КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ /REGI/

    Комисията по регионално развитие (REGI) отговаря в рамките на Европейския парламент за постигане на целите на Съюза в областта на регионалното развитие и политиката на сближаване. Tя се състои от 43 членове. Председателят отговаря за управлението на всички аспекти от работата на комисията: той се подпомага от четирима заместник-председатели. Комисията работи в тясно сътрудничество със Съвета, Европейската комисия, Комитета на регионите, организациите за междурегионално сът-рудничество и местните и регионалните органи на властта с цел създаване на нормативна уредба за регионалното развитие и политиката на сближаване, включително градското измерение. 
    Комисията по регионално развитие отговаря за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза, както и за координацията на структурните инструменти на ЕС. Финансирането по линия на политиката на сближаване е мощен инвестиционен механизъм, който допринася за заетостта и за растежа в Европа. То e един от основните инструменти на разположение на Съюза и на държавите членки, за да се даде нов тласък на европейската икономика през периода 2014 – 2020 г. и след това. 
    В рамките на политиката на сближаване ролята на градовете е ясно определена като двигател на растежа и на създаването на работни места. Това предполага ангажираност на европейско равнище в областта на градската политика, тъй като политиката на сближаване е един от основните инструменти за създаване на по-голяма конкурентоспособност на европейските градове. 
    Част от отговорностите на REGI са свързани с функционирането и развитието на политиката на ЕС в областта на регионалното развитие и сближаването и в най-отдалечените региони и острови, както и с трансграничното и между-регионално сътрудничество.
    На последно място, важно е да се увеличи единодействието и взаимното допълване на регионалната политика с останалите политики на Съюза с цел да се гарантира най-ефективното и ефикасно инвестиране на публични средства. Комисията по регионално развитие отговаря за оценката на въздействието на други политики на ЕС върху икономическото и социалното сближаване.

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube