top of page
Graphic Shapes

Р ъ к о в о д с т в о

за достъп до финансиране по програми и инструментина Европейския съюз 2021-2027

       Настоящето Ръководство представя широкия спектър от програми за финансиране на Европейския съюз с подкрепата на новия бюджет за периода 2021-2027г. - Многогодишната финансова рамка и инструмента Next Generation EU. 
Ръководството ще ви помогне да намерите подходящото финансиране за вашите проектни идеи. То съдържа и линкове към съответните уебсайтове на програмите, както и допълнителни разяснения за всяка програма. 

 

     Бюджетът на ЕС съчетава ресурси на европейско равнище. Той допълва националните бюджети на държавите членки. Чрез него се финансират не само приоритетите на ЕС, а и големи инфраструктурни и научноизследователски проекти. Подпомага и финансирането на конкретни действия в отговор на предизвикателства, като пандемията от коронавирус, изменението на климата, цифровата трансформация.
Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. е в размер на 1,8 трилиона евро и се различава от предишните бюджети, тъй като има нови приоритети.

                         от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU ще се изразходват за:

  • научни изследвания и иновации чрез „Хоризонт Европа“;

  • справедливи климатични и цифрови преходи чрез Фонда за справедлив преход и програмата „Цифрова Европа“;

  • подготвеност, възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, Механизма за гражданска защита на ЕС (rescEU) и здравната програма EU4Health.

Untitled-5-01.png
number-0-01.png
Number_%-01.png
number-3-01.png
number-0-01.png
Number_%-01.png

 от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата

number_2-01.png
number-0-01.png
Number_%-01.png

от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат инвестирани в цифровата трансформация на ЕС. Тези средства ще способстват за повече инвестиции в суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност, задълбочени цифрови умения и по-широко използване на цифровите технологии в икономиката и обществото.

       През 2026 г. и 2027г. 10 % от годишните разходи в рамките на дългосрочния бюджет ще бъдат насочени към съхранението на биологичното разнообразие. Възстановяването на горите, почвите и влажните зони и създаването на зелени пространства в градовете ще допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата.

ЕС се стреми да увеличи инвестициите в области като научните изследвания и иновациите, цифровата трансформация, стратегическата инфраструктура и единния пазар, тъй като те ще бъдат от ключово значение за отключването на бъдещия растеж. Инвестициите ще спомогнат за справяне с общите предизвикателства като декарбонизацията и демографските промени и ще повишат конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия.

 

    Настоящето ръководство дава насоки преди всичко за програмите на Европейската комисия, които са на директно, централизирано управление. Значителна подкрепа се осигурява за бизнеса, включително стартъпи, малки и средни предприятия (МСП), организациите с нестопанска цел на гражданското общество, младите хора, научните изследователи, публичните органи и много други. 
 

     Ръководството предоставя базова, основна информация към коя програма да се насочите за финансиране на своя проект и как да кандидатствате успешно по нея. 

Основни стъпки при търсене на финансиране на проекти

Стъпка 1: Идентифицирайте подходящите програми и финансови инструменти

Необходимо е да потърсите отговор на три въпроса:

Кой може да кандидатства? 

Теми, дейности за финансиране по програмата: Кои дейности могат да получат финансиране?

Тип на финансирането: Какъв е вида финансиране?

Стъпка 2: Запознайте се със специфичните за поканата за кандидатстване документи

Изтеглете информационния пакет, включващ „ръководство“ с препоръки относно подготовката и подаването на предложенията. Може да използвате и специалния интерфейс за получаване на допълнителна информация (напр. функционална пощенска кутия, онлайн страница и т.н.).

Стъпка 3: Намерете партньори, когато е необходимо

Някои програми подкрепят трансгранични или трансевропейски проекти. За тази цел се нуждаете от партньори, установени в други държави, за да сформирате консорциум.  Много уебсайтове на програми или страници, на които е обявена конкретната покана, съдържат и раздел, в който потенциалните партньори могат да публикуват своята оферта или заявка.

Стъпка 4: Представете предложението в рамките на срока за кандидатстване

С подробна информация за представянето на предложения, подписване на споразумения, намиране на партньори можете да се запознаете с онлайн ръководството EU Funding & Tenders Online Manual за програмите на директно и индиректно финансиране 2021-2027г. om_en.pdf (europa.eu)

Търсене на партньори

Голяма част от финансираните от ЕС проекти включват сътрудничество между организации от различни страни от ЕС или асоциирани държави. Съществуват редица услуги за търсене, чрез които можете да намерите подходящи партньори.

Кой може да бъде партньор?

Всяка компания, организация или неправителствена организация може да бъде партньор, независимо от това къде се намира нейното седалище, при условие че е финансово жизнеспособна и квалифицирана да изпълнява задачите, посочени в предложението за проекта.

Трябва обаче да бъде представено доказателство за нейната оперативна и финансова способност да изпълнява задачи по проекта в рамките на предложението.

Търсене на партньори

Всеки кандидат е свободен сам да търси партньори, но съществуват и различни услуги за търсене на партньори, които могат да ви помогнат да намерите организации, желаещи да участват в предложения за проекти, или да публикувате свои собствени предложения за сътрудничество.

Порталът за възможности за финансиране и обществени поръчки съдържа информация за програмите, изпълнявани при пряко управление. Инструментът за търсене на партньори ще ви помогне да намерите партньори за вашия проект сред многото участници в предишни проекти на ЕС. Можете да избирате организации въз основа на техния профил или предишното им участие.

Можете да намерите информация и услуги за търсене на партньори в редица области, включително:

Enterprise Europe Network (europa.eu) — помага за установяване на връзки с международни партньори

Партньори в областта на образованието — търсене на партньори за финансиране от ЕС в областта на образованието

Основни стъпки

Видове финансиране

       Съществуват различни видове финансиране: безвъзмездни средства, финансови инструменти (заеми, гаранции и капиталови инструменти), субсидии, доверителни фондове, награди и обществени поръчки. Правилата за изпълнение за всички видове финансиране се уреждат от Финансовия регламент

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства представляват пряка финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз, предоставяна на бенефициенти. Безвъзмездните средства се основават на действително направените от бенефициентите разходи за извършване на съответните дейности. Резултатите от дейностите остават собственост на бенефициентите.

Финансови инструменти

Финансовите инструменти представляват мерки за финансова подкрепа, която се предоставя като допълнителна подкрепа от бюджета, за да се реализират конкретни цели на политиките на Европейския съюз. Те могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност могат да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства. Чрез финансовите инструменти могат да бъдат постигнати:

финансов ефект — умножаване на оскъдните бюджетни ресурси чрез привличане на частни и публични средства в подкрепа на целите на политиката на ЕС

политически ефект — стимулиране на субектите, на които е възложено изпълнението на дейности, и финансовите посредници да преследват целите на политиката на ЕС чрез съгласуване на интересите

институционален ефект — използване на експертния опит на участниците във веригата на изпълнение

Освен това тези инструменти, използвани в партньорство с публични и частни институции, помагат за преодоляване на пазарни дефекти при предоставянето на външно финансиране (например на малки и средни предприятия (МСП).

Доверителни фондове

Доверителен фонд е механизъм за обединено финансиране, при който няколко донори съвместно финансират дадено действие въз основа на договорени от тях цели и формати за отчитане. Всеки доверителен фонд на ЕС има свой ръководен орган, който взема решения относно използването на обединените ресурси. Даден доверителен фонд на ЕС действа колективно от името на Съюза и всички участващи във финансирането на фонда субекти.

Вижте повече информация за съществуващите доверителни фондове на ЕС и разпределението на средствата.

Награди

Наградите представляват финансови средства, предоставени като възнаграждение в рамките на конкурс. Чрез награди институциите на ЕС:

отличават забележителни постижения и работа

насърчават инвестиции – стимулиращите награди имат за цел насочване на инвестиции към определени области и се използват главно в рамките на програма „Хоризонт Европа"

Субсидии

Субсидиите са голяма част от финансирането, предоставяно от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който предлага например преки парични плащания на земеделските стопани, за да увеличат доходите си. Субсидиите също така имат за цел намаляване на икономическите и социалните различия в най-бедните региони на ЕС

Обществени поръчки

Обществените поръчки представляват възлагане от даден орган (институция на ЕС или местна администрация в държава членка) на извършването на услуги, доставки или строителни работи срещу заплащане. Има ясна разлика между обществени поръчки и безвъзмездни средства:

при обществените поръчки възлагащият орган получава срещу заплащане продукти или услуги, от които се нуждае

при безвъзмездните средства органът предоставя финансови средства за проект, осъществяван от външна организация, или директно на организацията, защото нейните дейности допринасят за целите на политиката на ЕС

Ако търсите възможности за участие в обществени поръчки, вижте обявленията за обществени поръчки

Видове финансиране

„ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ -
Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации

         Програма „Хоризонт Европа“ разполага с бюджет от 95,5 милиарда евро за периода 2021-2027 г. Бюджетът е разделен между 4 стълба и 15 компонента, с цел подкрепа на високи постижения в научната област, глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността, иновативна Европа, разширяване на участието и укрепване на Европейското научноизследователско пространство.

        „Хоризонт Европа“ се допълва от програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021-2025 г. Програмата на Евратом е насочена към научноизследователски дейности и  дейности по обучение в  ядрената област, при които се обръща особено внимание на постоянното подобряване на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, като също така се допълва постигането на целите на „Хоризонт Европа“. Програмата на Евратом разполага с бюджет от 1,4 милиарда евро за периода 2021— 2025 г., с който общият наличен бюджет за двете програми възлиза на 96,9 милиарда евро.

Как ще бъде инвестиран бюджетът?

       Бюджетът ще се използва за подкрепа на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз и асоциираните държави, като се изплаща директно на изследователи, новатори и научноизследователски институции в държавите членки и асоциираните държави. Финансирането ще се осъществява предимно чрез безвъзмездни средства. Подборът на проекти ще се извършва главно чрез открити покани за представяне на предложения, подбрани според високите постижения, въздействието, качеството и ефикасността на изпълнението.

       Няма фиксирано разпределение по държави или региони. Безвъзмездните средства по стълбове 1 и 3 ще бъдат предимно за единични бенефициенти (схеми с един бенефициент), докато безвъзмездните средства по стълб 2 ще бъдат основно за транснационални консорциуми.

        Програмата ще подкрепя също така инвестиции в европейски партньорства (до 50 % от бюджета на стълб 2), които представляват сътрудничество с държави членки или промишлеността в подкрепа на конкретни научноизследователски програми, и мисии (до 10 % от бюджета на стълб 2 за първите 3 години).

        Програмата е отворена към света и се насърчава участието на правни субекти, установени в трети държави, и международни организации въз основа на взаимните ползи и интересите на Съюза. Наред с това протича официалното асоцииране на редица държави към програмата. Финансовият принос на тези асоциирани държави в програмата ще бъде в съответствие с равнището им на участие в нея. Тези вноски увеличават бюджета на програмата, което дава възможност за по-големи инвестиции в научни изследвания и иновации.

Хоризонт Европа

Структура на „Хоризонт Европа"

Програмата е структурирана в 3 стълба:

Стълб I „Високи постижения в научната област“

Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ със следните 6 клъстера:

клъстер 1 „Здравеопазване“

клъстер 2 „Култура, творчество и приобщаващо общество“

клъстер 3 „Гражданска сигурност за обществото“

клъстер 4 „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“

клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“

Стълб III „Иновативна Европа“

Какво финансират шестте клъстера по стълб II?

Здравеопазване

Култура, творчество и приобщаващо общество:

„Демокрация и управление“, включително популизъм, журналистически стандарти, културна идентичност, социални медии, правосъдни системи

„Културно наследство"

„Социални и икономически трансформации“, включително образование, обучение, устойчивост, данъчно облагане, социална сигурност, жилища на достъпни цени