ЗАМЕСТВАЩ ЧЛЕН В КОМИСЯТА

ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ НА 

ХРАНИТЕ /ENVI/

Kомисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) отговаря за широк кръг от области на политиката, включително управлението  на отпадъците и ресурсите, качеството на въздуха и водата и опазването на биологичното разнообразиe. Борбата срещу изменението на климата е в центъра на работата на Комисията. Това стои на първо място в дневния ред на този законодателен орган, тъй като работата напредва по важни предложения, включително преразглеждането на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), намаляването на емисиите на парникови газове между държавите-членки на ЕС и използването на земята, промените в земеползването и горското стопанство. Комисията отговаря за международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда, възстановяването на щетите, нанесени на околната среда, както и гражданската защита. Обект на дейността на Комисията са и отношенията с Европейската агенция за околна среда, Европейската агенция по химикалите. Комисията се занимава с функционирането и развитието на политиката  на ЕС в областта на общественото здраве. По-специално здравните аспекти на биологичния тероризъм, мерки спрямо фармацевтичните и козметичните продукти. ENVI работи в сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.
Kомисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните също се ангажира да предложи европейски решения на въпросите, свързани с безопасността на храните, засягащи европейските граждани. По-конкретно тя отговаря за въпроси, свързани с етикирането и безопасността на храните,  ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за  човешкото здраве, проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве.  Комисията отговаря и за Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube