top of page
Stationary photo
Home

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

2023

Stationary photo

КАКВО Е ТОВА?

Екологичният и цифровият преход разкриват нови възможности за хората и икономиката на ЕС. Наличието на подходящи умения дава възможност на хората успешно да се адаптират спрямо промените на пазара на труда и да участват пълноценно в обществото и демократичния живот. Това ще гарантира, че никой няма да изостане и че икономическото възстановяване, както и екологичният и цифровият преход, ще са социално справедливи. Наличието на работна сила с търсени умения също допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на дружествата.

Понастоящем обаче повече от три четвърти от предприятията в ЕС съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения, а последните данни на Евростат сочат, че само 37 % от хората на възраст между 25-60 години редовно преминават обучения. Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Освен това още през 2021 г. 28 професии в сектори, вариращи от строителство и здравеопазване до инженерство и ИТ, са изпитвали недостиг на кадри, което показва нарастващо търсене както на висококвалифицирани, така и на нискоквалифицирани работници. Налице е също така слабо присъствие на жените в професиите и образованието, свързани с технологиите, като само 1 от 6 специалисти в областта на ИТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерните науки и математиката са жени.

 

За да се насърчи ученето през целия живот, държавите членки одобриха социалните цели на ЕС за 2030 г., според които най-малко 60 % от възрастните следва да участват в обучение всяка година, като вече представиха своя национален принос за постигането на тази цел. Това е важно и за постигане на целта за равнище на заетост от най-малко 78 % до 2030 г. В Цифровия компас за 2030 г. се определя целта на ЕС до 2030 г. най-малко 80 % от всички възрастни да притежават поне основни цифрови умения, а в ЕС да има 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ, и повече жени да бъдат насърчавани да заемат такива работни места.

Collage of Hands

Финансиране от ЕС и помощ за инвестиране в развитие на умения

Налице е значително финансиране от ЕС и техническа подкрепа за подпомагане на инвестициите на държавите членки в повишаване на квалификацията и преквалификация.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ +) с бюджет от над 99 милиарда евро за периода 2021—2027 г. е основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората.

Механизмът за възстановяване и устойчивост може да подкрепя реформите и инвестициите на държавите членки, включително в областта на уменията и работните места. В националните планове за възстановяване и устойчивост, одобрени до момента от Комисията и Съвета, около 20 % от социалните разходи са предназначени за „заетост и умения“.

580 милиона евро по програмата „Цифрова Европа“ за развитие на задълбочени цифрови умения. С нея се предоставя стратегическо финансиране и, наред с другото, се подкрепя развитието на резерв от висококвалифицирани експерти в областта на цифровите технологии, като същевременно се засилва сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, и заинтересованите страни в областта на цифровите умения и работни места.

„Хоризонт Европа“ предоставя подкрепа за уменията на изследователите, предприемачите и иноваторите, по-специално чрез своите действия „Мария Склодовска-Кюри“, Европейския съвет по иновациите и Европейския технологичен институт.

С бюджет от 26,2 милиарда евро „Еразъм +“ подкрепя, наред с другото, личностното и професионалното развитие на учащите, персонала и институциите в областта на професионалното образование и обучение чрез финансиране на дейности за мобилност и партньорства за сътрудничество в цяла Европа. Програмата също така финансира инициативата за мрежи от европейски университети, които са пионери в разработването на микроквалификации за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация.

Допълнителните програми, които могат да подкрепят развитието на умения, включват програмата InvestEU, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за разселени лица, Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход, Европейския корпус за солидарност, Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE), Модернизационния фонд, Инструмента за техническа подкрепа и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Развитието на умения е от изключително значение за Европейския съюз (ЕС), тъй като дава възможност на хората да допринасят за обществото, помага на предприятията да бъдат конкурентоспособни и иновативни и подкрепя икономическия растеж и социалното сближаване. Висококвалифицираната работна сила е от решаващо значение за задоволяване на развиващите се нужди на пазара на труда, който все повече се движи от цифровизацията, автоматизацията и глобализацията. Освен това, развиването на умения е от съществено значение за насърчаване на социалното включване и намаляване на неравенствата, тъй като предоставя възможности на хората за достъп до по-добри работни места, по-високи заплати и подобрен жизнен стандарт. ЕС призна значението на развиването на умения и приложи няколко инициативи и политики в подкрепа на ученето през целия живот и развитието на уменията, включително Европейската година на уменията 2023 г. ЕС също така си постави амбициозни цели за увеличаване на участието на възрастни в ученето през целия живот и за намаляване на броя на хората с ниско ниво на образование и умения. Тези усилия са от решаващо значение, за да се гарантира, че ЕС ще остане конкурентоспособен и издръжлив в един бързо променящ се свят и че всички хора имат възможност да реализират своя потенциал и да допринесат за обществото.

Image by Resul Mentes 🇹🇷

Инициативата Европейска година на уменията се фокусира върху няколко ключови теми, които са от решаващо значение за развитието на умения и компетенции в Европа.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза през 2022 г. председателят Фон дер Лайен предложи 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията, за да се засили конкурентоспособността ни, да се съсредоточат по-добре нашите инвестиции, да се сътрудничи с предприятията и да се намери съответствието между тези нужди и стремежите на хората, както и да се привлекат таланти към нашия континент. Предложението за Европейска година на уменията е посочено и в писмото за намеренията на Съюза като инициатива за 2023 г.

77%

20 милиона

60%

от предприятията в ЕС съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения

специалисти в областта на ИКТ трябва да бъдат наети в ЕС до 2030 г.

от хората на възраст между 25 и 60 години трябва да участват в обучение всяка година до 2030 г.

Banana and Rolling Pin

Основни цели

1

Насърчаване на развитието на уменията и ученето през целия живот: Инициативата има за цел да повиши осведомеността за важността на развитието на уменията и ученето през целия живот и да насърчи хората да поемат активна роля в развитието на собствените си умения.

Справяне с недостига на умения: Европейската година на уменията се стреми да се справи с недостига на умения, особено в ключови области като цифрови умения, зелени умения и предприемачество, като насърчава развитието на съответните умения и компетентности.

2

3

Подобряване на достъпа до обучение и образование: Инициативата има за цел да подобри достъпа до обучение и образование, особено за тези, които са изправени пред бариери пред участието, като жени, младежи и хора с увреждания.

Banana and Rolling Pin

4

Повишаване на заетостта: Европейската година на уменията се стреми да повиши заетостта чрез подобряване на качеството и уместността на образованието и обучението и насърчаване на признаването на уменията и квалификациите в цяла Европа.

5

Насърчаване на иновациите и производителността: Инициативата има за цел да стимулира иновациите и производителността чрез подпомагане на развитието на умения, които са от решаващо значение за успеха на бизнеса и индустриите, като цифрови умения и предприемачество.

6

Принос за икономическия растеж и социалното сближаване: Европейската година на уменията се стреми да допринесе за икономическия растеж и социалното сближаване чрез насърчаване на развитието на умения като ключов двигател на просперитета и социалния прогрес в Европа.

Европейската година на уменията — насърчаване на конкурентоспособността, участието и талантите

С Европейската година на уменията, в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и стопанските камари, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението и работниците и предприятията, Комисията предлага да се даде нов тласък на ученето през целия живот чрез: Насърчаване на повече и по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията, за да се използва пълният потенциал на европейската работна сила и да се помогне на хората да преминат от едно работно място на друго. Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, също посредством сътрудничество със социалните партньори и предприятията. Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване. Специално внимание ще бъде отделено на активизирането на повече хора на пазара на труда, по-специално на жените и младите хора, особено тези, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение. Привличане на хора от трети държави, разполагащи с уменията, необходими на ЕС, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилността и улесняване на признаването на квалификациите. За да се постигнат тези цели, Комисията ще насърчава възможностите за повишаване на квалификацията и за преквалификация, например чрез повишаване на осведомеността по отношение на съответните инициативи на ЕС, включително възможностите за финансиране от ЕС, в подкрепа на тяхното възприемане, изпълнение и реализация на място. В целия ЕС ще бъдат организирани също така прояви и кампании за повишаване на осведомеността, за да се подкрепи взаимното обучение на партньори в областта на повишаването на квалификацията и преквалификацията. Предложената година има за цел също така да спомогне за по-нататъшното разработване на инструменти за събиране на данни за уменията и да насърчи средствата и инструментите за по-голяма прозрачност и по-лесно признаване на квалификациите, включително квалификациите, получени извън ЕС. За да се гарантира координацията на съответните дейности на национално равнище, Комисията призовава държавите членки да назначат национален координатор за Европейската година на уменията.

Crafts Supplies

Ползи

Участието в Европейската година на уменията може да донесе редица ползи за отделни лица, предприятия и организации в Европа

  1. Повишаване на уменията и компетенциите: Участието в Европейската година на уменията може да предостави на хората достъп до обучение, образование и възможности за повишаване на уменията, което им позволява да подобрят своите умения и компетенции и да останат конкурентоспособни на пазара на труда.

  2.  Работа в мрежа и сътрудничество: Европейската година на уменията предоставя възможности за работа в мрежа и сътрудничество с други лица, фирми и организации в цяла Европа, което може да доведе до нови партньорства, сътрудничества и бизнес възможности.

  3. Достъп до финансиране и ресурси: Участието в Европейската година на уменията може да осигури достъп до финансиране и ресурси за обучение, образование и инициативи за развитие на умения, което може да бъде особено полезно за малките и средните предприятия.

  4. Подобрена пригодност за заетост: Повишаването на уменията и компетенциите може да подобри пригодността за заетост и перспективите за работа, като дава възможност на хората да си осигурят по-добре платена работа или да следват нова кариера.

  5. Подпомагане на бизнес растежа и иновациите: Развитието на умения и компетенции може да подпомогне бизнес растежа и иновациите, като позволи на бизнеса да прави иновации, да подобрява продуктивността и да се конкурира по-ефективно на световния пазар.

  6. Принос към устойчивото развитие: Развитието на зелени умения и компетенции може да допринесе за устойчивото развитие, като позволи на предприятията да преминат към по-устойчива и кръгова икономика, което е от решаващо значение за справяне с екологичните предизвикателства.

Като цяло участието в Европейската година на уменията може да донесе редица ползи за отделни лица, предприятия и организации и да допринесе за развитието на квалифицирана и конкурентоспособна работна сила в Европа.

Инициативи на ЕС в подкрепа на развитието на умения

Neat Desk
Yellow Diagonal Lines

За Европейската година на уменията можем да използваме множеството инициативи на ЕС, които вече са в ход, в подкрепа на уменията и да увеличим тяхното възприемане, включително чрез:

Европейската програма за умения

Европейската програма за умения е рамката за сътрудничество в областта на политиката на ЕС в сферата на уменията и ще продължи да помага на гражданите и предприятията да развиват повече и по-добри умения и да ги прилагат. Като част от Програмата за умения, в рамките на Пакта за умения досега са се присъединили над 700 организации и са създадени 12 широкомащабни партньорства в стратегически сектори с ангажименти за подпомагане на повишаването на квалификацията на максимум 6 милиона души.

Новата европейска иновационна програма

Новата европейска иновационна програма, приета през юли, предлага водеща инициатива и набор от действия за създаване на подходящи рамкови условия за нашите таланти.

Резерв на ЕС от таланти

Комисията предложи също така нови инициативи за справяне с недостига на умения в ЕС и за подобряване на сътрудничеството в областта на миграцията. Изграждането на резерв на ЕС от таланти и на партньорства в подкрепа на талантите с избрани трети партньори ще спомогне за постигането на съответствие между уменията на кандидатите за работа в Европа и нуждите на пазара на труда. Това е ключов търсен резултат в рамките на Новия пакт за миграцията и убежището.

Европейската стратегия за университетите

Европейската стратегия за университетите, приета през януари, предлага поредица от 50 действия, които са от ключово значение за развитието на висококачествени и ориентирани към бъдещето умения за широк кръг учащи се, включително учащи се през целия живот, за да могат те да се превърнат в хора с творческо и критично мислене, които решават проблемите, и в активни и отговорни граждани.

Европейската платформа за цифрови умения и работни места

Европейската платформа за цифрови умения и работни места е инициатива, стартирана в рамките на програмата „Механизъм за свързване на Европа“. Тя предлага информация и ресурси за цифровите умения, като например инструмент за самооценка на цифровите умения, както и възможности за обучение и финансиране.

Коалицията на ЕС за цифрови умения и работни места

Коалицията на ЕС за цифрови умения и работни места цели преодоляване на недостига на цифрови умения, като обединява държави членки, социални партньори, дружества, организации с нестопанска цел и доставчици на услуги в сферата на образованието с цел повишаване на осведомеността и насърчаване на организациите да предприемат различни действия за насърчаване на обучението в областта на цифровите умения, като например поемане на ангажимент за повишаване на цифровите умения.

КАК ДА ВЗЕМА УЧАСТИЕ?

Има няколко начина, по които отделни лица, фирми и организации могат да участват в Европейската година на уменията 2023. Посещавайте събития и дейности: Хората могат да участват в различни събития и дейности, организирани като част от Европейската година на уменията, като състезания за умения, работни срещи, семинари и панаири на професии. Участвайте в развитието на умения: Индивидите могат да участват в дейности за развитие на умения, като обучение, образование, чиракуване и програми за повишаване на уменията, за да подобрят своите умения и компетенции. Насърчаване на развитието на умения: Бизнесът и организациите могат да насърчават развитието на умения, като предоставят възможности за обучение и образование на своите служители и като си партнират с образователни институции и доставчици на обучение за разработване на нови програми. Споделяйте най-добри практики: Бизнесите и организациите могат да споделят най-добри практики и истории за успех, свързани с развитието на умения чрез онлайн общности, социални медии и други канали. Глас за промяна на политиките: Бизнесът, организациите и публичните фигури могат да се застъпят за промяна на политиките на местно, национално и европейско ниво, за да подкрепят развитието на умения и ученето през целия живот. Принос към научните изследвания и иновациите: Бизнесът и организациите могат да допринесат за научните изследвания и иновациите, свързани с развитието на умения, като участват в изследователски проекти, разработват нови технологии и насърчават иновациите на работното място. Подкрепете кампании за повишаване на осведомеността: Индивиди, фирми и организации могат да подкрепят кампании за повишаване на осведомеността, насочени към популяризиране на значението на развитието на умения и ученето през целия живот, като споделят информация и ресурси и като организират свои собствени събития и дейности. Като цяло има много начини за участие в Европейската година на уменията 2023 и всеки може да допринесе за насърчаване и подкрепа на развитието на умения и ученето през целия живот в Европа.

Европейската година на уменията 2023 ще включва набор от дейности и събития през цялата година, насочени към насърчаване и подкрепа на развитието на умения и ученето през целия живот в цяла Европа

Ето някои примери за дейности и събития, които се организират:

Състезания по умения: Поредица от състезания по умения ще бъдат организирани на регионално, национално и европейско ниво, демонстрирайки уменията и компетенциите на млади хора и професионалисти в различни области.

Инициативи за обучение и образование: Ще бъдат организирани набор от инициативи за обучение и образование, включително програми за повишаване на квалификацията и преквалификация, професионално обучение и чиракуване.

Работни срещи и семинари: Работни срещи и семинари ще бъдат организирани за обсъждане на ключови въпроси, свързани с развитието на умения, като цифрови умения, зелени умения и предприемачество.

Кариерни панаири и стажове: Ще бъдат организирани кариерни панаири и стажове, за да се свържат търсещите работа с работодателите и да се насърчи развитието на умения, които се търсят на пазара на труда.

Кампании за повишаване на осведомеността: Ще бъдат организирани кампании за повишаване на осведомеността, за да се популяризира значението на развитието на уменията и ученето през целия живот и да се насърчат хората да се възползват от възможностите, които им се предлагат.

Онлайн ресурси: Ще бъдат разработени набор от онлайн ресурси, включително модули за електронно обучение, цифрови инструменти за оценка и признаване на умения и онлайн общности за споделяне на най-добри практики и работа в мрежа.

Политически диалози: Политическите диалози ще бъдат организирани, за да съберат заинтересовани страни от публичния и частния сектор, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с развитието на уменията, и да идентифицират политически решения.

Ресурси

Ето някои полезни уебсайтове, свързани с Европейската година на уменията 2023:

1. Официален уебсайт на Европейската комисия - Европейска година на уменията 2023: https://ec.europa.eu/social/eys2023_en

2. Европейска фондация за обучение - Европейска година на уменията 2023: https://www.etf.europa.eu/en/european-year-skills-2023

3. Европейски център за развитие на професионалното обучение - Европейска година на уменията 2023: https://www.cedefop.europa.eu/en/events/european-year-skills-2023

4. Панорама на уменията на Европейския съюз - Европейска година на уменията 2023:

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/blog/european-year-skills-2023

5. Eurofound - Европейска година на уменията 2023: https://www.eurofound.europa.eu/tags/european-year-skills-2023

Доклади и публикации:

1. Европейска година на уменията - https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_bg

2. Европейски център за развитие на професионалното обучение – „Европейски индекс на уменията 2020“: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072

3. Панорама на уменията на Европейския съюз - „Управление на уменията в ЕС: подход на много нива и много заинтересовани страни“: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/publications/skills-governance-eu-multi-level -и-подход на множество заинтересовани страни

4. Европейска фондация за обучение – „Бъдещи умения в Европа: сценарии за 2030 г.“: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/etf_bg

5. Европейска агенция за специални нужди и приобщаващо образование – „Ключови компетенции за учене през целия живот: европейска референтна рамка“: https://www.european-agency.org/

7. Cedefop (2020). Европейски индекс на уменията 2020: ключови показатели за анализ на уменията и пазара на труда в ЕС: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072

 

Тези уебсайтове предоставят информация, ресурси и актуализации, свързани с Европейската година на уменията 2023 г., включително събития и дейности, политически инициативи, най-добри практики и изследвания относно развитието на умения и ученето през целия живот в Европа.

Най-значимите изказвания на Европейската комисия и Европейския парламент по темата

Тези изявления отразяват ангажимента на Европейската комисия и Европейския парламент за насърчаване на развитието на умения и ученето през целия живот като средство за насърчаване на икономическия и социален прогрес в Европа. Те също така подчертават значението на сътрудничеството и диалога между различни заинтересовани страни, включително правителства, предприятия и организации на гражданското общество, за справяне с предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на уменията.

Official_Portrait_of_Ursula_von_der_Leyen.jpg
„Ето защо трябва да инвестираме много повече в образованието и повишаването на квалификацията. Нуждаем се от по-добро сътрудничество с предприятията, защото те най-добре знаят от какво имат нужда. Трябва също така да съчетаем по-добре тези нужди с целите и желанията на самите търсещи работа лица по отношение на професионалното им развитие. Освен това искаме да привлечем по-целенасочено квалифицирани специалисти от чужбина, които да укрепят местните предприятия и растежа на Европа.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

bottom of page