top of page
worm_1-01.png

ЗЕЛЕНИЯТ ПАКТ НА ЕВРОПА 

ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА ЕС 

Е ВСЕОБХВАТЕН ПЛАН

ПРЕДЛОЖЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА

КОМИСИЯ 

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

2019

КОЙТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НАПРАВИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) 

КЛИМАТИЧНО

НЕУТРАЛЕН ДО 2050 Г.

ПЛАНЪТ СЕ СТРЕМИ ДА ТРАНСФОРМИРА ИКОНОМИКАТА НА ЕС, НАМАЛЯВАЙКИ ЕМИСИИТЕ НА  

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ЗАЩИТАВАЙКИ 

И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАЙКИ УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗСТЕЖ.

worm2-01.png

Той обхваща широк набор от политически инициативи, включително инвестиции в чиста енергия, кръгова икономика, устойчиво селско стопанство и хранителни системи и защита на биологичното разнообразие. Зеленият пакт също така включва мерки за подкрепа на уязвимите общности и осигуряване на справедлив преход към по-устойчиво бъдеще. Крайната цел на Зеления пакт на ЕС е да създаде устойчиво и проспериращо общество, като същевременно запази планетата за бъдещите поколения.

Green Leaf Close Up

Зелената сделка на ЕС е важна и 

НАВРЕМЕННА 

 инициатива,

която е от голямо значение поради няколко причини:

1

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА:

Зеленият пакт на ЕС признава неотложната необходимост от справяне с изменението на климата и има за цел да направи ЕС лидер в намаляването на емисиите на парникови газове и насърчаването на устойчивото развитие. Изменението на климата е едно от най-значимите глобални предизвикателства и амбициозните цели и мерки на политиката на Зеления пакт на ЕС могат да помогнат за смекчаване на въздействието му.

2

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗТЕЖ

Политиките и инвестициите на Зеления пакт на ЕС имат за цел да създадат устойчив икономически растеж, предоставяйки нови възможности за бизнеса, работниците и потребителите, като същевременно намаляват въздействието на икономическата дейност върху околната среда. Чрез насърчаване на устойчивото развитие, Зеленият пакт на ЕС може да помогне за създаването на по-проспериращо и устойчиво общество.

3

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Зеленият пакт на ЕС признава значението на опазването на биоразнообразието и природните ресурси и включва мерки за насърчаване на устойчиво селско стопанство и хранителни системи, намаляване на замърсяването и опазване на естествените местообитания. Тези действия могат да помогнат за запазване на биоразнообразието и да гарантират дългосрочната устойчивост на екосистемите.

4

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Зеленият пакт на ЕС включва мерки за подкрепа на уязвимите общности и осигуряване на справедлив преход към по-устойчиво бъдеще. Зеленият пакт признава, че преходът към устойчива икономика трябва да бъде приобщаващ, като се гарантира, че никой не е изоставен.

ПРОМИШЛЕН ПЛАН 

В КОНТЕКСТА НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ 

Промишленият план на Зеления пакт е ключов компонент от по-широката стратегия на ЕС за Зеления пакт, която има за цел да трансформира икономиката на ЕС в устойчива и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Промишленият план, обявен през май 2021 г., има за цел да ускори прехода към зелена икономика чрез подкрепа на промишлените сектори на ЕС в усилията им да станат по-устойчиви и конкурентоспособни.
ПРОМОШЛЕНИЯТ ПЛАН
включва модернизацията и цифровизацията на европейските индустрии, както и разработването и внедряването на иновативни технологии и устойчиви производствени процеси. Планът включва мерки за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), засилване на стратегическата автономност на ЕС в критични сектори и насърчаване на равни условия в световната търговия.
Windmills

КЛЮЧОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН НА ЕС ВКЛЮЧВАТ

Подпомагане на иновациите и изследванията в ключови технологии, като изкуствен интелект, блокчейн и киберсигурност, за да се помогне на европейските предприятия да останат конкурентоспособни и да създадат нови възможности за растеж.
Copy of worm2-01_edited.png

Европейският зелен пакт е  новата стратегия за растеж

ПРОМИШЛЕНИЯТ ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ Е ПОДКРЕПЕН ОТ НАБОР ОТ ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ ПРЕХОДА КЪМ УСТОЙЧИВ И КОНКУРЕНТЕН ИНДУСТРИАЛЕН СЕКТОР. НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МЕРКИ ВКЛЮЧВАТ:

Европейски закон за климата

Европейският закон за климата, приет през април 2021 г., закрепва ангажимента на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г. и определя рамка за постигането на тази цел. Законът изисква от ЕС да намали емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и предоставя пътна карта за постигането на тази цел.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

City Center

Устойчива и неутрална икономика

Планът има за цел да ускори прехода към устойчива и неутрална по отношение на въглерода икономика чрез насърчаване на разработването и внедряването на нисковъглеродни технологии, подкрепа за устойчиви вериги на доставки и насърчаване на циркулярността и ефективност на ресурсите.

КЛЮЧОВИ ТЕМИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ФОКУСИРА ПЛАНЪТ

Solar Panels

Декарбонизация и енергийна ефективност

Една от основните теми на плана е декарбонизация на икономиката чрез намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в промишлените процеси.

ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНА

Petri Dishes

Научни

изследвания и иновации (RIAs)

ЕС финансира набор от проекти за научни изследвания и иновации в подкрепа на разработването на нови технологии и решения за прехода към устойчива икономика. Например програмата Хоризонт Европа финансира проекти, свързани с чиста енергия, кръгова икономика и устойчива мобилност.

ИНИЦИАТИВИ И ПРОГРАМИ НА ЕС В ПОДКРЕПА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

hub-horizon-europe.png
2a626ef5-7d42-4cab-9e6e-9480701d6e5a_edited.png
Fund_logo-01.png

ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

GREENDEAL_2-01.png
emissions_Mesa de trabajo 1.png

СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ЕС

Тези инициативи и програми са предназначени да подкрепят изпълнението на Промишления план на Зеления пакт чрез предоставяне на средства, финансиране и други форми на подкрепа за предприятия, изследователски организации и общности. Те демонстрират ангажимента на ЕС за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата икономика и се очаква да играят ключова роля в стимулирането на иновациите и напредъка към целите на Зеления пакт.

Copy of worm2-01_edited.png

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕДОСТАВЯ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ И ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ И ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА, НЕУТРАЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА ИКОНОМИКА

list1-01.png

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - ЕФРР е ключов източник на финансиране за регионално развитие в ЕС. Фондът подкрепя проекти, които насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, като същевременно допринасят за целите на Зеления пакт, като устойчив транспорт, енергийна ефективност и кръгова икономика.

1

list2-01.png

Европейски социален фонд (ЕСФ) - ЕСФ осигурява финансиране за подкрепа на заетостта и социалното включване в ЕС. Фондът подкрепя проекти, които помагат на хората да придобият нови умения и компетенции, необходими за прехода към устойчива икономика, като обучение по зелени технологии и устойчиво земеделие.

2

list3-01.png

3

Програма LIFE - Програмата LIFE е инструментът за финансиране на ЕС за действия в областта на околната среда и климата. Програмата предоставя финансиране за проекти, които допринасят за целите на Зеления пакт, като разработване и демонстриране на иновативни технологии и решения за намаляване на емисиите на парникови газове.

list4-01.png

4

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – ЕИБ предоставя финансиране и техническа помощ за подкрепа на устойчиви инвестиции и растеж в ЕС. Банката подкрепя широк набор от проекти, свързани със Зеления пакт, включително енергийна ефективност, възобновяема енергия, устойчив транспорт и кръгова икономика.

list4-01.png

5

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) – ЕИФ е дъщерно дружество на ЕИБ и предоставя финансиране и гаранции за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в ЕС. ЕИФ подкрепя МСП, които разработват иновативни решения за намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на ефективността на ресурсите и допринасяне за прехода към устойчива, неутрална по отношение на климата икономика.

В допълнение към финансирането, ЕС също така предоставя техническа помощ и експертен опит в подкрепа на изпълнението на Промишления план на Зеления пакт. Това включва предоставяне на съвети и насоки за разработване на политики, както и подкрепа за изследователски и иновационни дейности. ЕС също така работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, местните власти, бизнеса и гражданското общество, за да гарантира, че целите на Зеления пакт са ефективно изпълнени и постигнати.

ХРОНОЛОГИЯ

Декември 2019 г. - Европейската комисия представя Европейския зелен пакт, цялостен план за превръщането на ЕС в неутрален по отношение на климата до 2050 г.

line-01.png

Март 2020 г. – Европейската комисия публикува своята Промишлена стратегия за Европа, която включва Промишления план на Зеления пакт като ключов компонент.

line-01.png

Септември 2020 г. - Европейската комисия публикува своята Стратегия за вълна от обновяване, която има за цел да подобри енергийната ефективност на сградите и да намали вредните емисии.

line-01.png

Януари 2021 г. – Европейската комисия представя своя Механизъм за справедлив преход, който предоставя финансиране за подкрепа на прехода към неутрална по отношение на климата икономика, особено в региони, силно зависими от изкопаемите горива.

line-01.png

Юли 2021 г. – Европейската комисия предлага пакет от законодателство в областта на климата и енергетиката, включително пакета Fit for 55, в подкрепа на прилагането на Европейския закон за климата и Зеления пакт.

cube_41-01.png
cube_3-01.png
cube_2-01.png
cube_1-01.png

Юли 2020 г. – Европейската комисия представя своята Водородна стратегия, която е ключов компонент от Промишления план на Зеления пакт.

line-01.png

Декември 2020 г. – Европейската комисия представя своя План за действие за кръгова икономика, който има за цел да намали отпадъците и да насърчи устойчивото използване на ресурсите.

line-01.png

Април 2021 г. - Европейският парламент одобрява Европейския закон за климата, с който си поставя целта за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

line-01.png

Ноември 2021 г. – Европейската комисия представя своя План за действие относно критичните суровини, който има за цел да осигури сигурни и устойчиви доставки на критични суровини, необходими за прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

line-01.png
line-01.png

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

Промишленият план на Зеления пакт е развиваща се рамка, която се очаква да се развива и разширява през следващите години. Ето някои възможни бъдещи развития на плана:

Изпълнение на пакета Fit for 55 - Пакетът включва широк набор от мерки за намаляване на емисиите, увеличаване на производството на възобновяема енергия и насърчаване на използването на електрически превозни средства. Очаква се да има значително въздействие върху индустриите и предприятията в Европа и ще помогне за ускоряване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Разработване на плана за действие за кръговата икономика 2.0 - Европейската комисия посочи, че ще актуализира своя план за действие за кръговата икономика през 2022 г., за да насърчи допълнително устойчивото използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. Актуализираният план вероятно ще включва мерки за насърчаване на кръгови бизнес модели и кръгов продуктов дизайн.

Разширяване на Механизма за справедлив преход – Механизмът за справедлив преход стартира през януари 2021 г. в подкрепа на региони и общности, които са силно зависими от изкопаемите горива. Механизмът вероятно ще бъде разширен в бъдеще, за да осигури повече подкрепа за прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Повишен фокус върху устойчивите финанси – Европейската комисия превърна устойчивите финанси в ключов приоритет на Зеления пакт и въведе набор от мерки за насърчаване на устойчиви инвестиции и намаляване на риска от зелено промиване. Тази тенденция вероятно ще продължи и в бъдеще, като се очаква Комисията да предложи допълнителни мерки за насърчаване на устойчивото финансиране.

Укрепване на климатичната дипломация – Европейският съюз е един от водещите участници в глобалната климатична дипломация и активно насърчава прилагането на Парижкото споразумение. ЕС вероятно ще продължи усилията си да се ангажира с други държави и международни организации за насърчаване на амбициозни действия в областта на климата и подкрепа за изпълнението на Промишления план на Зеления пакт.

Official_Portrait_of_Ursula_von_der_Leyen.jpg
„Европейският зелен пакт е нашата нова стратегия за растеж – за растеж, който връща повече, отколкото отнема. Той показва как да трансформираме начина си на живот и работа, на производство и потребление, така че да живеем по-здравословно и да направим бизнеса си иновативен. Всички можем да участваме в прехода и всички можем да се възползваме от възможностите. Ще помогнем на нашата икономика да бъде по-устойчива и конкурентоспособна. Ще запазим нашата планета и ще помогнем на нашите хора да живеят по-добър живот.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия,

ПОДХОДЯЩИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Уебсайт на Европейската комисия относно Зелената сделка: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Европейско законодателство в областта на климата: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en

Програма Хоризонт Европа: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

Пакет за чиста енергия: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/clean-energy-package_en

План за действие на ЕС за кръгова икономика: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Европейска агенция по околна среда: https://www.eea.europa.eu/

Европейска агенция по химикали: https://echa.europa.eu/

Награда за европейска зелена столица: https://www.europeangreencapital.eu/

Европейска платформа за устойчиви градове: https://sustainablecities.eu/

bottom of page