top of page
LINES-01.png

презентации и видео материали

Тук можете да намерите различни информационни материали, които съм използвала в мои конференции и участия.

европейска година на уменията(2023)

Придобиването на знания и умения е от изключително значение за Европейския съюз, тъй като дава възможност да се засили конкурентоспособността, да се сътрудничи с предприятията и да се намери баланс между техните нужди и стремежите на хората, така че да се гарантира, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда. Също така да се привлекат към нашия континент хора от трети държави, разполагащи с умения и таланти, необходими на ЕС.

устойчива европа

Визията „Устойчива Европа“ е основана на принципите за устойчив разтеж, като взема предвид баланса между икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието. Тя се осъществява чрез реализация на стратегии и мерки, както и чрез активната роля на институциите на ЕС, националните правителства и обществените организации.

нов европейски баухаус, баукултур

Терминът "Баукултур" обединява идеите за опазване и развитие на качествени, устойчиви и културно релевантни сгради и градове, чрез използване на устойчиви решения в областта на архитектурата, изкуствата, дизайна и технологиите.  Баукултур символизира сливането между естетическия усет и чувството за отговорност за изграждането на среда, в която искаме да живеем.

енергийна ефективност

Нашите действия имат значение! Ние можем да сме енергийно ефективни, да спестим енергия, да намалим замърсяването и да подпомогнем борбата с изменението на климата. Знанието е силата, а ангажираността е двигателят. 

repowereu

В отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна, Европейската комисия изпълнява своя план REPowerEU .

С плана REPowerEU успяваме да диверсифицираме енергийните си доставки главно чрез: сключване на споразумения с други трети държави за внос по тръбопроводи; инвестиране в съвместно закупуване на втечнен природен газ (ВПГ); осигуряване на стратегически партньорства с Намибия, Египет и Казахстан, за да се гарантират сигурни и устойчиви доставки на водород от възобновяеми източници; подписване на споразумения с Египет и Израел за износ на природен газ за Европа.

зелената сделка на европа

"Зелената сделка на Европа" се отнася за широк план на Европейския съюз (ЕС), целящ превръщането на ЕС в първия климатично-нулев континент до 2050 г. Това амбициозно стратегическо усилие цели да промени начина, по който европейската икономика функционира и да направи икономическия растеж, социалната справедливост и опазването на околната среда взаимосъвместими. 

новият европейски баухаус

 „Новият европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия.Основната идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции да изпълни задачите на Европейския зелен пакт, за да постигне целта за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно на нашия континент.

енергийна ефективност

Това е процесът на намаляване на потреблението на енергия от инфраструктурата, съоръженията, сградите, машините, устройствата, продуктите, услугите, дейностите и транспорта. Енергийната ефективност може да намали разходите, да подобри конкурентоспособността, да намали въздействието върху околната среда и да подобри качеството на живот.

подготвени за 55

Европейският съюз си поставя амбициозни цели за постигане на намаляване на вредните за климата и здравето на хората емисии и същевременно за растеж на европейската икономика. 

вълна на саниране

На 14 Октомври 2020 г. Европейската комисия пуликува  своята Стратегия за Вълна на саниране.

Целта е  за следващите 10 години, до 2030г., да се удвои процентът на санираните сгради на територията на ЕС за по-висока енергийна и ресурсна ефективност.

bottom of page