top of page
13010012.jpg

Чехия

CHARANZOVA Dita.png

CHARANZOVÁ

Dita

Партия: ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • Бюро на ЕП, член

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател на ЕП

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, координатор, член

 • Комисия по международна търговия, заместващ член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация за връзки с Меркосур, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

DLABAJOVA Martina.png

DLABAJOVÁ
Martina

Партия: : ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по бюджетен контрол, заместник-председател, заместник-координатор

 • Комисия по бюджети, заместващ член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, координатор, член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Южна Африка, заместващ член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

HLAVACEK Martin.png

HLAVÁČEK

Martin

Партия: ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

     

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместник-координатор, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

 • Комисия по рибно стопанство, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместник-председател

KOVARIK Ondrej.png

KOVAŘÍK

Ondřej

Партия: ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Комсия по транспорт и туризъм, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместващ член

 • Делегация за връзки с Канада, член

KNOTEK Ondrej.png

KNOTEK

Ondřej

Партия: : ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, координатор, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, член

 

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, заместващ член

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, член

MAXOVA Radka.png

MAXOVÁ

Radka

Партия: ANO 2011

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

           

 • Комисия по култура и образование, заместващ член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместващ член

bottom of page