КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Конференцията за бъдещето на Европа е поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще.

Конференцията е първата по рода си. Тя е важен общоевропейски демократичен процес с водени от гражданите дебати, които дават възможност на хората от цяла Европа да споделят идеите си и да спомогнат за оформянето на общото бъдеще. Тя се осъществява както чрез иновативна многоезична цифрова платформа, където всеки европеец може да споделя идеи, така и чрез национални и европейски граждански панели. Мненията се обсъждат на пленарните сесии на Конференцията. Конференцията предлага нов публичен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите относно редица ключови приоритети и предизвикателства.

Конференцията за бъдещето на Европа предоставя нови възможности за обсъждане на проблемите и приоритетите на Европа с гражданите ѝ. Предвижда се в нея  да участват граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза, като младите европейци  заемат централно място в оформянето на бъдещето на европейския проект. Конференцията е съвместна инициатива на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, действащи заедно с държавите – членки на Европейския Съюз

Working Together

КАК РАБОТИ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията за бъдещето на Европа ще използва подход „от долу нагоре“, насочен към гражданите, който да даде възможност на европейците да изразят очакванията си от Европейския съюз. Тя ще направи по-важна ролята на гражданите в оформянето на бъдещите политики и амбиции на Съюза, подобрявайки неговата устойчивост. Това ще бъде постигнато чрез множество свързани с конференцията събития и дебати, които ще се организират на различни места в Съюза, както и чрез интерактивна многоезична цифрова платформа.

Conference

Тези присъствени или виртуални събития с участието на гражданското общество и заинтересованите страни може да бъдат организирани на европейско, национално, международно и регионално ниво. Гражданското участие в тези събития следва да отразява многообразието на Европа.

На европейско ниво, европейските институции са ангажирани да организират панели на европейските граждани. В тях трябва да бъдат представени граждани с различен географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на образование. На младите хора трябва да се посветят специални събития, тъй като участието им е от съществено значение за гарантирането на дълготрайното въздействие на конференцията. Панелите следва да вземат предвид събраните в рамките на конференцията мнения и да ги обобщят на пленарното заседание на конференцията, формулирайки набор от препоръки, по които Съюзът да предприеме действия.

Всяка държава членка и институция може да организира допълнителни прояви в зависимост от националните или институционалните си характеристики и да допринесе за конференцията по други начини, например чрез национални граждански панели или тематични събития, на които се обсъждат събраните от различните панели мнения.

Данните от всички събития в рамките на конференцията ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани в хода на конференцията чрез многоезична цифрова платформа. На тази платформа гражданите ще могат да споделят идеите си и да изпращат информация онлайн. Конференцията ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския парламент, председателя на Съвета и председателя на Европейската Комисия

Предвидено е назначаването на изпълнителен съвет, който се състои от равен брой представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, като всяка институция ще има трима представители и до четирима наблюдатели. Изпълнителният съвет докладва редовно на съвместното председателство. Изпълнителният съвет ще отговаря за вземането на решения чрез консенсус относно дейността на конференцията, процесите и събитията, свързани с нея, проследяването на напредъка ѝ и подготовката за пленарните заседания, включително позициите на гражданите и следващите от тях действия.

Пленарното заседание на конференцията осигурява възможност за обсъждане на препоръките на националните и европейските граждански панели, групирани по теми, без резултатът от това обсъждане да се определя предварително и без обхватът на дебата да се свежда само до предварително определените области на политиката. Пленарното заседание на конференцията се провежда поне веднъж на всеки шест месеца и в него участват представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, както и представители на всички национални парламенти, на равни начала, и граждани. В заседанията участват и представители на Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, социалните партньори и гражданското общество. Върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност участва, когато се обсъжда международната роля на ЕС. Може да бъдат поканени и представители на основни заинтересовани страни. Изпълнителният съвет изготвя и публикува заключенията от пленарното заседание на конференцията.

ЦЕЛ НА  
КОНФЕРЕНЦИЯТА

Целта на Конференцията за бъдещето на Европа е да даде възможност на гражданите на Съюза  да изразят мнението си по важни за тях въпроси. Дискусиите ще обхванат освен всичко друго и следните теми:

изграждането на здрав континент

борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства

икономика в интерес на хората

социална справедливост, равенство и солидарност между поколенията

цифрова трансформация на Европа

европейски права и ценности, включително принципите на правовата държава

предизвикателствата, свързани с миграцията

сигурността

ролята на ЕС в света

демократичните основи на Съюза и начините за укрепване на демократичните процеси, които ръководят Европейския съюз

междуинституционални въпроси, свързани със способността на ЕС да постига приоритетните цели на политиката, като например по-доброто управление, прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, прилагането и изпълнението на достиженията на правото на ЕС и прозрачността

Обхватът на конференцията следва да отразява областите, в които Европейският съюз има компетентност да действа или в които действията на равнище ЕС биха донесли ползи на европейските граждани. Гражданите могат да повдигат и други важни за тях въпроси.

Конференцията се основава на приобщаване, откритост и прозрачност при зачитане на неприкосновеността на личния живот на хората и правилата за защита на личните данни на ЕС. Организираните на равнище ЕС панели на европейските граждани ще бъдат излъчвани, а подаваната през интернет информация и документацията ще бъдат достъпни на платформата

МНОГОЕЗИЧНА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Това е централното звено на Конференцията за бъдещето на Европа. Тук можете да споделяте идеите си, да намирате събития, да прочетете приноса от всички събития на конференцията и да проследявате напредъка на конференцията. Всичко това ще бъде възможно на 24-те официални езика на ЕС.

Можете да се свързвате с други хора, да разработвате идеи заедно с тях и да изразявате мнението си относно бъдещето на Европа. Целият принос към конференцията, включително от граждани, местни събития, панели на европейските граждани и пленарни заседания на конференцията, ще бъде събран и споделен.

Платформата е организирана около ключови теми за дебат и обсъждане (изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна икономика, социална справедливост и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; европейска демокрация; миграция; и образование, култура, младеж и спорт). Тези теми се допълват от „поле със свободен текст“, за да можете да споделяте идеи по допълнителни въпроси, които са от значение за Вас.

Чрез платформата можете да:

споделяте собствени идеи и да подкрепяте или коментирате идеите на другите на избран от Вас език. Така ще се създаде истински транснационален дебат, в който гражданите от цяла Европа могат да участват пряко

използвате достъп до карта на (цифрови, хибридни или присъствени) събития и да се регистрирате за участие

качвате информация  за организирани от Вас събития — като се придържате към основните принципи на конференцията и споделяте след това резултатите на платформата, за да разширите аудиторията на дебата

Роля на платформата в рамките на конференцията

Целта на многоезичната цифрова онлайн платформа е да се увеличи максимално участието, да се насърчи истинска европейска дискусия между гражданите и да се гарантира както достъпността, така и прозрачността на  конференцията за бъдещето на Европа

Тя е отворена за всички граждани, участници от публичния сектор (институции на ЕС, национални парламенти, местни органи и др.), както и за гражданското общество, независимо дали е общоевропейско или национално/местно. Насърчават се да участват възможно най-много и различни хора. Ще бъдат зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите и правилата на ЕС за защита на данните

Платформата улеснява направлявания от гражданите процес „отдолу нагоре“ и публичния достъп до всички резултати от събития. Тя ще гарантира, че дискусиите, провеждани в целия ЕС, ще бъдат чути от лицата, отговорни за вземането на решения в институциите на ЕС

Как да получите достъп до платформата

Всеки може да чете и разглежда идеите и събитията на платформата, но е необходима регистрация, за да можете да дадете своя принос (с идеи или събития). Ползвателите се регистрират чрез системата EU Login или могат да влязат чрез социалните мрежи

Uzrsula_edited.png

“Искам европейците да изградят бъдещето на нашия Съюз. Те трябва играят водеща и активна роля в определяне на нашите приоритети и нашето ниво на амбиция. Искам гражданите да имат тяхното мнение на Конференцията за бъдещето на Европа, което ще започне през 2020 г. и ще работи две години.”

 

Урсула фон дер Лайен,

Председател на Европейската комисия

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

d46909_be05055af84a49378c1bc06b5b8f7979_mv2.jpg

"Културното наследство в бъдещето на Европа"

уебинар

26.11.2021 
14:00ч.

Уебинарът се организира от г-жа Искра Михайлова - зам.председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент. Събитието ще се проведе изцяло онлайн през платформата ZOOM. Kонференцията е част от събитията свързани с "Конференцията за бъдещето на Европа" 

Кой ще участва?

82279635_1059073287761162_10840242548794

Искра Михайлова

Евродепутат, заместник председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент

orig-7575967245176435.jpg

Илхан Кючюк

Евродепутат, представител на Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа

АДончева.jpg

доц д-р Анета Дончева

Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

Преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

П Р О Г Р А М А

Искра Михайлова – зам.председател на групата Обнови Европа в Европейския Парламент

14:00ч.

14:10ч.

Илхан Кючюк - видео обращение

Евродепутат, представител на Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа

 

Анета Дончева –Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

Преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

14:20ч.

14:30

Дискусия - въпроси и отговори

Закриване на Конференцията - Искра Михайлова - заместник-председател на групата Обнови Европа

15:30ч. 

Организаторите си запазват правото да променят програмата

Искаш да участваш? Искаш да зададеш въпрос или просто да чуеш какво ще говорят другите ? Заяви своето участие тук:

Благодаря за Вашата регистрация! 

3255400.jpg