top of page

ЗЕЛЕНИЯТ ПАКТ НА ЕВРОПА 

информационна страница 

Запознайте се с инициативата на Европейската комисия - Green Deal. Тук ще намерите полезна информация относно инициативата. Тази информационна страница се реализира с финансовата помощ на политическата група Обнови Европа/Renew Europe в Европейския парламент по инициатива на г-жа Искра Михайлова - Член на европейския парламент.  

#GreenDeal

ea091787d66bc1fa8a305320777a0443.jpg

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗТЕЖ НА ЕВРОПА

насочена към превръщането на Съюза в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика е повлияна от изменението на климата и влошаването на околната среда, пряко заплашващи населението в цял свят.

 

Европейският зелен пакт представлява своеобразна карта на ЕК за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. В тази насока ЕС се стреми към преобразуване на предизвикателствата във възможности, респ. климатичните и екологичните промени да заемат водеща роля в политиката, а преходът да бъде справедлив и приобщаващ за всички.

his12.jpg

НА КРАТКО

Европейският зелен пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, ИКТ, текстилната индустрия и химикалите.
 

В Европейския зелен пакт е предоставена пътна карта с действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване към чиста, кръгова икономика и за спиране на изменението на климата, обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. В пакта са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти и е обяснено как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

?

КАКВИ ЩЕ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ?

Подобряване благосъстоянието на хората;

 

Превръщане на Европа в неутрална по отношение на климата, респ. опазване на естественото ни местообитание;
 

Подпомагане на предприятията да станат световни лидери в областта на чистите продукти и технологии;
 

Никой няма да бъде забравен.

  • За 93% от европейците изменението на климата е сериозен проблем;

  • 93% от европейците са предприели поне едно сериозно действие, за да се борят с изменението на климата;

  • 73% от европейците са съгласни, че предприемането на действия във връзка с изменението на климата ще доведе до иновации.

КАКВИ ЩЕ СА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА УСПЕХ?
КАК ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ НЕУТРАЛНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА ДО 2050 г.?

  • Декарбонизация на енергийния сектор

(производството и потреблението на енергия генерира над 75% от емисиите на парникови газове в ЕС);

  • Саниране на сградите, с цел редуциране на разходите и потреблението на хората

(понастоящем 40% от потреблението на енергия се дължи сградите);

  • Подпомагане на промишлеността с цел иновации и превръщането ни в световни лидери на зелената икономика

(Европейската промишленост използва само 12% рециклирани суровини);

  • Екологичен, здравословен и икономичен транспорт

(Транспортът представлява 25% от емисиите ни)

ЦЕЛИ

Без нетни емисии на парникови газове до 2050 година;
 

Икономическият растеж да не зависи от използването на ресурси;

Никой регион и никой човек да не биват пренебрегнати.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Европейският зелен пакт предоставя план за действие за повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика; възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяванетo.

В плана са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти. В него се обяснява как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход. За постигането на неутралност на ЕС по отношение на климата през 2050 г. ще са необходими действия във всички сектори на нашата икономика, в това число инвестиране в:

 

                  екологосъобразни технологии;

                  подкрепа на иновациите в промишлеността;

                  екологичен, здравословен и икономичен транспорт;

                  декарбонизация на енергийния сектор;

                  подобряване на енергийната ефективност на сградите;

                  международно сътрудничество за постигане на целите в световен мащаб.

 

ЕС предвижда финансова подкрепа и техническа помощ и за най-силно засегнатите от прехода, посредством механизъм за справедлив преход с бюджет от 100 млрд. € за периода 2021-2027 г.

 

С цел превръщане на настоящия политически ангажимент в правно задължение, се създава Предложение за европейски законодателен акт в областта на климата .

ЕС ще продължи да отстоява своите цели и стандарти в областта на околната среда в конвенциите на ООН за биологичното разнообразие и климата и ще засилва своята „зелена дипломация“.
Ще използва възможностите в рамките на Г-7, Г-20, международни конвенции и двустранни отношения, за да убеди другите да полагат повече усилия. За постигане на целите, ще се предостави на гражданите право на глас и роля в изготвянето на нови действия, както и ще се предприемат действия за обмен на информация и опит.

ИСТОРИЯ

11.12.

2019

Представяне на Пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС.
Комисията представи първия европейски закон в областта на климата в 100-дневен срок;
Комисията представи и Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и предложения за Европа без замърсяване;
В началото на 2020 г. предстои и представяне на План за инвестиции за устойчива Европа;
Комисията ще представи и стратегия за зелено финансиране, с цел допринасяне за финансирането от страна на частния сектор.

Финансиране на зеления преход и представяне на Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт
 

Планът за инвестиции за устойчива Европа ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро. Механизмът за справедлив преход ще помогне на най-засегнатите, като привлече съответните инвестиции и предложи пакет от финансова и практическа подкрепа на стойност най-малко 100 милиарда евро. 

14.01.

2020

04.03.

2020

Предложение за европейски законодателен акт за климата
 

Предложение за европейски законодателен акт за климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.

Приемане на европейската промишлена стратегия 
 

Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа, която определя редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори.

Пакетът за промишлената политика включва:

Нова промишлена стратегия 

Нова стратегия за малките и средни предприятия (МСП) 

Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители 

10.03.

2020

11.03.

2020

Предложение за план за действие за кръгова икономика
 

Планът за действие за кръговата икономика акцентира върху устойчивото използване на ресурсите.

ИСТОРИЯ

11.12.

2019

Представяне на Пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС.
Комисията представи първия европейски закон в областта на климата в 100-дневен срок;
Комисията представи и Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и предложения за Европа без замърсяване;
В началото на 2020 г. предстои и представяне на План за инвестиции за устойчива Европа;
Комисията ще представи и стратегия за зелено финансиране, с цел допринасяне за финансирането от страна на частния сектор.

Финансиране на зеления преход и представяне на Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт
 

Планът за инвестиции за устойчива Европа ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро. Механизмът за справедлив преход ще помогне на най-засегнатите, като привлече съответните инвестиции и предложи пакет от финансова и практическа подкрепа на стойност най-малко 100 милиарда евро. 

14.01.

2020

04.03.

2020

Предложение за европейски законодателен акт за климата
 

Предложение за европейски законодателен акт за климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.

Приемане на европейската промишлена стратегия 
 

Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа, която определя редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори.

Пакетът за промишлената политика включва:

Нова промишлена стратегия 

Нова стратегия за малките и средни предприятия (МСП) 

Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители 

10.03.

2020

11.03.

2020

Предложение за план за действие за кръгова икономика
 

Планът за действие за кръговата икономика акцентира върху устойчивото използване на ресурсите.

20.05.

2020

ИСТОРИЯ

11.12.

2019

Представяне на Пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС.
Комисията представи първия европейски закон в областта на климата в 100-дневен срок;
Комисията представи и Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и предложения за Европа без замърсяване;
В началото на 2020 г. предстои и представяне на План за инвестиции за устойчива Европа;
Комисията ще представи и стратегия за зелено финансиране, с цел допринасяне за финансирането от страна на частния сектор.

Финансиране на зеления преход и представяне на Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт
 

Планът за инвестиции за устойчива Европа ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро. Механизмът за справедлив преход ще помогне на най-засегнатите, като привлече съответните инвестиции и предложи пакет от финансова и практическа подкрепа на стойност най-малко 100 милиарда евро. 

14.01.

2020

04.03.

2020

Предложение за европейски законодателен акт за климата
 

Предложение за европейски законодателен акт за климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.

Приемане на европейската промишлена стратегия 
 

Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа, която определя редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори.

Пакетът за промишлената политика включва:

Нова промишлена стратегия 

Нова стратегия за малките и средни предприятия (МСП) 

Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители 

10.03.

2020