top of page

Информационна кампания относно "Европейският зелен пакт"


Бих искала да насоча вниманието ви към още една от големите теми на ЕС в последните години. "Зелената сделка на Европа" се отнася за широк план на Европейския съюз (ЕС), целящ превръщането на ЕС в първия климатично-нулев континент до 2050 г. Това амбициозно стратегическо усилие цели да промени начина, по който европейската икономика функционира и да направи икономическия растеж, социалната справедливост и опазването на околната среда взаимосъвместими. Някои важни аспекти на Зелената сделка включват:

  • Достигане до нулеви емисии

  • Подкрепа на чистите технологии

  • Циркуларна икономика

  • Справедливост и социален аспект

  • Зелен пакт за справедливост

  • Зелени инвестиции

Този подход обхваща различни сфери, от енергетиката и индустрията до транспорта и образованието, с цел интегрирано и координирано действие. Зелената сделка на Европа представлява стратегия, която обединява усилията на ЕС и неговите членове в посока на устойчиво икономическо развитие.


Промишленият план на Зеления пакт е ключов компонент от по-широката стратегия на ЕС за Зелената сделка. Промишленият план, обявен през май 2021 г., има за цел да ускори прехода към зелена икономика чрез подкрепа на промишлените сектори на ЕС в усилията им да станат по-устойчиви и конкурентоспособни чрез модернизация и цифровизация както и чрез разработването и внедряването на иновативни технологии и устойчиви производствени процеси. Планът включва мерки за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), засилване на стратегическата автономност на ЕС в критични сектори и насърчаване на равни условия в световната търговия.


През март 2020 г., Европейската комисия публикува своя стратегически документ "Пътната карта за Зелената сделка", който обобщава основните действия и цели, които следва да бъдат предприети в различни области. Този документ дава обща картина на амбициите и плановете на ЕС за постигане на климатична нулева емисия до 2050 г.


В контекста на Зелената сделка на Европа, декарбонизацията е ключов принцип и цел, които се отнасят до същественото намаляване или дори изцяло премахване на емисиите на парникови газове, предизвикани от човешката дейност, особено от изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ.


Зеленият пакт се стреми да гарантира социална справедливост чрез включване на социални критерии и инструменти в различни инициативи. Принципът за справедлив преход (Just Transition) се фокусира върху осигуряването на подкрепа за работници и общности, които биха могли да бъдат засегнати от промените в икономиката, свързани с намаляването на използването на изкопаеми горива и прехода към чисти технологии. Този подход има за цел да предотврати социалните и икономически удари в тези области. Зеленият пакт насърчава създаването на нови работни места в области като възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгова икономика и екологични технологии. Това включва обучение за нови умения и подкрепа за общности, които са по-уязвими към промените.


Зеленият пакт на Европа има глобални аспекти и обвързването му с останалия свят е важен компонент от стратегията на Европейския съюз за справяне с предизвикателствата на изменението на климата и устойчивото икономическо развитие. Той утвърждава ролята на Европейския съюз като лидер в глобалните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове. Този ангажимент създава възможност за ЕС да влияе на глобалната климатична арена и да подтикне други държави да следват подобен път. Поставя се акцент върху сътрудничеството в областта на науката и иновациите, което включва обмен на знания и технологии с други държави. Този подход подкрепя глобалното участие в разработката на чисти и устойчиви технологии.


Обвързването на Зеления пакт с глобалния свят подчертава необходимостта от съвместни действия и сътрудничество между различни страни за постигане на общата цел за устойчиво бъдеще.

Comments


bottom of page