top of page

Информационна кампания относно визията „Устойчива Европа“

В последния месец на тази година бих искала да ви запозная с визията за устойчиво развитие на Европейския съюз, която включва стратегически цели и принципи за постигане на равновесие между икономическия растеж, социалното благополучие и опазването на околната среда. Тази идея има за цел да създаде регион, където хората живеят в съгласие с природата и се наслаждават на високо качество на живот.


Визията „Устойчива Европа“ е основана на принципите за устойчив разтеж, като взема предвид баланса между икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието. Тя се осъществява чрез реализация на стратегии и мерки, както и чрез активната роля на институциите на ЕС, националните правителства и обществените организации.


Визията „Устойчива Европа“ и климатът са неразделни части от стремежа на Европейския съюз към устойчиво бъдеще. Визията "Устойчива Европа" има за цел да постигне устойчиво развитие в Европейския съюз, което означава баланс между икономическия растеж, социалното благополучие и опазването на околната среда. Тя признава, че растежът и благоденствието на обществото трябва да бъдат насочени към постигане на устойчивост на дългосрочна основа.


Устойчивата икономика е един от ключовите стълбове на стратегията за устойчивост в Европа. Тя има за цел да поддържа стабилността и растежа на икономиката на дългосрочна основа. Това включва създаване на работни места, насърчаване на иновациите и подкрепа на конкурентоспособността на бизнесите. Устойчивата икономика се стреми да гарантира, че икономическият растеж не причинява прекомерна екологична натовареност. Тя насърчава прехода към по-екологосъобразни производствени методи и технологии, които намаляват негативните въздействия върху околната среда, включително намаляване на въглеродните емисии и опазване на биоразнообразието, за да се постигне равновесно развитие, което осигурява благополучие и благосъстояние за текущите и бъдещите поколения.


Има тясна връзка между визията за „Устойчива Европа“ и концепцията на кръговата икономика. Както „Устойчива Европа“, така и кръговата икономика насърчават интегриран подход, който обединява икономическите, социалните и екологичните аспекти на устойчивостта. Този подход цели да съчетае процъфтяването на икономиката с уважение към природата и благополучието на обществото. Така че, визията за „Устойчива Европа“ и кръговата икономика са съответно стратегически и икономически модели, които се допълват и подкрепят, за да се постигне устойчиво и интелигентно бъдеще за Европа и света.


И като заключение бих искала да обърна внимание как може всеки от нас да допринесе за постигането на визията „Устойчива Европа“? Обикновеният европейски гражданин може да предприеме редица прости, но важни стъпки, за да подпомогне създаването на по-устойчива Европа. Сред тях са:

  • Инсталиране на енергийно ефективни уреди и изолация на дома може да намали енергийната консумация и сметките за електроенергия и отопление;

  • Използването на обществения транспорт, велосипеди или споделени автомобили може да намали емисиите от личния транспорт и да намали замърсяването на въздуха;

  • Рециклирането на отпадъците и намаляването на излишните опаковки помагат за намаляване на отпадъците;

  • Изборът на продукти, които са произведени по устойчив начин и с по-ниска екологична следа, може да насърчи устойчивите практики в производството;

  • Предпочитането на местно произведени храни и продукти може да насърчи устойчивите практики в земеделието и производството.

Информационната кампания се осъществява с подкрепата на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент.Comentarios


bottom of page