top of page

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

На 14 октомври 2020 г., на фона на пандемията от COVID-19, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен направи изявлението, че справянето с климатичните промени и грижата за околната среда трябва да увлекат и творческите сектори. Тя отбеляза необходимостта от мост между света на науката и технологиите и този на изкуството и културата.  Европа има нужда от „Нов европейски Баухаус“, който да покаже, че „необходимото може също така да бъде и красиво“. Новият европейски Баухаус е екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия, чиято основна идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции да изпълни задачите на Европейския зелен пакт, за да постигне целта за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно на нашия континент. Този европейски проект се стреми да приложи Зеления пакт, но по иновативен и интересен начин, в основата на който са хората в Европа.

Инициативата черпи вдъхновение от оригиналното движение Баухаус, което се появява в Германия през 20-те години на миналия век и набляга на интеграцията на изкуството, дизайна и занаятите с технологиите и прогреса. Новият европейски Баухаус се стреми да приложи тези принципи към съвременните предизвикателства като изменението на климата, социалното неравенство и необходимостта от устойчиво градско развитие. Той има за цел да обедини дизайнери, архитекти, инженери и други професионалисти, за да разработят нови идеи и решения, които дават приоритет на екологичната устойчивост, социалното включване и естетическото качество. Инициативата е предназначена да бъде съвместно усилие, включващо редица заинтересовани страни, включително граждани, общности, предприятия и политици. Той е предназначен да бъде дългосрочен проект, който ще включва различни дейности, включително разработване на пилотни проекти, организиране на семинари и събития и създаване на мрежа от заинтересовани страни в цяла Европа.


Като цяло, Новият европейски Баухаус представлява нов подход към проектирането и строителството в Европа, който има за цел да комбинира иновация, устойчивост и естетика по начин, който е едновременно практичен и вдъхновяващ. НЕБ е катализатор за осъществяване на преобразуващи промени в творческите, строителните и бизнес екосистеми и за ново разбиране и качество при планирането, проектирането и изграждането на бъдещия ни живот, с обхващане принципите на кръговата икономика и ефективно използване на ресурсите в прехода към въглеродна неутралност, с приложение на устойчиви и трайни технологии, иновации в материали, процеси и техники по възобновяем, подлежащ на рециклиране, и икономически ефективен начин, който намалява емисиите на парникови газове.

 

В рамките на НЕБ e създадена широка общност от организации и граждани в цяла Европа, обединени от обща визия за устойчивост, приобщаване и естетика. Ключовите дейности по тази инициатива — включително наградите на НЕБ, първият фестивал и лабораторията на НЕБ, вече постигат заложените в тях цели, като с тяхна помощ беше изградена транснационална мрежа на възходящ принцип. Благодарение на отпуснатото до момента европейско финансиране в размер на над 100 милиона евро, в цяла Европа вече се осъществяват както малки, така и мащабни проекти по НЕБ. Наред с това само за периода 2023—2024 г. Комисията ще увеличи финансирането с още 106 милиона евро в рамките на специални фондове на „Хоризонт Европа“.В движението са се включили над 600 официални партньорски организации, вариращи от мрежи в целия ЕС, до местни инициативи, като то е успяло да обединени професионалисти от различни среди – от творци, дизайнери и други представители на културните и творческите индустрии, през педагози, учени и новатори, до бизнеси, местни и регионални власти и граждански инициативи. 

ИМА НЯКОЛКО ОСНОВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И ПОЛИТИКИ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ ИНИЦИАТИВАТА НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ

leftbuildign.png

Новият европейски Баухаус (НЕБ) е душата на Зелената сделка. Така по време на речта си за състоянието на ЕС през 2020 г. председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви инициативата.

НЕБ е тясно свързан с Европейския зелен пакт- пътната карта на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Зелата сделка има за цел да трансформира икономиката и обществото на ЕС, за да бъдат по-устойчиви и издръжливи, и НЕБ се разглежда като ключова част от този преход.

RIGHTbuildign.png

НЕБ следва да способства за широкото приложение на Вълната на саниране по цялата верига за реставриране на съществуващия сграден фонд, за да се удължи жизненият цикъл на сградите, да се подобрят техните енергийни характеристики, да се гарантира безопасността и трайността на архитектурните активи, за прилагането на новите технологии при строителството и управлението на сградите, с цел ефикасно използване на ресурсите и поставяне на акцент върху хората в борбата срещу енергийната бедност и осигуряването на достъп до здравословни условия на живот за домакинствата. В този контекст трябва да акцентираме върху промяната на предназначението и модернизирането на остарели сгради, чиято трансформация има ключова роля в екологичния преход на Европа, като пример за това измерение е повторното използване на сгради, представляващи индустриално наследство, които предлагат много възможности за постигане на напредък по целите на Новия Европейски Баухаус. Необходимо е прилагане на цифрови технологии в областта на архитектурното преустройство и проектирането на оформлението през целия жизнен цикъл на сградите, по-специално, чрез засилено използване на интелигентни приложения за управление на енергията, водите и отпадъците. Също така е наложително да преформулираме начина, по който съхраняваме и популяризираме нашите културни ценности, да помислим как най-добре да дадем нов тласък на музеите, библиотеките, архивите, театрите, изкуството, като използваме научните постижения и иновации. НЕБ предоставя възможност да се разгледа Европейският зелен пакт през призмата на културата - със специален акцент върху културното наследство, като се признава значението на неговото опазване, реставриране или адаптиране, като важен елемент за съхранението на европейската културна идентичност, памет и многообразие, но и като силен стимул, който въздейства върху устойчивото развитие и икономическия просперитет на градовете, селските райони и периферните територии.

устойчиво

красиво

заедно

Новият европейски Баухаус има за цел да свърже света на изкуството, културата и образованието с този на науката и технологиите. „Хоризонт Европа“ играе важна роля като основен двигател на нови идеи, прототипи и продукти, а научните изследвания и иновациите са основни компоненти на проектирането, реализацията и разпространението.

Поканата за представяне на предложения, на стойност 25 милиона евро, за подкрепа на разработването на водещи демонстрационни проекти за инициативата Нов европейски Баухаус в контекста на мисиите на ЕС беше открита на 28 септември 2021 г. и приключи на 25 януари 2022 г. Тя е част от работната програма на мисиите на „Хоризонт Европа“ за 2021—2022 г. 

 

Петте проекта финалисти ще получат финансиране в размер приблизително 5 милиона евро всеки, за да осъществят плановете си в 11 държави членки (Белгия, Чехия, Германия, Дания, Гърция, Хърватия, Италия, Латвия, Нидерландия, Словения и Португалия), както и Норвегия и Турция. Те ще работят по теми като реновиране на сгради, кръговост, изкуства, културно наследство, образование, интелигентни градове, възстановяване на градски и селски райони и други.

Проектите ще внесат иновативни идеи и решения в срок от две години, с което ще проправят път за други действия по НЕБ. Докато се разпространяват из Европа, проектите ще осигурят разнообразни резултати, които могат да бъдат адаптирани и повторени в подобни дейности и демонстрационни проекти в Европа и извън нея, с което ще вдъхновят бъдещи проекти.

Проектите са следните:

CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: устойчив център за изкуства, научни изследвания, учене, в който общността служи за катализатор): като съчетава образование, научни изследвания, политика и култура и взема предвид живия опит на жителите си, Cultuurcampus има за цел да преобрази градската зона в неравностойно положение в Ротердам Юг (Нидерландия). Cultuurcampus ще се помещава в историческа сграда и ще действа като център за различни групи и дейности.

КЛЮЧОВИ ТЕМИ

Abstract Structure

иновации

Новият европейски Баухаус също набляга на иновациите и се стреми да насърчава нови идеи и подходи към дизайна, които могат да помогнат за справяне със съвременните предизвикателства като изменението на климата и социалното неравенство. Това включва насърчаване на използването на нови технологии и материали и насърчаване на интердисциплинарното сътрудничество между дизайнери, архитекти, инженери и други професионалисти.

Urban Architecture

устойчивост

Един от основните акценти на Новия европейски Баухаус е устойчивостта. Инициативата има за цел да популяризира устойчиви дизайнерски решения, които минимизират въздействието на сградите и градските пространства върху околната среда. Това включва намаляване на потреблението на енергия, минимизиране на отпадъците и използване на възобновяеми материали.

Modern Art Structure

естетика

Новият европейски Баухаус също поставя силен акцент върху естетиката и качеството на дизайна. Инициативата се стреми да популяризира дизайнерски решения, които са не само устойчиви и приобщаващи, но и естетически приятни и вдъхновяващи. Това включва насърчаване на използването на изкуство и дизайн за подобряване на качеството на обществените пространства и сгради.

Modern Structure

приобщаване

Друга ключова тема на Новия европейски Баухаус е приобщаването. Инициативата се стреми да популяризира дизайнерски решения, които са достъпни и приобщаващи за всички членове на обществото, независимо от техния произход или способности. Това включва проектиране на обществени пространства, които са достъпни за хора с увреждания и насърчаване на социалното включване чрез дизайн.

ФИНАНСИРАНЕ

Stage

БАУКУЛТУР

Баукултур е немски термин, който се превежда като „строителна култура“ на английски. Той се отнася до цялостния подход към проектирането и изграждането на сгради, с фокус върху създаването на функционални, устойчиви и естетически приятни структури, които са добре интегрирани в заобикалящата ги среда. Баукултур подчертава важността на майсторството, качествените материали и вниманието към детайла, както и необходимостта сградите да отразяват ценностите и културата на общностите, които обслужват. Терминът се използва за насърчаване на по-холистичен подход към архитектурата и градското планиране, който отчита социални, екологични и икономически фактори и има за цел да създаде сгради и градове, които са едновременно красиви и функционални. Баукултур разглежда цялата проектирана жизнена среда като съгласувано цяло, от съществуващи сгради до съвременен дизайн, от малки ръчно изработени детайли до сгради и открити пространства до широкомащабни инфраструктури и от процеса на планиране през строителството и експлоатацията до повторната употреба. Какво е и какво не е висококачествена Баукултур винаги е отворено за дискусия. 

Системата за качество Баукултур от Давос предлага многоизмерен подход за дефиниране и постигане на висококачествена баукултур среда. Системата се явява допълнение към започналия преди 5 години процес в Давос, 2018 г. с приемането на Декларацията от Давос. Системата включва 8 критерия: управление, функционалност, околна среда, икономика, разнообразие, контекст, усещане за пространство и красота. Системата за качество на Баукултур цели постигането на висококачествена Баукултур визия или с други думи добре проектирани места с акцент върху културния контекст и дизайн, ориентиран към човека.

По време на Световния икономически форум през януари 2023 г. е подписан меморандум за създаването на Съюз на единомишлениците за Баукултур (Davos Baukultur Alliance). Съюзът се подкрепя от разнообразна общност от партньори, включително национални правителства, международни организации, бизнеса и гражданското общество. Той е част от Давоския процес, управляван от Швейцарската федерална служба за култура. Съюзът има за цел да насърчи публично-частното сътрудничество за повишаване на осведомеността относно културните, социалните, икономическите, екологичните и техническите въпроси, като същевременно запазва историческите и културни характеристики.

ХРОНОЛОГИЯ
НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

Тази хронология предоставя преглед на някои от ключовите събития, свързани с инициативата Нов европейски Баухаус. Тъй като инициативата продължава да се развива, е вероятно допълнителни събития и дейности да бъдат добавени към тази времева линия.

2020

2021

2022

2023

sidesbauhausclear.png

септември

Европейската комисия стартира инициативата Нов европейски Баухаус, вдъхновена от историческото движение Баухаус.

януари

Новият европейски Баухаус стартира своя уебсайт, предоставящ информация за целите, принципите и дейностите на инициативата.

април

Новият европейски Баухаус е домакин двудневна конференция, на която присъстват креативни умове от различни области от цял свят. Повече от 8500 души от 85 страни проследяват дебатите и дискусиите. Като част от събитието Новият европейски Баухаус стартира покана за предложения за пилотни проекти, като кани дизайнери, архитекти и други професионалисти да представят предложения, които демонстрират устойчиви и иновативни дизайнерски решения.

септември

Комисията приема съобщение, с което се полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус. Тя включва редица политически действия и възможности за финансиране. През 2021—2022 г. за проектите в рамките на новия европейски Баухаус ще бъдат отделени около 85 милиона евро. Много други програми на ЕС ще включат новия европейски Баухаус като контекстен елемент или като приоритет без предварително определен бюджет.

януари

Новият европейски Баухаус е домакин на поредица от семинари, фокусирани върху разработването на образователни и обучителни програми, които насърчават устойчиви и иновативни дизайнерски умения.

април

Европейската комисия стартира Лабораторията на Новия европейски Баухаус — център за идеи и действия за превръщане на Новия европейски Баухаус в действителност чрез конкретни и реални проекти. Чрез свързване на разрастващата се общност на инициативата и споделяне на идеи тя ще доведе до красиви, устойчиви и приобщаващи промени по места.

Дейността на лабораторията започва с покана към приятелите на Новия европейски Баухаус, за да се включат дружествата и публичните участници, като региони, села и градове, по-директно в инициативата.

май

Новият европейски Баухаус е домакин на конференция, фокусирана върху ролята на културното наследство в насърчаването на устойчиви и иновативни дизайнерски решения.

септември

След пленарно гласуване на 14 септември Комисията приветства силната подкрепа на Европейския парламент за Новия европейски Баухаус, тъй като той отбеляза две години от съществуването си. Докладът на парламента по-специално призовава за по-голямо финансиране на инициативата.

ноември

Новият европейски Баухаус е домакин на първата си конференция, която събира архитекти, дизайнери и други професионалисти, за да обсъдят целите на инициативата и потенциалното въздействие.

юни

Новият европейски Баухаус е домакин на конференция на високо ниво, фокусирана върху ролята на дизайна за постигане на целите на ЕС за устойчивост.

октомври

Европейската инициатива за градовете стартира днес покана за представяне на предложения за проекти на стойност 50 милиона евро в подкрепа на градските иновации и на капацитета на градовете за устойчиво градско развитие. Тази покана реализира на практика основните ценности на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ): естетика, устойчивост и приобщаване. Това ще позволи демонстрационните проекти от второ поколение в областта на НЕБ да бъдат изпълнени след първите шест проекта, финансирани по линия на програма „Хоризонт Европа“. Европейската инициатива за градовете е част от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

декември

Комисията стартира приема на кандидатури за наградите „Нов европейски Баухаус“ за 2023 г. В конкурса през 2023 г. ще бъдат отличени 15 образцови инициативи, свързващи устойчивостта, естетиката и приобщаването — трите основни ценности на инициативата „Нов европейски Баухаус“. В контекста на Европейската година на уменията тазгодишното издание включва и направление, съсредоточено върху образованието и ученето. За първи път са приветствани и кандидатури за проекти и концепции в Западните Балкани.

февруари

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пътува до Киев, придружена от 15 комисари, за среща с украинското правителство. Делегацията обсъди с украинското правителство подкрепата на ЕС за подпомагане на Украйна за възстановяването градовете си по висококачествен, устойчив и приобщаващ начин в тон с инициативата НЕБ.

януари

Комисията представя първия доклад за напредъка на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ), в който се съдържа преглед на постиженията през първите две години от нейното изпълнение, както и първия инструмент за оценка на проектите по тази инициатива — компаса на НЕБ.

юни

Замислен около три мероприятия — форум, панаир и фест, с физическо местоположение в брюкселските Gare Maritime и Mont des Arts, но и с присъствие онлайн, фестивалът „Нов европейски Баухаус“ бе организиран със съдействието на общността на НЕБ, за да представи, чества и разгърне това движение. На 11 юни по време на форума са присъдени престижните награди „Нов европейски Баухаус“ 

Най-значимите изявления на Европейската комисия и Европейския парламент, свързани с Новия европейски Баухаус
images.jpg

„Новият европейски Баухаус“ е свързан с начина, по който живеем заедно, нашите ценности, общите ни пространства за работа и отдих, нашия колективен и личен опит. Това е проект за всички региони и територии в Европа. Чрез насърчаването на икономически достъпни решения той следва да допринесе за социалното сближаване и за решаването на проблемите с жилищното настаняване. Ако искаме да постигнем реална промяна около нас — за един по-красив и устойчив живот заедно, трябва да помислим как „новият европейски Баухаус“ може да свърже генерирането на нови идеи с реализацията им на физически места. Ето защо в рамките на Комисията ние проучваме как нашите инструменти биха могли да бъдат мобилизирани за стартирането на първи набор от конкретни нови европейски действия по линия на „Баухаус“.

Елиза Ферейра, Комисар по въпросите на сближаването и реформите

170102883_1405332093135278_970744104754373043_n.jpg

„Това е инициативата, която си поставя за цел да пречупи високите цели на европейския Зеления пакт към ежедневието на европейските граждани. Да направи така, че принципите за намаляване използването на изкопаеми горива, необходимостта от кръгова икономика, възможността от използване на рециклирани материали, необходимостта от промяна начина на живот що се отнася до потреблението на енергия да достигне до всеки гражданин на ЕС и до всяко населено място на ЕС“

Искра Михайлова, депутат и зам.-председател на политическа група „Обновена Европа“ в Европейския парламен

download (1).jpg

„Новият европейски Баухаус“ е проект на надеждата; неговата цел е да проучи как да живеем по-добре заедно след пандемията. Става дума за съчетаване на устойчивост и стил по начин, който да доближи Европейския зелен пакт до съзнанието и домовете на хората. За да превърнем новия европейски Баухаус в успех, са ни нужни всички творчески умове — дизайнери, хора на изкуството, учени, архитекти и граждани.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

1443748-76510-1287x836.jpg

„Амбицията ни е чрез „Новия европейски Баухаус“ да разработим иновативна рамка, която да осигури подкрепа, да улесни и да ускори екологичната трансформация чрез съчетаване на устойчивост и естетика. Изграждайки мост между света на изкуството и културата, от една страна, и света на науката и технологиите, от друга страна, стремежът ни ще бъде да осигурим участие от обществото ни в неговата цялост — нашите хора на изкуството, нашите студенти, нашите архитекти, нашите инженери, нашите академични среди, нашите новатори. Това ще постави началото на една системна промяна.“

Мария Габриел, Комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

bottom of page