ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИ

Съветът на председателите на комисии е политическият орган на Европейския парламент, имащ за цел подобряване на сътрудничеството между отделните парламентарни комисии.

Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и временни комисии и избира свой председател. Съветът на председателите на комисии заседава по принцип веднъж месечно в Страсбург, по време на пленарните заседания.

 Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

Освен това той може да дава становища на Председателския съвет при спор за компетентност между две комисии.

Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube