top of page

MEDIA CENTER

Here you can find various information materials that I have used in various conferences and participations. 

Construction Sites

ВЪЛНА ОТ САНИРАНЕ

На 14 Октомври 2020 г. Европейската комисия пуликува  своята Стратегия за Вълна на саниране.

Целта е  за следващите 10 години, до 2030г., да се удвои процентът на санираните сгради на територията на ЕС за по-висока енергийна и ресурсна ефективност.

RENOVATION WAVE

On October 14, 2020, the European Commission published its Remedial Wave Strategy.

The goal is for the next 10 years, until 2030, to double the percentage of renovated buildings on the territory of the EU for higher energy and resource efficiency.

Barley Fields

ПОДГОТВЕНИ ЗА 55

Европейският съюз си поставя амбициозни цели за постигане на намаляване на вредните за климата и здравето на хората емисии и същевременно за растеж на европейската икономика. 

FIT FOR 55

The European Union sets ambitious goals for achieving a reduction in emissions harmful to the climate and human health, and at the same time for the growth of the European economy.

NEB_BG.jpg

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

„Новият европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия.Основната идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции да изпълни задачите на Европейския зелен пакт, за да постигне целта за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно на нашия континент.

The "New European Bauhaus" is an ecological, economic and cultural project of the European Commission. The main idea is, through a combination of design, sustainability, accessibility and investment, to fulfill the tasks of the European Green Deal to achieve the goal of zero carbon emissions as soon as possible and most effectively on our continent.

NEW EUROPEAN BAUHAUS

Solar Energy

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Това е процесът на намаляване на потреблението на енергия от инфраструктурата, съоръженията, сградите, машините, устройствата, продуктите, услугите, дейностите и транспорта. Енергийната ефективност може да намали разходите, да подобри конкурентоспособността, да намали въздействието върху околната среда и да подобри качеството на живот.

ENERGY EFFICIENT

It is the process of reducing the energy consumption of infrastructure, facilities, buildings, machines, devices, products, services, activities and transport. Energy efficiency can reduce costs, improve competitiveness, reduce environmental impact and improve quality of life.

bottom of page