top of page
backgroundplans-01-01.png
буквинакирилица-01.png

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕВРОПА?

NextGenerationE е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем. Разполагаме с всичко, за да постигнем това. Дългосрочният бюджет на ЕС и NextGenerationEU — временният инструмент за стимулиране на възстановяването, са най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 се подпомага с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа. Средствата се използват за справяне с най-важните предизвикателства пред Европа и за подкрепа на нуждаещите се. След началото на руската агресия срещу Украйна, бюджетът на ЕС беше мобилизиран, за да се предостави спешна помощ в Украйна и в държавите от ЕС и за да се облекчат хуманитарните последици от войната.

В пакета се обръща специално внимание на:

 • модернизирането на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза

 • борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големият дял от европейския бюджет досега

 • защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

С над 50 % от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU се подкрепя модернизацията, например чрез:

 • научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“

 • справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“

 • подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health

backgroundplans-01-01.png
revizi-01.png

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред поредица от безпрецедентни и неочаквани предизвикателства след приемането на дългосрочния бюджет през 2020 на ЕС за периода 2021-2027 г. – от бруталната инвазия на Русия в Украйна и последиците от нея, през ускоряването на миграцията след пандемията и ускоряването на инфлацията и лихвените проценти.

Бюджетът на ЕС изигра важна роля за задвижването на реакцията на ЕС. Справянето с тези многобройни предизвикателства изтласка ресурсите му до точката на изчерпване, възпрепятствайки способността му да се справя дори с най-спешните предизвикателства. През юни 2023 г. Комисията предложи целенасочено укрепване на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., за да се гарантира, че бюджетът на ЕС може да продължи да постига най-важните цели.

Дългосрочният бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., заедно с инструмента за възстановяване NextGenerationEU, възлиза на 2,018 трилиона евро по текущи цени (1,8 трилиона евро по цени от 2018 г.). Този безпрецедентен отговор ще помогне за възстановяване на икономическите и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус, и ще подпомогне прехода към модерна и по-устойчива Европа.

Пакетът се състои от дългосрочния бюджет, многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., съставен от 1,211 трилиона евро по текущи цени (1,074 трилиона евро по цени от 2018 г.), съчетан с временния инструмент за възстановяване, NextGenerationEU, от 806,9 милиарда евро ( 750 милиарда евро по цени от 2018 г.).

Това е наистина модернизиран бюджет:

 • Повече от 50% от общата сума на следващия дългосрочен бюджет и NextGenerationEU ще подкрепят модернизацията на Европейския съюз чрез научни изследвания и иновации; справедлив климат и цифров преход; готовност, възстановяване и устойчивост

 • 30% от бюджета на ЕС ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата. Пакетът също така обръща специално внимание на опазването на биологичното разнообразие и свързаните с равенството на половете въпроси

 • 20% от NextGenerationEU ще бъдат инвестирани в дигиталната трансформация

 • През 2026 г. и 2027 г. 10% от годишните разходи по дългосрочния бюджет ще допринесат за спиране на упадъка на биоразнообразието

 • За първи път новите и засилени приоритети имат най-висок дял в дългосрочния бюджет – 31,9%.

1210,9 млрд. евро

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027

NextGenerationEU

806,9 млрд. евро

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване с бюджет от над 800 милиарда евро, който има за цел да се помогне за отстраняването на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. Европа след COVID-19 ще бъде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства.

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС на обща стойност от 723,8 милиарда евро. За да получат средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочва как ще се инвестират средствата. Освен това те трябва да изпълнят съответните етапни и други цели. Преди да могат да се извършат плащания по механизма, Комисията оценява дали всяка от тези цели е изпълнена задоволително.

Останалата част от средствата по NextGenerationEU се отпускат на държавите членки чрез няколко програми на ЕС: Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), „Хоризонт Европа“, InvestEU, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Фонд за справедлив преход (ФСП). Във връзка с агресията на Русия срещу Украйна държавите от ЕС могат да използват част от тези средства, за да посрещнат нуждите на бежанците, пристигащи на тяхна територия.

backgroundplans-01-01.png

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил предназначен за даване и вземане. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар, като заедно се справят с общите предизвикателства. Средствата от ЕС, например по линия на кохезионните фондове или програма„Хоризонт Европа“, отиват във всички краища на Съюза.

Как се финансира дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU?

 • мита

 • вноски от държавите членки въз основа на данъка върху добавената стойност (ДДС)

 • вноски въз основа на брутния национален доход (БНД).

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия — от името на Европейския съюз — взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото повечето държави членки биха могли да получат, и преразпределя сумите. И преди NextGenerationEU Европейската комисия е емитирала облигации, например за финансиране на заеми за ЕС и трети държави, включително до 100 милиарда евро за програмата SURE за подкрепа на работните места по време на пандемията от COVID-19. До 2026 г. Европейският съюз ще набере до около 800 милиарда евро (по текущи цени) за NextGenerationEU чрез диверсифицирана стратегия за финансиране.

 

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите:

В междуинституционалното споразумение от декември 2021 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси, които да се използват за погасяванията по линия на NextGenerationEU.

През декември 2021 г. Комисията предложи три нови източника на приходи в бюджета на ЕС, които да помогнат за изплащането на средствата, набрани за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа. Това предложение ще допринесе и за финансирането на Социалния фонд за климата, чиято цел е да се гарантира, че при прехода към декарбонизирана икономика никой няма да бъде изоставен.

На 20 юни 2023 г. Комисията приключи работата си по предложението си за следващо поколение собствени ресурси.

 

Окончателният пакет включва нов временен собствен ресурс на база статистически данни за печалбите на дружествата. След политическото споразумение относно пакета „Подготвени за цел 55“, чиято цел е да се гарантира, че политиките на ЕС допринасят за неутралността по отношение на климата на нашия континент, Комисията също така коригира предложенията за собствените ресурси въз основа на системата за търговия с емисии (СТЕ) и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) спрямо първоначалните предложения от декември 2021 г.

 • Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии;

 • Собствен ресурс на база механизма за корекция на въглеродните емисии на границите;

 • Временен собствен ресурс на база статистически данни за печалбите на дружествата.

Освен това се запазва собственият ресурс на база дела на остатъчните печалби на мултинационалните компании, които ще бъдат преразпределяни към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното споразумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето на правата на данъчно облагане („първи стълб“). Комисията ще работи с Европейския парламент и с държавите от ЕС в рамките на Съвета за бързо одобряване на новите източници на приходи.

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Повечето финансирани от ЕС проекти включват сътрудничество между организации от различни страни от ЕС или асоциирани държави. Съществуват редица услуги за търсене, чрез които можете да намерите подходящи партньори. Всяка компания, организация или неправителствена организация може да бъде партньор, независимо от това къде се намира нейното седалище, при условие че е финансово жизнеспособна и квалифицирана да изпълнява задачите, посочени в предложението за проекта.

Трябва обаче да бъде представено доказателство за нейната оперативна и финансова способност да изпълнява задачи по проекта в рамките на предложението.

Повечето финансирани от ЕС проекти са съвместни проекти на организации от различни държави от Съюза или асоциирани държави, които формират консорциум, управляван от координатор на проекта. Ако бъде взето решение за отпускане на безвъзмездни средства, се подписва договор, наречен „споразумение за отпускане на безвъзмездни средства“, и изпълнението на проекта може да започне. На всеки етап от изпълнението на проекта са налични насоки, включващи образци за докладване и крайни срокове.

След като предложението премине етапа на оценка, кандидатите се информират за резултата. Ако бъде взето решение за отпускане на безвъзмездни средства, ще ви поканят да подпишете подробен договор, наречен „споразумение за отпускане на безвъзмездни средства“. На този етап може да се наложи да следвате определени стъпки в качеството си на кандидат:
да предоставите правни и административни данни, които не са включени в предложението
да имате готовност да измените предложението си, както е посочено в доклада за оценка, ако е приложимо.

За да сте сигурни, че вашият проект се изпълнява в съответствие с договорените стандарти и срокове, има няколко елемента, които трябва да вземете под внимание:
•    докладване — трябва редовно да изпращате технически и финансови отчети на Комисията или на възлагащия орган
•    резултати — в зависимост от проекта може да трябва да представите конкретни резултати, като например обща информация, специален доклад, брошура с технически диаграми, списъци, данни за етапи на разработване на софтуер и т.н.), които са определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства
•    съобщаване на резултатите от проекта — ефективната комуникация също е важен елемент на успешните проекти и програми за сътрудничество, финансирани от ЕС. Трябва да планирате комуникационни дейности от началото на вашите финансирани от ЕС действия — в зависимост от съответната програма или проект съществуват определени изисквания за видимост и комуникация.

Комисията ще следи изпълнението на вашия проект (по време на самия процес или след приключването му), за да се гарантира спазването на условията за предоставяне на безвъзмездните средства. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят дейностите, които ще бъдат извършени, продължителността на проекта, общият бюджет, ставките и разходите, приноса на бюджета на ЕС, всички права и задължения и други.
Процесът на проверки, одити и прегледи зависи от безвъзмездните средства и проекта и може да включва:
•    проверки на правилното изпълнение на действието в съответствие със споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства, включително оценка на това дали резултатите и докладите съответстват на описанието и работния план
•    финансови одити на сметките на получателя на средствата, за да се проверят направените допустими разходи

Понякога може да се наложи вашето споразумение за отпускане на безвъзмездни средства да бъде изменено. Причините за това могат да са най-различни. Те могат да отразяват необходимостта от адаптиране към променящите се условия за изпълнение на дейността/работната програма (напр. промяна на първоначално предвидения бюджет, удължаване на срока за изпълнение на действието и др.). Също така те могат да включват промени, свързани с бенефициера (напр. промени в правния статут, адреса, банковата сметка, законния представител на бенефициера).
Споразуменията за безвъзмездни средства се изменят само в писмена форма. Измененията влизат в сила на датата на подписване от последната страна или на датата на одобряване на искането за изменение. След това измененията пораждат действие на договорена от страните дата.
От съображения за правна сигурност и равнопоставеност общите условия на споразумението и решението за отпускане на безвъзмездни средства трябва да останат непроменени. Тези условия обикновено се публикуват заедно с поканата за представяне на предложения.

В рамките на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства резултатите от проекта остават собственост на бенефициерите, освен ако не е посочено друго. Европейската комисия обаче има право да използва резултатите от проектите — всички условия за използване и повторна употреба се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
„Резултати“ означава всеки материален или нематериален ефект от дейността, като данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или естество и независимо дали могат да бъдат обект на закрила, както и всички права, свързани с тях, включително правата върху интелектуална собственост.

Важно е да водите документация и да съхранявате придружаващите документи, за да докажете добросъвестно управление и изпълнение на вашия проект. Това включва документация за допустимите разходи и съответните сметки.

Безвъзмездните средства обикновено се изплащат на няколко транша, докато продължава изпълнението на проекта. След като подпишете споразумението за отпускане на безвъзмездните средства, ще получите плащане по предварителното финансиране, което може да бъде последвано от едно или повече междинни плащания. Последното плащане ще бъде извършено след приключването на проекта.
Междинните плащания и последното плащане зависят от резултатите от проекта. Важно е да докладвате за напредъка на вашия проект в съответствие с графика за докладване, включен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Списъкът по-долу включва преглед на възможностите за финансиране по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU по функция, клъстер и програма или фонд (повечето от програмите, изпълнявани при споделено управление, се наричат „фондове“).

ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ

EDINEN PAZAR-01.png

Научни изследвания и иновации

Европейски стратегически инвестиции

Космическо пространство

SBLIJAVANE-01.png

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ-01-01.png

Околна среда и действия по климата

МИГРАЦИЯ-01.png

Управление на границите

СИГУРНОСТ-01.png
съседни държави-01.png

Предприсъединителна помощ

Отбрана

Съществуват различни видове финансиране: безвъзмездни средства, финансови инструменти (заеми, гаранции и капиталови инструменти), субсидии, доверителни фондове, награди и обществени поръчки. Правилата за изпълнение за всички видове финансиране се уреждат от Финансовия регламент.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА-01-01.png

Безвъзмездните средства представляват пряка финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз, предоставяна под формата на дарение на трети страни бенефициери (обикновено организации с нестопанска цел), които извършват дейности, допринасящи за изпълнението на политиките на ЕС. Тези разходи обикновено се управляват централизирано от Европейската комисия, било то пряко от собствените ѝ ведомства или непряко чрез агенции на ЕС, изпълнителни агенции или национални агенции.

 Безвъзмездните средства са основна част от разходите на Европейския съюз и попадат в две широки категории:

 • безвъзмездни средства за финансиране на дейности, допринасящи за постигането на цел, която е част от политика на ЕС

 • безвъзмездни средства за финансиране на оперативните разходи на организации, преследващи цел от общ европейски интерес или цел, която е част от политика на ЕС.

Безвъзмездните средства се основават на действително направените от бенефициерите разходи за извършване на съответните дейности. Резултатите от дейностите остават собственост на бенефициерите.

ОБЩЕСТВЕНИ-01.png

Обществените поръчки представляват възлагане от даден орган (институция на ЕС или местна администрация в държава членка) на извършването на услуги, доставки или строителни работи срещу заплащане.
По принцип има ясна разлика между обществени поръчки и безвъзмездни средства:

•    при обществените поръчки възлагащият орган получава срещу заплащане продукти или услуги, от които се нуждае
•    при безвъзмездните средства органът предоставя финансови средства за проект, осъществяван от външна организация, или директно на организацията, защото нейните дейности допринасят за целите на политиката на ЕС.

СУБСИДИИ-01.png

Субсидиите са голяма част от финансирането, предоставяно от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който предлага например преки парични плащания на земеделските стопани, за да увеличат доходите си. Субсидиите също така имат за цел намаляване на икономическите и социалните различия в най-бедните региони на ЕС. Чрез Кохезионния фонд на ЕС се отпускат субсидии за подпомагане на финансирането на инфраструктурни проекти и за опазване на околната среда.

ДОВЕРИТЕЛНИ-01.png

Доверителен фонд е механизъм за обединено финансиране, при който няколко донори съвместно финансират дадено действие въз основа на договорени от тях цели и формати за отчитане. Всеки доверителен фонд на ЕС има свой ръководен орган, който взема решения относно използването на обединените ресурси. Даден доверителен фонд на ЕС действа колективно от името на Съюза и всички участващи във финансирането на фонда субекти.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ-01.png

Финансовите инструменти представляват мерки за финансова подкрепа, която се предоставя като допълнителна подкрепа от бюджета, за да се реализират конкретни цели на политиките на Европейския съюз.

Инструментите могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност могат да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства. Чрез финансовите инструменти могат да бъдат постигнати:

 • финансов ефект — умножаване на оскъдните бюджетни ресурси чрез привличане на частни и публични средства в подкрепа на целите на политиката на ЕС

 • политически ефект — стимулиране на субектите, на които е възложено изпълнението на дейности, и финансовите посредници да преследват целите на политиката на ЕС чрез съгласуване на интересите

 • институционален ефект — използване на експертния опит на участниците във веригата на изпълнение.

Освен това тези инструменти, използвани в партньорство с публични и частни институции, помагат за преодоляване на пазарни дефекти при предоставянето на външно финансиране (например на малки и средни предприятия (МСП) и за избягване на изтласкването на частно финансиране.

НАГРАДИ-01.png

Наградите представляват финансови средства, предоставени като възнаграждение в рамките на конкурс. Чрез награди институциите на ЕС:

 • отличават забележителни постижения и работа

 • насърчават инвестиции – стимулиращите награди имат за цел насочване на инвестиции към определени области и се използват главно в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

bottom of page