социално въздействие. REPowEU може да помогне за намаляване на емисиите на парникови газове и други вредни замърсители, което може да помогне за смекчаване на въздействието на изменението на климата върху европейската икономика и общество.

УСТОЙЧИВОСТ

REPowEU може да помогне за изграждането на устойчивост в европейската икономика и общество чрез насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, което може да намали уязвимостта към външни шокове и смущения. Това може да помогне да се гарантира, че Европа е по-добре подготвена да посрещне бъдещи предизвикателства, включително тези, свързани с изменението на климата и енергийната сигурност.

ХРОНОЛОГИЯ

2020 – 2021

•    Европейската комисия публикува своето предложение за плановете на ЕС за възстановяване и устойчивост, което поставя акцент върху зелената енергия и прехода към нисковъглеродна икономика;


•    Европейският парламент и Съветът одобряват Механизма за възстановяване и устойчивост, който предоставя финансиране на държавите-членки на ЕС за инвестиране в устойчиви мерки за икономическо възстановяване;


•    Европейската комисия публикува своя Европейски зелен пакт, който определя пътна карта за прехода на Европа към устойчива и нисковъглеродна икономика, с акцент върху възобновяемата енергия, енергийната ефективност и декарбонизацията.

2021 – 2023

•    Държавите-членки на ЕС разработват своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които очертават техните инвестиционни приоритети за Механизма за възстановяване и устойчивост;


•    Инициативи и програми на ЕС се разработват и прилагат в подкрепа на прилагането на REPowEU, включително финансиране за инфраструктура за възобновяема енергия, научноизследователска и развойна дейност и иновации;


•    Европейската комисия стартира Фонда за справедлив преход, който предоставя финансиране за подкрепа на региони и индустрии, които са най-засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика

2023 – 2027

•    Държавите-членки на ЕС получават финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, за да инвестират в инфраструктура за възобновяема енергия, мерки за енергийна ефективност и други инициативи за устойчиво икономическо възстановяване;


•    Европейската комисия продължава да разработва и изпълнява инициативи и програми в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика, с акцент върху възобновяемата енергия и декарбонизацията;


•    Европейският съюз има за цел да изпълни целта си за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., както е посочено в Европейския зелен пакт.

0702344815576-web-tete.jpg

Урсула фон дер Лайен, Председател на Европейската комисия

Франс Тимерманс, Изпълнителен заместник-председател за Европейския зелен пакт

Паскал Канфин, Член на Европейския парламент, Председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

“Трябва да действаме сега, за да смекчим въздействието на нарастващите цени на енергията, да диверсифицираме доставките си на газ за следващата зима и да ускорим прехода към чиста енергия. Колкото по-бързо преминем към възобновяеми енергийни източници и водород, съчетани с по-голяма енергийна ефективност, толкова по-бързо ще бъдем наистина независими и ще държим енергийната си система в свои ръце.” 

“Време е да се справим с уязвимостта си и бързо да станем по-независими в решенията си по отношение на енергията. Нека преминем към възобновяема енергия със светкавична скорост. Възобновяемите енергийни източници са евтин, чист и потенциално неизчерпаем източник на енергия и вместо да финансират сектора на изкопаемите горива другаде, те създават работни места тук.” 

 „Кризата с COVID-19 показа необходимостта от инвестиране в по-устойчива и издръжлива икономика. Възобновяемата енергия има решаваща роля в този преход, тъй като може да създаде местни работни места, да намали зависимостта ни от внос и да допринесе за по-чист въздух и вода“

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Пътната карта на Европейската комисия за прехода на Европа към устойчива и нисковъглеродна икономика с акцент върху възобновяемата енергия, енергийната ефективност и декарбонизацията.

Банката на ЕС, осигуряваща финансиране за възобновяема енергия и други устойчиви инициативи.

Механизмът за финансиране, създаден от ЕС за предоставяне на финансова подкрепа на държавите членки за инвестиции в устойчиви и устойчиви мерки за икономическо възстановяване.  

Инициатива, стартирана от Европейската комисия за обединяване на лица, организации и общности в цяла Европа за предприемане на действия по изменението на климата, включително насърчаване на възобновяемата енергия.

Планове, разработени от държавите-членки на ЕС, очертаващи техните инвестиционни приоритети за Механизма за възстановяване и устойчивост, включително възобновяема енергия и други устойчиви инициативи.

Партньорство на европейски изследователски организации, които работят заедно за насърчаване на научните изследвания и развитието в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. 

bottom of page