top of page

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

защо

е важна?

2b07f62987e987d4e53e84aa8b963b83_edited.png

Енергийната ефективност е от голямо значение в Европа поради няколко причини. Първо, помага за намаляване на потреблението на енергия и свързаните с това разходи, което е от полза за домакинствата, бизнеса и правителствата. Второ, може да намали зависимостта от внос на енергия и да подобри енергийната сигурност. Трето, енергийната ефективност играе решаваща роля за намаляване на емисиите на парникови газове, спомагайки за смекчаване на изменението на климата и насърчавайки по-устойчиво бъдеще. И накрая, подобряването на енергийната ефективност може също така да помогне за създаването на нови работни места и да насърчи иновациите в енергийния сектор. Като цяло, енергийната ефективност се разглежда като ключова стратегия за постигане на по-устойчива, сигурна и просперираща Европа.

какво е енергийна ефективност и защо има значение ?

Енергийната ефективност е практиката да се използва по-малко енергия за изпълнение на същата задача или постигане на същото ниво на продукция. Това включва намаляване на количеството изразходвана енергия чрез използване на енергийно ефективни технологии и процеси, оптимизиране на потреблението на енергия и минимизиране на енергийните загуби.

Енергийната ефективност има значение поради няколко причини. Първо, помага за намаляване на потреблението на енергия и свързаните с това разходи. Това е особено важно за домакинствата и бизнеса, тъй като може да помогне за намаляване на сметките за енергия и подобряване на икономическата конкурентоспособност. На второ място, енергийната ефективност може да помогне за намаляване на зависимостта от вноса на енергия, като направи страните по-независими от гледна точка на енергията и намали излагането им на нестабилност на цените на енергията. Трето, енергийната ефективност играе решаваща роля за намаляване на емисиите на парникови газове, които са основна причина за изменението на климата. Чрез намаляване на потреблението на енергия можем да намалим количеството емитирани парникови газове, което помага за смекчаване на изменението на климата и насърчаване на по-устойчиво бъдеще.

Eнергийната ефективност е важна, защото помага за намаляване на потреблението на енергия, по-ниски разходи, подобряване на енергийната сигурност, смекчаване на изменението на климата и насърчаване на икономическата конкурентоспособност. Чрез възприемането на енергийно ефективни практики, технологии и процеси можем да постигнем тези ползи, като същевременно насърчаваме по-устойчиво и проспериращо бъдеще.

 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейският съюз (ЕС) си постави амбициозни цели за енергийна ефективност като част от усилията си за насърчаване на устойчивостта и смекчаване на изменението на климата. Основните цели включват:

20%

подобрение на енергийната ефективност до 2020 г.: ЕС цели да подобри своята енергийна ефективност с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Тази цел е част от общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г.

32,5%

подобрение на енергийната ефективност до 2030 г.: През 2018 г. ЕС увеличи целта си за енергийна ефективност до 32,5% подобрение до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Тази нова цел е част от общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г.

В допълнение към тези всеобхватни цели на ЕС, от отделните държави-членки също се изисква да определят свои собствени национални цели за енергийна ефективност. Тези цели варират в зависимост от потреблението на енергия във всяка страна и специфичните обстоятелства. За да постигне тези цели, ЕС въведе набор от мерки и политики, предназначени да насърчават енергийната ефективност, като Директивата за енергийните характеристики на сградите, Директивата за енергийната ефективност и Директивата за възобновяемата енергия. От държавите-членки се изисква също да разработят и прилагат свои собствени политики и мерки за постигане на националните си цели за енергийна ефективност. Тези политики и мерки могат да включват енергийни одити, финансови стимули и строителни разпоредби, наред с други.

 КАК СЕ ПОСТИГАТ ТЕЗИ ЦЕЛИ И КАКЪВ ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

ЕС и неговите държави-членки са постигнали значителен напредък в постигането на своите цели за енергийна ефективност през последните години. Ето някои примери за мерките, които са предприети за постигане на тези цели:

Директива за енергийните характеристики на сградите: Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите изисква от държавите-членки да установят минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите и да насърчават използването на енергийно ефективни технологии. Това доведе до значителни подобрения в енергийната ефективност на сградите в целия ЕС.

Директива за енергийна ефективност: Директивата на ЕС за енергийна ефективност определя задължителни цели за енергийни спестявания за държавите-членки с цел намаляване на потреблението на енергия с 20% до 2020 г. Държавите-членки са длъжни да прилагат набор от мерки за постигане на тези цели, включително енергийни одити, задължения за енергийна ефективност и финансови стимули.

Директива за енергия от възобновяеми източници: Директивата за енергия от възобновяеми източници на ЕС поставя цели за държавите-членки да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници в техния енергиен микс. Това спомогна за насърчаване на използването на чисти енергийни източници, които като цяло са по-енергийно ефективни от изкопаемите горива.

Национални планове за енергийна ефективност: От държавите-членки се изисква да разработят национални планове за енергийна ефективност, които очертават техните стратегии и мерки за постигане на техните национални цели за енергийна ефективност. Тези планове се актуализират редовно и се преразглеждат, за да се гарантира, че остават ефективни.

ЕС и неговите държави-членки постигнаха значителен напредък в подобряването на енергийната ефективност през последните години. Например между 2000 г. и 2018 г. потреблението на първична енергия в ЕС е намаляло с 10%, докато неговият БВП се е увеличил с 36%. ЕС също е на път да постигне целта си за енергийна ефективност до 2020 г. за 20% подобрение в сравнение с нивата от 1990 г. Все пак трябва да се направи повече, за да се постигнат по-амбициозните цели, поставени за 2030 г., и да се гарантира, че енергийната ефективност остава ключов приоритет в прехода към по-устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии.

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Описание на ключови политики и законодателство, насърчаващи енергийната ефективност в Европа. Има няколко ключови политики и законодателство, насърчаващи енергийната ефективност в Европа. Ето няколко примера:

Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD): EPBD изисква държавите-членки да установят минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите и да насърчават използването на енергийно ефективни технологии. Директивата също така изисква всички нови сгради да отговарят на минимални стандарти за енергийни характеристики и съществуващите сгради да бъдат подложени на енергиен одит и да бъдат модернизирани, за да се подобри тяхната енергийна ефективност, когато е необходимо.

Директива за енергийна ефективност (EED): EED определя задължителни цели за енергийни спестявания за държавите-членки с цел намаляване на потреблението на енергия с 20% до 2020 г. Директивата изисква от държавите-членки да прилагат набор от мерки за постигане на тези цели, включително енергийни одити , задължения за енергийна ефективност и финансови стимули.

Директива за енергия от възобновяеми източници (RED): RED определя цели за държавите-членки да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници в техния енергиен микс. Това спомогна за насърчаване на използването на чисти енергийни източници, които като цяло са по-енергийно ефективни от изкопаемите горива.

Директиви за енергийно етикетиране и екодизайн: Тези директиви изискват от производителите да предоставят информация за енергийната ефективност на своите продукти, като например уреди и осветление, и да подобрят енергийната ефективност на своите продукти чрез мерки за екодизайн.

Резерв за стабилност на пазара: Този инструмент на политиката беше въведен за справяне със свръхпредлагането на квоти за емисии в Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS), което доведе до ниски цени на въглеродните емисии, които не предоставиха силен стимул за компаниите да инвестират в мерки за енергийна ефективност. Чрез премахването на излишните квоти от пазара, Резервът за стабилност на пазара спомогна за увеличаване на цените на въглеродните емисии и стимулира компаниите да инвестират в мерки за енергийна ефективност.

Tези политики и законодателство играят ключова роля в насърчаването на енергийната ефективност в Европа чрез определяне на цели, установяване на стандарти и стимулиране на енергийно ефективни практики и технологии. Чрез подобряване на енергийната ефективност Европа може да намали своите емисии на парникови газове, да подобри енергийната сигурност и да спести разходи за бизнеса и домакинствата.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

Ето някои примери за енергийно ефективни мерки, които фирмите и физическите лица могат да предприемат:

Сменете старите си електроуреди до енергийно ефективни такива: Замяната на стари, неефективни уреди с енергийно ефективни модели може значително да намали потреблението на енергия и да спести пари от сметки за енергия.

Hladilnik-01.png

Изолирайте сградите: Правилната изолация на стени, покриви и подове може да намали количеството загубена или получена топлина от сградата, което я прави по-удобна и енергийно ефективна.

Wavy_Cst-01_Single-10 [Converted]-01.png

Инвестирайте в технологии за възобновяема енергия: Слънчевите панели, вятърните турбини и други технологии за възобновяема енергия могат да генерират чиста, възобновяема енергия и да намалят зависимостта от изкопаеми горива.

panels-01.png

Използвайте енергийно ефективно осветление: Замяната на традиционни крушки с нажежаема жичка с LED или CFL крушки може значително да намали консумацията на енергия и да спести пари от сметки за осветление.

Внедряване на системи за енергиен мениджмънт: Бизнесът може да използва системи за енергиен мениджмънт, за да наблюдава и контролира консумацията на енергия, да идентифицира неефективността и да оптимизира използването на енергия.

Lubb22-01.png


Намалете консумацията на енергия в режим на готовност: Изключването на уреди и електроника, когато не се използват, или използването на интелигентни разклонители може да помогне за намаляване на консумацията на енергия в режим на готовност и да спести пари от сметки за енергия.

Провеждане на енергийни одити: Енергийните одити могат да помогнат на предприятията и физическите лица да идентифицират области на разхищение на енергия и неефективност и да разработят стратегии за справяне с тях.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В европейските страни и България има различни финансови стимули за насърчаване на енергийно ефективното поведение. Ето няколко примера:

Данъчни кредити: Много европейски държави предлагат данъчни кредити на фирми и физически лица, които инвестират в енергийно ефективни мерки, като надграждане до енергийно ефективни уреди, поставяне на изолация или възприемане на технологии за възобновяема енергия.

Безвъзмездни средства и субсидии: Правителствата и други организации в Европа и България предлагат безвъзмездни средства и субсидии на фирми и физически лица за енергийно ефективни проекти, като енергийно ефективни надстройки на сгради или инсталации за възобновяема енергия.

 

jar_money-01.png
hand_money-01.png

Енергийно ефективно финансиране: Някои европейски държави предлагат опции за финансиране, специално предназначени за енергийно ефективни проекти, като енергийно ефективни ипотеки или заеми.Преференциални тарифи: Преференциалните цени са финансови стимули, които плащат на предприятия и физически лица за възобновяемата енергия, която генерират и подават обратно в мрежата.

Зелени сертификати: В някои европейски страни фирмите и физическите лица могат да получат зелени сертификати за генериране на възобновяема енергия, които след това могат да бъдат продадени на други компании, които искат да постигнат своите цели за възобновяема енергия.Сертификати за енергийни спестявания: Някои страни са въвели схеми за сертификати за енергийни спестявания, които възнаграждават фирми и физически лица за постигане на енергийни спестявания чрез енергийно ефективни мерки.Струва си да се отбележи, че наличността и спецификата на тези стимули могат да варират според държавата и региона и може да се променят с времето. Важно е да проучите конкретните стимули, налични във вашия район, и да се консултирате с квалифициран специалист, за да определите най-добрия курс на действие за вашия енергийно ефективен проект.

Abstract Surface

РОЛЯТА НА БИЗНЕСА 

Бизнеса може да изиграе значителна роля в насърчаването на енергийната ефективност чрез прилагане на различни мерки, които могат да намалят потреблението на енергия и въглеродния отпечатък. Ето няколко начина, по които фирмите могат да насърчават енергийната ефективност:

Woman.png
Bubble-01.png
workers-01.png

АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ:

Ангажираност на служителите: Предприятията могат да насърчат служителите да възприемат енергийно ефективно поведение, като изключване на светлините и компютрите, когато не се използват, и насърчаване на обществения транспорт, колоездене или ходене до работа.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ НАДСТРОЙКИ НА СГРАДИ

buildings-01.png

Предприятията могат да модернизират своите сгради с енергийно ефективно осветление, изолация, прозорци и системи за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), за да намалят потреблението на енергия и да спестят пари от сметки за енергия.

Oudits-01.png

ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ: 

Провеждането на енергийни одити може да помогне на предприятията да идентифицират области, където могат да намалят потреблението на енергия и да спестят пари от разходи за енергия. Тези одити могат да се извършват от професионалисти трети страни, които са специализирани в енергийната ефективност.

Oudits-01.png

УСТОЙЧИВО СНАБДЯВАНЕ

Чрез снабдяването с енергийно ефективни продукти и услуги предприятията могат да намалят потреблението на енергия и да подкрепят развитието на устойчива икономика.

Oudits-01.png

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ:

Бизнесът може да инсталира системи за възобновяема енергия, като слънчеви панели или вятърни турбини, за да генерира собствена чиста енергия и да намали зависимостта си от изкопаеми горива.

ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

google-logo-png-google-icon-logo-png-transparent-svg-vector-bie-supply-14.png

GOOGLE Inc

Технологичният гигант е приложил няколко мерки за подобряване на енергийната ефективност, включително използване на възобновяеми енергийни източници и използване на AI за оптимизиране на своите центрове за данни.

58f373b3a4fa116215a92405.png

IKEA

Търговецът на мебели се е ангажирал да стане 100% възобновяем до 2024 г. и е инвестирал във вятърни и слънчеви проекти, за да постигне тази цел. Освен това предлага енергийно ефективни продукти и услуги на клиентите.

Siemens-logo.svg.png

SIEMENS

Siemens е внедрил различни енергийно ефективни мерки в техните съоръжения, като модернизиране на осветителните системи, инсталиране на енергийно ефективни двигатели и оптимизиране на системите за отопление и охлаждане. Това доведе до значителни икономии на енергия и намалени въглеродни емисии.

MI_dublin_city_ha_penny_south_view_Getty.jpg

ГРАДСКИ СЪВЕТ НА ДЪБЛИН

Градският съвет на Дъблин е приложил програма за енергийна ефективност за обновяване на социални жилища, която включва модернизиране на изолацията, прозорците и отоплителните системи. Това доведе до значителни икономии на енергия и подобрени условия на живот на жителите.

Vienna

ВИЕНА

Градът е приложил набор от енергийно ефективни мерки, като използване на централно отопление, насърчаване на обществения транспорт и преоборудване на обществени сгради, което води до 30% намаление на емисиите на парникови газове от 1990 г. насам.

European Parliament

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент е приложил различни енергийно ефективни мерки в своите сгради, като инсталиране на LED осветление и оптимизиране на системите за отопление и охлаждане. Това доведе до значителни икономии на енергия и намалени въглеродни емисии.

85332.jpg

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И МЕДИА

  1. Европейска комисия - Енергийна ефективност: Този уебсайт предоставя информация за политиките и законодателството на ЕС за енергийна ефективност, както и ресурси и инструменти, които да помогнат на бизнеса и хората да подобрят енергийната ефективност. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en

  2. Директива за енергийна ефективност: Тази директива определя целите и изискванията за енергийна ефективност на ЕС за големи предприятия, публични органи и държави-членки. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive_en

  3. Енергийно етикетиране: Този уебсайт предоставя информация относно изискванията за енергийно етикетиране на уреди, осветителни продукти и други продукти, които консумират енергия, както и насоки как да четете и тълкувате енергийните етикети. https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-standards/energy-label-and-ecodesign/energy-labels_en

  4. Директива за енергийните характеристики на сградите: Тази директива определя изискванията на ЕС за сертификати за енергийни характеристики на сгради, както и минимални стандарти за енергийни характеристики за нови и съществуващи сгради. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings_en

  5. Финансиране за енергийна ефективност: Този уебсайт предоставя информация относно възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност, включително грантове, заеми и други форми на финансова подкрепа. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency_en

  6. ИЗГРАЖДАНЕ: Тази платформа предоставя информация, инструменти и ресурси за енергийно ефективни сгради и ремонти, включително казуси, най-добри практики и технически насоки. https://www.buildup.eu/en

  7. SEAI Energy Hub: Този уебсайт предоставя информация и ресурси за енергийна ефективност за фирми и физически лица в Ирландия, включително насоки за енергийни одити, възможности за финансиране и най-добри практики. https://www.seai.ie/energy-hub/

close-up-book-paper-with-white-background.jpg

НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Директива за енергийна ефективност: Правната рамка на Европейския съюз за енергийна ефективност. Достъпно на https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive_en

Energy Efficiency 2020: годишният доклад на IEA за глобалните тенденции и развитие на енергийната ефективност. Достъпно на:  https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020

Бизнес аргумент за енергийна ефективност: Доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), който обяснява как енергийната ефективност може да намали разходите и да повиши конкурентоспособността. Налично на https://www.iea.org/reports/the-business-case-for-energy-efficiency

Доклад за пазара на енергийна ефективност за 2020 г.: Доклад на Международната агенция по енергетика (IEA), който предоставя преглед на глобалния пазар на енергийна ефективност и неговия потенциал. Достъпно на https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020

Политики и показатели за енергийна ефективност за ЕС: Доклад на Европейската комисия, който предоставя преглед на политиките на ЕС за енергийна ефективност и тяхното въздействие. Достъпно на https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0f1fc885-8bce-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en

Енергийна ефективност в сгради: Доклад на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), който предоставя преглед на най-добрите практики и политики за подобряване на енергийната ефективност в сградите. Налично на https://www.unep.org/resources/report/energy-efficiency-buildings

Енергийна ефективност: Окончателното ръководство: Изчерпателно ръководство за енергийна ефективност в сгради, обхващащо теми като проектиране на сгради, управление на енергията и възобновяема енергия. Налично на https://www.buildings.com/resources/white-papers/details/articleid/18909/title/energy-efficiency-the-definitive-guide

close-up-book-paper-with-white-background_edited.jpg

НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Official_Portrait_of_Ursula_von_der_Leyen.jpg
„Енергийната ефективност е в основата на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на дела на възобновяемата енергия.“

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

bottom of page