top of page
ПРИНОС КЪМ ПЛЕНАРНИ ДЕБАТИ

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

09.11.2022

Главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост (разискване)

12.09.2022

Енергийна ефективност (преработен текст) (разискване)

19.10.2021

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (разискване)

13.09.2022

Директива за енергията от възобновяеми източници (разискване)

22.06.2022

Изпълнение във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост (разискване)

26.04.2021

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ – определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите - Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа - Европейски институт за иновации и технологии - Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (разискване)

13.12.2022

Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива относно енергийните характеристики на сградите и Директива относно енергийната ефективност: изменения (REPowerEU) (продължeние на разискването)

13.09.2022

Новият европейски „Баухаус“ (разискване)

19.05.2022

Планът REPowerEU: Европейска солидарност и енергийна сигурност в контекста на нахлуването на Русия в Украйна, включително неотдавнашното спиране на доставките на газ за Полша и за България (разискване)

Closeup of Leaf
Докладчик в сянка
ДОКЛАДЧИК В СЯНКА

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика.

19.07.2022

Доклад за новия европейски Баухаус

14.04.2021

Доклад относно проекта на решение на Съвета за създаване на специфична програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации

13.07.2020

Доклад за максимизиране на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС

Становищата - като докладчик в сянка
СТАНОВИЩА КАТО ДОКЛАДЧИК В СЯНКА

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. 

15.05.2023

Становище относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011

29.03.2023

Становище относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци

24.05.2022

Становище относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 98 /70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета

21.04.2021

Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата

23.03.2022

Становище относно по-доброто регулиране: Обединяване на силите за създаване на по-добри закони

15.07.2021

Становище относно план за действие за интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС

02.10.2020

Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за заеми за публичния сектор по Механизма за справедлив преход

Предложения за резолюции
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕЗОЛЮЦИИ

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание.

12.10.2022

Предложение за резолюция относно присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство

05.04.2022

Предложение за резолюция относно закрилата от страна на ЕС на децата и младите хора, бягащи от войната в Украйна

21.09.2019

Предложение за резолюция относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“

Fresh New Leaf
Въпроси, изискващи устен отговор
ВЪПРОСИ,ИЗИСКВАЩИ УСТЕН ОТГОВОР

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП.

28.06.2022

Европейска инициатива за насърчаване на гражданското участие за защита и по-добра подкрепа на европейските доброволци

11.10.2019

Функциониране на вътрешния пазар

Писмени обяснения на вот
ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ НА ВОТ

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. 

Социален фонд за климата (A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange) 22-06-2022
 

Гласувах по трите ключови законодателни акта на Европейския съюз, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, като същевременно съм докладчик в сянка по становището относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата.
Основната цел на Социалния фонд за климата е да се подпомогнат най-засегнатите от енергийната бедност и тези, които нямат възможност да пътуват заради ниските си доходи. Социалният фонд за климата следва да подкрепя:
• временни преки мерки за подпомагане на доходите (като напр. намаляване на енергийните данъци и такси) за справяне с поскъпването на автомобилния транспорт и отоплителните горива;
• инвестиране в саниране на сгради, енергия от възобновяеми източници и преминаване от личен към обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили и използване на активни видове транспорт, като например колоездене. Мерките могат да включват фискални стимули, ваучери, субсидии или заеми с нулева лихва.

22.06.2022

Увеличаване на предварителното финансиране по линия на REACT-EU (C9-0127/2022) 07-04-2022


Подкрепих предложението за извънредна и целенасочена промяна в правната рамка, която ще позволи бързо да се мобилизира подкрепа за държавите членки на ЕС за справяне с миграционните предизвикателства в резултат на военната агресия от страна на Русия.
Предвидено е увеличаване размера за предварителното финансиране, изплащано по линия на REACT-EU от 11% на 15% за всички държави членки от ЕС. Страните, граничещи с Украйна (Унгария, Полша, Румъния и Словакия), и тези, приели най-голям брой бежанци от Украйна, равняващ се на повече от 1% от тяхното население - Австрия, България, Чехия и Естония, ще могат да получат 45%, вместо 11%.
Допълнителните средства ще подпомогнат страните от ЕС в създаване на подходящи условия за гарантиране на правата на хората, идващи от Украйна, и за осигуряване на подслон, адекватна здравна грижа, социална адаптация, както и достъп до образование и трудова заетост.

07.04.2022

Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз (A9-0022/2022 - Sandra Kalniete)  09-03-2022


Подкрепих препоръките, дадени в доклада на специалната комисия на Европейския парламент по въпросите на външната намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформацията, за изграждане на по-голяма устойчивост срещу външна намеса в Европейския съюз и неговите държави членки.
Необходима е координирана европейска стратегия срещу външната намеса като гаранция за опазване на демокрацията, при развиване на критична медийна и информационна грамотност, осигуряване на киберсигурност срещу хибридните заплахи и изграждане на глобално сътрудничество за защита на правата и свободите на гражданите.

09.03.2022

Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа (A9-0118/2021 - Christian Ehle)
27-04-2021


Гласувах в подкрепа на научноизследователската програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021 — 2027 г. и за специфичната програма „Хоризонт Европа“, по която имах честта да съм докладчик в сянка.
Програмата за научни изследвания и иновации е с общ бюджет от 95,5 милиарда евро, включително 5,4 милиарда евро от плана за възстановяване Next Generation EU. Тя ще насърчи и декарбонизацията, цифровизацията и иновациите в промишлеността.
Програмата за научни изследвания осигурява краткосрочно и дългосрочно финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални предизвикателства, включително борбата с изменението на климата, пандемията от COVID-19, както и за цифровизация.
Средствата по „Хоризонт Европа“ представляват най-сериозната сума, заделяна досега от бюджета на ЕС за цифровизация и научни изследвания в областта на цифровите технологии. Програмата също така ще осигури подкрепа за иновативни МСП и за европейската научноизследователска инфраструктура. Тя ще предостави и допълнителни 1 милиард евро, осигурени от Парламента, за фундаментални научни изследвания, които ще бъдат разпределени чрез Европейския научноизследователски съвет.

27.04.2021

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) 09-02-2021


Гласувах в подкрепа на най-големия структурен елемент от пакета стимули Next Generation EU. Това е Механизмът за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.
Механизмът осигурява безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. Целта на средствата е подкрепа на ключови области от политиката, като например преход към зелена икономика, цифрова трансформация, готовност за действия при криза, както и политики, насочени към децата и младежите. Зачитането на принципите на правовата държава и на основните ценности на ЕС е предпоставка за получаването на финансиране.

09.02.2021

Нов план за действие за кръгова икономика: вж. протокола (A9-0008/2021 - Jan Huitema) 09-02-2021


Днес подкрепих също така и прилагането на всеобхватни политически препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова най-късно до 2050 г. Постигането на целите на Зеления пакт ще бъде възможно, единствено ако ЕС премине към модел на кръгова икономика, което също така ще доведе до създаването на нови работни места и ще разкрие съществени възможности пред бизнеса.
Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия.

09.02.2021

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) 12-11-2020


Гласувах в подкрепа на бюджета на Европейския съюз за следващата година – първият от периода на новата Многогодишна финансова рамка за 2021 – 2027 г. Също така изразих моята подкрепа и за резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването за финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия).
Основната същност на бюджета е да „насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване“. Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията и подпомагането на възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и дигиталната трансформация.
Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средните предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика.

12.11.2020

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) 07-10-2020


Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като в него се дава предложение за установяване на постоянен механизъм - годишен цикъл за наблюдение във всички държави членки, който да замени и допълни няколко съществуващи инструмента, които се оказаха недостатъчно ефективни да защитят основополагащите ценности на ЕС, при нарушение.
Изразявам позиция, че е изключително необходимо европейските институции, като пазители на Договорите на Съюза, да осигурят координиран и ефикасен фундамент за отстояване  на  демокрацията, върховенството на закона и основните  права, който да служи на гражданите като гаранция за  тяхната  свобода, сигурност и правосъдие.

07.10.2020

Европейски законодателен акт за климата (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) 07-10-2020


Гласувах в подкрепа на Европейския законодателен акт за климата, защото подкрепям амбициозната европейска политика всички държави - членки на ЕС, да станат въглеродно неутрални до 2050 г.
Новото законодателство има за цел да превърне политическото обещание за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение. То също така ще предостави на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят за извършването на прехода.
Подкрепям целите всяка отделна държава членка да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г., като вследствие на това ЕС ще постигне „отрицателни емисии“.

07.10.2020

Сегрегация и дискриминация на ромските деца в образованието (B9-0394/2023)
 

Подкрепих резолюцията относно сегрегацията и дискриминацията на ромските деца в образованието, защото считам, че е необходимо да се осигурят подходящи политики и финансиране, за да се гарантират равни и безплатни възможности за образование на всички деца.
Изразявам убеждение, че държавите членки следва да увеличат усилията си за премахване на структурната и системната дискриминация, включително в областта на образованието. Участието на ромските деца в образованието от ранна детска възраст оказва положително въздействие върху тяхното развитие.
Подкрепям позицията, че държавите членки следва ефективно да използват финансовите ресурси, предоставени по линия на различни национални финансови инструменти и финансови такива на ЕС, включително „Еразъм +“, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, с цел укрепване на образователната инфраструктура и услуги, което също би допринесло ромските деца да имат достъп до качествено и приобщаващо образование.

04.10.2023

Въпроси с искане за писмен отговор
ВЪПРОСИ С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор.

21.01.2023

Финансирането на политически партии от крипто компании и участието им в политически кампании

10.01.2023

Български разследващ журналист е включен в списъка на Русия за издирвани лица

07.06.2023

Доверието в институциите на ЕС в светлината на изтеклите твърдения в България

06.12.2022

Присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство

25.07.2022

Финансиран от Европейската комисия доклад на Международния институт по печата (IPI) относно свободата и независимостта на медиите в България

03.05.2022

Изпълнение и прилагане на пакет „Мобилност І“

08.02.2022

Предоставяне на европейско гражданство срещу инвестиции („златни европейски паспорти“)

19.01.2022

Повишаващите се цени на строителните материали, засягащи европейския строителен сектор

16.11.2021

Будещи тревога действия на българската полиция

20.07.2021

Извънтериториални последици от законодателство, прието от държави извън ЕС, за държавите – членки на ЕС, и техните граждани

Отминали работни среши
ОТМИНАЛИ РАБОТНИ СРЕЩИ

Проведени работни срещи и съвещания по различни теми свързани с парламентарната дейност

24.11.2023

Discussion about the latest Israeli technologies and developments in the field of water purification

място: Embassy of Israel in Sofia, Bulgaria
В качеството на: членове

Среща с: the Ambassador

04.05.2023

Discussion on Energy Performance of Buildings Directive

място: European Parliament
В качеството на: членове

Среща с: Knauf Insulation Schneider Electric European Alliance to Save Energy (EU-ASE), Danfoss Saint Gobain Solutions

08.02.2023

Sustainable development of the telecom industry and the digital future of the citizens and businesses of Bulgaria and Europe

място: EP Brussels
В качеството на: членове
Среща с: Janet Zaharieva

12.01.2023

Discussion on the CPR Revision

Среща във връзка с процедурата: 2022/0094(COD) Laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011

място: EP Brussels
В качеството на: Докладчик по становище в сянка

Среща с: Construction Products Europe AISBL

03.12.2022

Conference 'The Future of Critical Raw Materials'

място: European Parliament
В качеството на: членове

Среща във връзка с процедурата: ITRE

Среща с: CRM Alliance, Euroalliages, International Magnesium Association, Eurobat

14.11.2022

Dscussion on copyright and open access environment across Europe in the areas of education and research

място: European Parliament in Brussels

В качеството на: членове

Среща с: Knowledge Rights 21

14.11.2022

Discussion on the new Construction Products Regulation (CPR)

място: European Parliament in Brussels
В качеството на: Докладчик в сянка

Среща във връзка с процедурата: 2022/0094(COD) Laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011

Среща с: Glass for EuropeITRE

06.12.2022

Discussion on Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

място: European Parliament
В качеството на: членове

Среща във връзка с процедурата: I2021/0426(COD) Energy performance of buildings (recast)

Среща с: Liquid Gas Europe

10.11.2022

Discussion on EPBD

място: European Parliament in Brussels

В качеството на: членове

Среща във връзка с процедурата: 2021/0426(COD) Energy performance of buildings (recast)

Среща с: European Alliance to Save Energy (EU-ASE)

13.09.2022

Discussion on EPBD

място: European Parliament in Strasbourg
В качеството на: членове
Среща във връзка с процедурата: 2021/0426(COD) Energy performance of buildings (recast)
Среща с: EURO ACE delegation

30.11.2020

Discussion with representative of DOT Europe on disinformation

 място: virtual meeting on Zoom
В качеството на: членове
Среща във връзка с процедурата: INGE
Среща с: Representative of DOT Europe

17.06.2020

Discussion on INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

място: phone call
В качеството на: Докладчик в сянка
Среща във връзка с процедурата: INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock ITRE
Среща с: eurogas / policy advisor

19.02.2020

Issues concerning the European construction sector

място: European Parliament
В качеството на: членове
Среща с: CECE aisbl Public Affairs Manager

13.10.2022

Discussion on the CPR Revision

място:  Online

В качеството на: Докладчик по становище в сянка

Среща във връзка с процедурата: 2022/0094(COD) Laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 ITRE

Среща с: CEMBUREAU

05.10.2022

EPBD

място: European Parliament in Strasbourg
В качеството на: членове
Среща във връзка с процедурата: 2021/0426(COD) Energy performance of buildings (recast)
Среща с: European Building Automation and Controls Association

05.04.2022

Meeting with representatives of IOGP Europe

място: European Parliament / office
В качеството на: членове
Среща с: representatives of IOGP Europe

26.06.2020

Discussion on INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

място: phone call
В качеството на: Докладчик в сянка
Среща във връзка с процедурата: INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock ITRE
Среща с: FIEC

06.05.2020

Discussion on INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

място: email exchange
В качеството на: Докладчик в сянка
Среща във връзка с процедурата: INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock ITRE
Среща с: European Alliance to Save Energy

01.03.2022

Два проекта на ЕК: актуализация на Европейската система за търговия с емисии (EU ETS) и Механизъм за въглеродна корекция на границите (CBAM)

Място: virtual meeting on Zoom
В качеството на: членове
Среща с: EUROFER

22.06.2020

Discussion on INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

място: phone call
В качеството на: Докладчик в сянка
Среща във връзка с процедурата: INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock ITRE
Среща с: The European LPG Association / General manager

23.04.2020

Discussion on INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock

място: Phone call
В качеството на: Докладчик в сянка
Среща във връзка с процедурата: INI report on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock ITRE
Среща с: EDF (Electricité de France) group / Policy Advisor, EU Institutional Affairs

19.02.2020

Different topics concerning the european energy policy

място: European Parliament
В качеството на: членове
Среща с: Primagas SHV Energy

История на парламентарните мандати
ИСТОРИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ МАНДАТИ

9-ти парламентарен мандат

8-ти парламентарен мандат

bottom of page