top of page

Възобновяема енергия за Европа (REPowerEU)

Възобновяема енергия за Европа (REPowerEU) е план, разработен от Европейския съюз за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници в Европа и подпомагане на прехода на ЕС към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии. Планът включва набор от инициативи и политики, предназначени да насърчават развитието и използването на технологии за възобновяема енергия, като вятърна, слънчева, водна, геотермална и биомаса, в Европа. Крайната цел на REPowrEU е да осигури достъпна, сигурна и устойчива енергия за Европа, като същевременно намали емисиите на парникови газове и засили енергийната независимост.


През март 2023 г. ЕС постигна съгласие относно разработване на законодателство за увеличаване на капацитета си за производство на енергия от възобновяеми източници, като повиши обвързващата цел на ЕС за 2030 г. до 42,5 %, с амбицията да достигне 45 % — така почти ще се удвои съществуващият дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС. Мащабното разрастване и ускоряването на използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще способства за нашата независимост, ще даде тласък на екологичния преход и ще намали цените с течение на времето.


Планът REPowerEU изисква мащабни инвестиции и реформи. Мобилизираме близо 300 милиарда евро — около 72 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и близо 225 милиарда евро под формата на заеми. Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на това финансиране. Това ще включва около 10 милиарда евро за липсващи връзки за газ и втечнен природен газ, така че нито една държава членка да не бъде оставена на студено, и до 2 милиарда евро за нефтена инфраструктура, за да се сложи край на превоза на руски нефт. Останалата част от финансирането (95 % от него) ще се насочи към ускоряване и разширяване на прехода към чиста енергия.


В момента Европа инвестира в чиста енергия и енергийна независимост, както никога досега чрез координирания европейски отговор в рамките на REPowerEU.

Страните от ЕС се споразумяха да ограничат скоковете в цените на газа, за да подпомогнат защитата на гражданите и икономиката. За сделките с газ ще се прилага ценови таван, когато и ако цените на газа достигнат изключително високи равнища.


REpowerEU не е просто инициатива; това е нашят път към устойчиво бъдеще. С тази програма, Европейският съюз поставя амбициозни цели за ускоряване на прехода към възобновяема енергия, за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на зависимостта ни от руски изкопаеми горива.

Сега е времето, когато ние, като общество, трябва да се обединим и да подкрепим тези усилия. Нашите действия днес ще определят нашето утре. Възстановяването от COVID-19 ни предоставя шанс да изградим по-зелен и устойчив свят. 🌱🌏
コメント


bottom of page